Melisanda z Jerozolimy

Melisanda z Jerozolimy

Czytaj Dalej

Misteria działalności publicznej Jezusa - Zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy

"Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy" (Łk 9,51). Trzykrotnie zapowiada On swoją mękę i Zmartwychwstanie (Mk 8,31n; 9,31n; 10,32n).

Misteria działalności publicznej Jezusa - Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy

Jest On ogłoszony synem Bożym, tym który przynosi zbawienie (Hosanna oznacza "zbaw nas", "daj nam zbawienie"). (KKP 559) Wjazd Jezusa do Jeruzalem objawia Przyjście Królestwa, którego Król-Mesjasz dopełni przez Paschę swojej Śmierci i Zmartwychwstania.

JEROZOLIMA

Królestwo Jerozolimskie państwo utworzone z ziem zdobytych przez krzyżowców w czasie I krucjaty, 1096-99, będące lennem papieskim na obszarze Syrii i Palestyny; jego upadek rozpoczął się oddaniem Edessy w 1144, a zakończ w 1291 utratą Akki.

Druga krucjata. Upadek Jerozolimy

Maszerująca lądem została rozbita przez Turków, a płynącą do Syrii na czele z Ludwikiem VII została niemile przywitana przez miejscowych Franków.

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - UTRATA JEROZOLIMY

Nieszczęściem dla łacinników, korona królewska znalazła się w tym czasie w rękach Gwidona z Lusignan, pozbawionego zarówno talentów wojskowych, jak dyplomatycznych.

ALEKSANDER Św. bp. Jerozolimy

Septymiusza Sewera (193-211) przebywał w więzieniu, z którego został zwolniony za ces. , wskutek czego popadł w zatarg z bpem Aleksandrii, Demetriuszem ; w Jerozolimie założył bibliotekę, w której zgromadz wiele cennych dzieł, głównie teol.

BIBLIJNA SZKOŁA w JEROZOLIMIE, Ecole Biblique

kładzie się szczególny naciskna bezpośredni kontakt z ośrodkami prowadzącymi wykopaliska;organizuje się wycieczki nauk. Biblii w przekładziez zyków oryginalnych, tzw.

CHRYZYP z KAPADOCJI, Chryzyp z Jerozolimy

głosił, że NMP z grzechu pierworodnego została oczyszczona dopiero w chwili zwiastowania; zasługuje jednak na kult, gdyż jako „kwitnąca gałązka Jessego" całej ludzkości przyniosła życie.

BABILOŃSKA NIEWOLA JEROZOLIMY 586-538 p.n.e.

król Judy (południowa Palestyna) zrzucił zwierzch­nictwo Babilonii, które miał po bitwie pod KARKEMISZ, i zawarł przymierze z Egip­tem.

JEROZOLIMY OBLĘŻENIE 70.

Po dozna­nych niepowodzeniach Tytus zbudował długi mur otaczający całe miasto, by uniemożliwić dostawy żywności z zewnątrz i wziąć je głodem.

EUSTACHY z JEROZOLIMY Św.

Uczestniczył w Soborze Konstantynopolskim II i przyczynił się do zakończenia sporu o -»> Trzy Rozdziały; mimo opozycji mnichów z Nowej Ławry zrealizował w Jerozolimie postanowienia Soboru przy pomocy mnichów sprowadzonych z klasztoru Mar Saba; wskutek intryg Makarego, ok.

EUTYMIUSZ z JEROZOLIMY Św.

i został wizytatorem bpstwa Melitene; 406 odwiedził wspólnoty anachoreckie w Ziemi Świętej i wraz z przyjacielem Theoktistosem osiadł w ławrze pod Jerozolimą; 411 przenieśli się obaj do jaskini w dolinie Dabor; wspólnotę, która tam powstała, przekazał Theo k t ist oso wi; z uczniem D omet ian osem osiadł na pustyni k.

GERONCJUSZ z JEROZOLIMY

; po jejśmierci (439) przejął zwierzchnictwo nad podległymi jejklasztorami; należał do przeciwników —> nestorianizmu, atakże nauki Soboru Chalced. się za —> monofizytyzmem; prawdopodobnie jest autorem Bios tes hosiasMelanes (wydał M.

HEZYCHIUSZ z JEROZOLIMY Św.

w Jerozolimie iwraz z bpem tego miasta uczestniczył 431 w —» Efeskim Soborze;był podejrzewany przez pap. chrztu), potrzebie pokuty w Kościelei kulcie męczenników oraz o duchowej łączności z niebem;śmierć rozpatrywał w świetle zmartwychwstania Chrystusa.

Jerozolima niebiańska

Jana opisana jako miasto o dwunastu bramach na planie kwadratu, symbol oczekiwanego czasu ostatecznego, kiedy Bóg zamieszka ze swym ludem.

JEROZOLIMA

W Jerozolimie działał pierwszy Kościół lokalny i odbył się tzw. W tym mieście doznał on pierwszych prześladowań i został opromieniony męczeństwem diakonaSzczepana i Jakuba Starszego Apostoła.

Utrata Jerozolimy

Zwyciężyła taktyka Saladyna, który zmusił wojsko chrześcijańskiedo ustawienia się w upalny dzień pod wiatr, pędzący na nie płomienie zapalonych krzewów itraw, a gdy byli fizycznie osłabieni, uderzył całą swoją siłą.

Anglopruskie biskupstwo w Jerozolimie

Na wyspę przybyli też misjonarze ewangeliccy ze Stanów Zjednoczonych, którzy stąd rozszerzali swądziałalność na Bliski Wschód, a drukarnia American Board z Malty, powołując z czasem do działaniasekcję arabską, dostarczała im Biblii i pism religijnych w zyku miejscowej ludności.

Jerozolima

Drugą świątynię zbudowano po powrocie z niewoli, na miejscu pierwszej, którą zburzyły wojska babilońskie w 587 roku p. Konstantyn kazał wznieść w Jerozolimie wiele kościołów, zwłaszcza bazylikę Grobu Świętego i Zmartwychwstania.

Świątynia w Jerozolimie

Druga świątynia, zbudowana po powrocie z niewoli na miejscu świątyni Salomona, została znacznie powiększona, a nawet przetworzona przez Heroda.