Melioracja

Czytaj Dalej

Melioracje rolne i wykorzystanie ścieków

Zabiegi melioracyjne różnią się od typowych zabiegów uprawowych tym, że powodują stosunkowo trwałe i z reguły radykalne zmiany w środowisku przyrodniczym.

Fitomelioracja, melioracja fitotechniczna

(gr. phytón - roślina + łac. melioratio - ulepszenie) wprowadzanie zalesień, zadrzewień lubuprawa roślin specjalnych (np. chmielu) wcelu zmiany naturalnych czynników niekorzystnychdla uprawy roli i roślin, albo przyrekultywacji gruntów.

F. zmniejszają amplitudę wahań temp. powietrza, prędkość i...

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ)

; 6) projektowanie i eksploatacja systemów rolniczo-eksploatacyjnych i urządzeń wodno--melioracyjnych; 7) regulacja stosunków wodnychw glebie; 8) zaopatrzenie wsi w wodę,kanalizacja, oczyszczanie ścieków oraz utylizacjaodpadów płynnych i stałych z obszarówwiejskich; 9) funkcje produkcyjne i ochronnetrwałych użytków zielonych; 10) systemy gospodarowaniana użytkach zielonych.

Melioracja (łac. meliorare - ulepszać)

Zabiegi o charakterze techn. lub biol., mające na celupoprawę produktywności gleb, a nieraz ichochronę przed erozją. Wyróżnia się: m. wodne(hydrotechniczne), agrot. i fitotechniczne. Dom. wodnych zalicza się: odwadnianie gruntówpodmokłych za pomocą rowów otwartych lubsieci drenarskiej, nawadnianie pól za...