Melioracje agrotechniczne

Czytaj Dalej

Fitomelioracja, melioracja fitotechniczna

(gr. phytón - roślina + łac. melioratio - ulepszenie) wprowadzanie zalesień, zadrzewień lubuprawa roślin specjalnych (np. chmielu) wcelu zmiany naturalnych czynników niekorzystnychdla uprawy roli i roślin, albo przyrekultywacji gruntów.

F. zmniejszają amplitudę wahań temp. powietrza, prędkość i...

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ)

; 6) projektowanie i eksploatacja systemów rolniczo-eksploatacyjnych i urządzeń wodno--melioracyjnych; 7) regulacja stosunków wodnychw glebie; 8) zaopatrzenie wsi w wodę,kanalizacja, oczyszczanie ścieków oraz utylizacjaodpadów płynnych i stałych z obszarówwiejskich; 9) funkcje produkcyjne i ochronnetrwałych użytków zielonych; 10) systemy gospodarowaniana użytkach zielonych.

Melioracja (łac. meliorare - ulepszać)

Zabiegi o charakterze techn. lub biol., mające na celupoprawę produktywności gleb, a nieraz ichochronę przed erozją. Wyróżnia się: m. wodne(hydrotechniczne), agrot. i fitotechniczne. Dom. wodnych zalicza się: odwadnianie gruntówpodmokłych za pomocą rowów otwartych lubsieci drenarskiej, nawadnianie pól za...

Zabieg agrotechniczny

Jednorazowa czynność uprawy roli (np. orka, bronowanie), nawożenia (np. nawożenie obornikiem, wapnowanie), ochrony roślin (np. zastosowanie herbicydu,fungicydu, zoocydu) i innych (np.deszczowanie, defoliacja), w celu stworzenia optymalnych warunków wzrostu i plonowania roślin uprawnych oraz przechowywania ich...

Czynniki techniczne i agrotechniczne

 Realizuje ona to przez taką działalność, jak melioracje rolne, uprawa roli, dobór odmian roślin, ich siew, pielęgnacja, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, chwastami i chorobami oraz sprzęt, przechowywanie i transport.

Melioracje rolne i wykorzystanie ścieków

Zabiegi melioracyjne różnią się od typowych zabiegów uprawowych tym, że powodują stosunkowo trwałe i z reguły radykalne zmiany w środowisku przyrodniczym.