Melchior Lange

Czytaj Dalej

OSKAR LANGE

Langego, J.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Początek wojny

Oskara Lange w pierwszych miesiącach wojny pochłaniały - obok wytężonej pracy naukowej - gorączkowe próby znalezienia sposobu dopomożenia bliskim mu ludziom w okupowanej Polsce, zwłaszcza polskim uczonym i działaczom socjalistycznym. Władysław Malinowski, Artur Salman, Wiktor Ehrenpreis byli jego...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Ocena charakteru wojny

Klęska Niemiec nieuchronnie przynieść musiałaby natomiast - w przekonaniu Langego - rewolucję proletariacką w samych Niemczech oraz rewolucje chłopskie w Europie środkowo-wschodniej, a także wzrost siły i znaczenia ruchu robotniczego we Francji i w Wielkiej Brytanii, co pokrzyżowałoby plany tych państw.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wizje powojennej Europy

Polski ekonomista dawał wyraz przekonaniu o istnieniu doniosłych przesłanek porozumienia ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją. Zgodnie z rozpowszechnionym wówczas poglądem, zakładał możliwość ponowienia się w przyszłości zagrożenia niemieckiego, a w związku z tym za konieczne uznawał...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Granice Polski

Pochodną tych poglądów była teza o niemożliwości utrzymania przedwojennych granic Polski. Polski ekonomista uważał, że granica wschodnia powinna być ustalona z ZSRR na drodze przyjaznego porozumienia w sposób uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych narodów. Takie porozumienie przyniosłoby...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - "Apel do rozsądku"

Grupka ta wkrótce wespół z Langem miała firmować szerzej zakrojoną akcję polityczną.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Spotkanie z Mikołajczykiem

W spotkaniu z Langem premier ograniczał się w zasadzie do zadawania pytań o interesujące go sprawy.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Zaproszenie do PKWN

Zgodnie z sugestiami Langego PKWN wystosował pismo do Roosevelta z prośbą o akceptację dla udziału profesora w Komitecie, a prośbę tę 12 sierpnia w osobistym liście do niego poparł Stalin.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wobec polityki PKWN

W związku z tym z inicjatywy Osóbki-Morawskiego, a wbrew opinii wicepremiera Mikołajczyka TRJN zwrócił się 17 lipca do Langego z formalną propozycją objęcia stanowiska ambasadora Polski w USA.

LANGE ANTONI, pseud. Napierski, A. Wrzesień

LANGE ANTONI, pseud. Napierski, A. Wrzesień, ur. 1861 lub 1863 w Warszawie, zm. 17 III 1929 tamże, poeta, nowelista, powieściopisarz, dramaturg, krytyk, tłumacz. Pochodził z rodziny żyd. o pol. tradycjach patriot. (ojciec był powstańcem 1830). Wstąpił na wydz. przyr. UW, wkrótce usunięty w związku z...

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur.

WAŃKOWICZ MELCHIOR

WAŃKOWICZ MELCHIOR, ur.

BROEDERLAM MELCHIOR

Czynny 1381-1409, malarz niderlandzki,działający na dworze Ludwika z Mâle, hrabiegoFlandrii, a nast. Filipa Śmiałego, księcia Burgundu.

Wymieniany w źródłach 1391 jako peintre monseigneur, B.uważany jest za najwybitniejszego, przed J. van Eyckiem, mistrzaniderl. malarstwa tablicowego (E...

BULIŃSKI MELCHIOR ks.

ur. 1810 w Chmielniku (k.Buska Zdroju), zm. 22 V 1877 w Sandomierzu, Historyk Kościoła.

Do seminarium duch. wstąpił w Sandomierzu 1832, nast.studiował w Akademii Duch. w Warszawie, którą ukończyłze stopniem kandydata teologii; święcenia kapł. przyjął 1837; po powrocie do Sandomierza wykładał...

CANO, Canus MELCHIOR OP

Jacquin, Melchior C. Gonzales, Teologia y tradición en la doctrina de Melchior C, Salm 10(1963) 135-160; T. Tshibangu, Melchior C.

CHYLIŃSKI MELCHIOR OFMConv

Imię zak. Rafał, ur. 6 I 1694 w Wysoczce (k. Poznania), zm. 2 XII 1741 w Łagiewnikach (pod Łodzią), sługa Boży, działacz charytatywny.Kształcił się w kolegium jez. w Poznaniu; 1712-15 odbył służbę wojskową jako oficer i chorąży; 1715 wstąpił do zakonu w Krakowie.

Po skróconych studiach...

DIEPENBROCK MELCHIOR von kard.

Nowacfc, Ungedruckte Briefe von und an Kardinal Melchior von D. , Br 1931 ; Gedenkblätter an Kardinal D„ nach archivalischen Quellen, Br 1934; Melchior Kardinal von D. Pater, Biskup wrocławski Melchior von D.

FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

ur. 3 I 1778w Pszczewie k. Międzyrzecza, zm. 5 X 1861 w Warszawie,teolog, organizator życia rei., działacz patriotyczny.

Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Gnieźniei tam 1802 przyjął święcenia k a p ł . ; 1811 został kanonikiemwłocł. (założył szpital we Włocławku) i prob, w...

GIEDROYĆ MELCHIOR bp.

ur. 1536, zm. 6 IV 1608,litew. działacz kościelny.

Po przyjęciu 1572 święceń kapl.został kustoszem kapituly wil.; j a k o bp elekt z wyboru kapitułydiec. żmudzkiej brał 1575 udział w poselstwie do Francjido króla Henryka III Walezego; 1576 otrzyma! nominacjękról. i prekonizację na bpstwo żmudzkie...

HITTORP MELCHIOR

Melchior H.