Meldunek (wojsko)

Czytaj Dalej

RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

Uczestnik I wojny światowej i wojny domowej, po ukończeniu Akademii Wojskowej im. M. Frunzego zajmo­wał stanowiska dowódcze. W latach 1937-41 był attache wojskowym w wielu państwach (także w Polsce). W maju 1942 r. objął dowództwo 5 armii pancernej, a później 3 armii pancernej gwardii, która w składzie 1...

WOJSKO POLSKIE 1939-45

Siły zbrojne Rzeczypospolitej po­wstały w 1918 r. Pod względem organizacyjnym dzieliły się na woj­ska lądowe i marynarkę wojenną dysponujące własnym lotnictwem. Działaniami wojennymi kierował Naczelny Wódz (marsz. Edward *Śmigły-Rydz) przy pomocy Sztabu Głównego i dowódców rodzajów wojsk;...

Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

21 lipca 1944 uchwałą KRN połączona została Armia Polska w ZSRR z Armią Ludową w jednolite Wojsko Polskie - odgrywało ono ważną rolę w życiu Polski Lubelskiej. Naczelnym dowódcą został gen. Michał "Rola" Żymierski - jego zastępcą generałowie, Zygmunt Berling i Aleksander Zawadzki. Rozbudowa armii...

Wojsko Polskie (1939 - 45)

Wojsko Polskie 1939-45. Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie, formacje wojsk. wspierające aliantów w czasie II wojny światowej. Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska...

Wojsko polskie na Wschodzie

Zaraz po wybuchu wojny zaczęto tworzyć, z inicjatywy Witolda Gorczyńskiego, w Puławach ochotnicze oddziały polskie tzw. Legion Pułaski. Od marca 1915 r. legoin walczył na froncie pod Iłżą, a w maju i czerwcu brał udział w powstrzymaniu ofensywy austriackiej. W sierpniowych bojach pod Nurcem i Zlewą...

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - UPOWSZECHNIENIE WOJSK ZACIĘŻNYCH

 

Realizacja ambitnych zamierzeń Henryka II wymagała częstego uciekania się do argumentu siły. Otóż dotychczasowy system rekrutacji armii, oparty przede wszystkim na kontyngentach zbrojnych dostarczanych przez wasali z racji ciążących na nich obowiązków lennych, był wysoce niedogodny.

Uzyskiwane tą...

Żydzi w wojsku polskim

Jaka była faktyczna postawa Żydów w wojsku polskim podczas II wojny światowej? Właśnie ukazała się książka, która obala wiele mitów na ten temat. Przed 65 laty kraj nasz był miejscem zamieszkania - obok nas, Polaków - ponad 10 milionów także obywateli polskich, ale innych narodowości, w tym 3,5 miliona Żydów, co stanowiło wtedy ich największe skupisko na świecie. Co dziesiąty więc obywatel naszego kraju był Żydem. Dzisiaj (jak podaje "American Jevish Year Book ...

Udział wojsk polskich na frontach II wojny światowej.

Polacy byli piątą co do wielkości armią walczącą w 2 wojnie światowej. W maju 1940 roku armia polska we Francji liczyła już 84 tys. żołnierzy. Po utworzeniu rządu polskiego we Francji z generałem W. Sikorskim jako premierem , opracowano w połowie października program przewidujący utworzenie na terenie Francji dwóch polskich korpusów piechoty, dywizji pancernej i 15-20 eskadr lotniczych. Polskie siły morskie działać miały z baz w W. Brytanii , gdzie już pierwszego dnia ...

Wojsko Polskie a Stan Wojenny

Wojsko Polskie a Stan Wojenny 1.Wstęp Wprowadzony dwadzieścia siedem lat temu, 13 grudnia 1981 r., stan wojenny był ukoronowaniem kilkunastomiesięcznych przygotowań. Jego wprowadzenie rozważano już w sierpniu 1980 r., lecz zrezygnowano wówczas z tego pomysłu, nie widząc możliwości jego realizacji. Porozumienia sierpniowe i powstanie niezależnych związków zawodowych przywódcy PZPR od początku uznawali za przejściowe ustępstwo. Niezależna ?Solidarność? na dłuższą ...

CECHA, znak wojsk

Wybity na metalowych częściach uzbrojenia lub oporządzenia. Czasem pierwotna cecha była przebita nową, jeśli broń została porzucona na pobojowisku albo utracona po kapitulacji i trafiała do rąk żołnierzy innej armii.

GENERAŁ, stopień wojsk.

Oznaczający ogólnego dow., mogącego sprawować komendę nad kilku rodzajami broni. W wojsku Ks. Warszawskiego istnieli tylko gen. bryg. i gen. dyw. Oznaką tych stopni były hafty na kołnierzu w kształcie wężyków, epolety z gwiazdkami (2 dla gen. bryg., a 3 dla gen. dyw.) oraz lampasy u spodni.

W armii...

LANDWEHRA, obrona krajowa, rodzaj wojsk terytorialnych w Austrii i Prusach

Wzorowana na franc. gwardii narodowej, po raz pierwszy pojawiła się w 1809 w Austrii, ale tylko w niektórych regionach, gdyż sejm węg. odmówił zgody na taką mobilizację, a w Galicji nie ogłoszono pospolitego ruszenia w obawie przed uzbrojeniem Polaków. Na mocy dekretu króla prus. Fryderyka Wilhelma III...

MAMELUCY, kasta wojsk.- feudalna rządząca w Egipcie, w chwili gdy w 1798 wylądował tam Bonaparte z Armią Wschodu

Nazwa pochodzi od arabskiego mamluk, oznaczającego białego niewolnika. Pojawili się w XII w. jako niewolnicy kupowani od Czyngis-chana przez rządzącą w Egipcie dynastię Ajjubidów. Początkowo stanowili gwardię przyboczną, w 1250 obalili Ajjubidów i przejęli władzę. W 1517 Egipt opanowali Turcy, ale...

NOSZOWI, sanitariusze wojsk.

Których zadaniem było transportowanie rannych na tyły do ambulansów. W 1808 Percy, chcąc zmniejszyć śmiertelność wśród rannych, utworzył własnym kosztem bat. sanitariuszy ambulansowych. W 1809 Napoleon polecił, aby takie bat. powstały w całej WA, ale zrealizowano to tylko częściowo.

Po...

ORDER IZABELI KATOLICKIEJ (Orden de Isabel Católica), hiszp. odznaczenie wojsk.

Ustanowione w 1815 przez Ferdynanda VII, nadawane za zasługi w obronie kolonii hiszp. podczas wojen napoleońskich. Od 1847 nagradzano nim także inne czyny bojowe. Zniesiony 1936 przez rząd republikański, przywrócony 1938 przez gen. Franco.

ORDER VIRTUTI MILITARI, najwyższe poi. odznaczenie wojsk.

Nadawane za wybitne zasługi bojowe, ustanowione przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nadane po raz pierwszy 25 VI 1792 w Ostrogu za bitwę pod Zieleńcami. Początkową formą O. V.M. był owalny medal wybity w złocie i srebrze w liczbie 20 i 40 szt. Kolejne O.V.M. - 10 złotych i 90 srebrnych -...

PERCY Pierre-Franęois (28 X 1754 - 18 II 1825), franc. chirurg wojsk.

Ur. w Montagney, dep. Hau-te-Saóne, ukończył medycynę w Besanęon, służył jako chirurg we franc. armii rewolucyjnej, dochodząc do stopnia naczelnego chirurga. Skonstruował długi furgon (zwany „kiełbasą”) do szybkiego przewożenia chirurgów i ich instrumentów na pole walki.

Domagał się...

POCZDAM, rezydencja królów prus. na płd. od Berlina, a także wielki ośrodek wojsk.

3 XI 1805 w podziemiach kościoła garnizonowego, nad trumną Fryderyka Wielkiego, doszło do zawarcia tajnego sojuszu między prus. parą królewską, Fryderykiem Wilhelmem III i Luizą, a ros. carem Aleksandrem I. Prusy zobowiązały się przystąpić do trzeciej koalicji.

Podjęły wprawdzie zbrojenia i...

PÓŁBRYGADA (franc. demi-brigade), jednostka wojsk, w armii franc.

Odpowiednik p. Jednostki takie wprowadził Konwent w 1793 na wniosek deputowanego Edmonda Dubois de Crance. W skład półbryg. wchodziły 3 bat., z czego 1 z dawnych pułków, a 2 z ochotników. Półbryg. były wzmocnione komp. art. pieszej w sile 6 dział. 22 IX 1803 przemianowano je na...

RAKOWIECKI Salwator (1779 - 19 III 1857), ofic. saperów wojsk poi.

Ur. w Sejkowicach k. Radomia. Od 1807 w bat. saperów Ks. Warszawskiego, uczestnik wojny z Austrią, 1809 kpt. 1812 dowodził 5 komp. saperów, przydzieloną do dyw. gen. Dąbrowskiego.

To m.in. jego zasługą było postawienie mostu dla piechoty pod Studzianką, przez który 26-29 XI W A przeprawiała się...