Melchior Josef Martin Knüsel

Melchior Josef Martin Knüsel

Czytaj Dalej

B-26 MARAUDER, Martin - samolot

B-26C, produkowany w zakładach Martin Omaha, był identyczny. zakłady Martin wyprodukowały 5157 samolotów, które powszechnie używano w Euro­pie i na Dalekim Wschodzie.

BORMANN MARTIN (1900-1945) - polityk

Niemiecki polityk, członek partii na­zistowskiej NSDAP, do której wstą­pił 27 lutego 1927 r. po zwolnieniu z więzienia, gdzie odsiadywał krótki wyrok za udział w morderstwie po­litycznym. Rok później wezwano go do centrali NSDAP w Monachium i tu powierzono zarządzanie kasą za­pomogową SA-manów...

JODL ALFRED JOSEF (1890-1946) - generał

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył jako artylerzysta.W 1932 r., w randze majora, objął kierownictwo wydziału operacyjne­go Truppenamtu (sztabu general­nego Reichswehry). W sierpniu 1939 r. został mianowany sze­fem sztabu dowodzenia w Ober-kommando der Wehrmacht (Wehr-machtsfuhrungstab)...

TISO JOSEF (1887-1947) - polityk

Ksiądz, działacz Słowackiej Partii Ludowej, a od 1938 r. jej przywódca. Zmierzał do uzyskania niepodległości dla Słowacji; od października 1938 r. stał na czele autonomicznego rządu Słowacji. W marcu 1939 r. wynego­cjował układ z Adolfem Hitlerem (podpisany 14 marca) zezwalający na utworzenie...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917)

 Urodził się w Marienburgu w Nadrenii-Palatynacie, pochodził ze starego lombardzkiego rodu szlacheckiego. Studiował filozofię w Monachium, Würzburgu, Berlinie i Münster. Pod wpływem matki studiował także teologię, a w 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. Później porzucił stan kapłański. W 1874...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Ontologia

  Do scharakteryzowania stanowiska Brentany przydatne są tezy, które przedstawił do dyskusji habilitacyjnej. Jest ich 25, tezy 5-11 dotyczą problemów ontologicznych. Oto one:   

„5) Wielość rzeczy przeczy panteizmowi, jedność (świata?) przeczy ateizmowi;   

6) Kant błądzi sądząc,  że dowód...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Gnoseologia

Wiedza  może być konstruowana tylko na podstawie doświadczenia. Dotyczy to również filozofii, która może wykorzystywać dla swego rozwoju psychologię, posługując się doświadczeniem introspekcyjnym, wewnętrznym.    

Przekonanie to ukierunkowało wysiłki badawcze F. Brentany. Począł on opracowywać...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Antropologia

 Człowiek  żyje w otoczeniu różnorodnych zjawisk. Dokonuje ich oceny; zajmuje względem nich określoną jedną postawę: aprobaty lub dezaprobaty. Jeśli aprobuje coś, to nie może jednocześnie dezaprobować, odrzucać tego czegoś. Stosunek człowieka do jakiejś rzeczy lub zjawiska wyraża poczucie...

Martin Heidegger (1889 - 1976)

 Urodził się w Messkich w Badenii, zmarł we Freiburgu. Studiował scholastykę w Marburgu, gdzie w 1923 roku został profesorem na tamtejszym uniwersytecie. W 1928 roku objął katedrę we Fryburgu po Husserlu.   

W 1927 roku ukazało się jego fundamentalne dzieło pt.  Sein und Zeit. Pozostawał pod wpływem...

Martin Heidegger (1889 - 1976) - Antropologia jako ontologia i gnoseologia

 Struktura „bycia w świecie” - ujęcie fenomenalne     

Heidegger w swojej fundamentalnej pracy  Sein und Zeit zadawał „pytanie o sens bycia”, ponieważ sądził, że „pojęcie” „bycia” jest najbardziej mroczne, że choć „bycie” jest niedefiniowalne, to właśnie owa niedefiniowalność „wzywa” do poszukiwań...

MATOUŚ JOSEF

MATOUŚ JOSEF, ur.

FROBISHER Sir Martin

ok. 1535-94 Żeglarz angielski, dowodził wyprawą w poszukiwaniu Przejścia Płn.-Zachodniego (1576) i odkrył zatokę nazwaną później jego imieniem.

Jeden z majtków znalazł kawał rudy, który miał jakoby zawierać złoto: dlatego wysłano Frobishera na dwie dalsze wyprawy w 1577 i 1578, którym nie udało...

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur.

MARCINKOWSKI (Martin) Filip Maurycy

ok 1785-1854, Generał,, rodem z Warszawy, służył w 1803-07 w brytyjskiej flocie wojennej, m.in. brał udział w bitwie pod Trafalgarem; walczył o wolność narodów Ameryki Łac., brał udział pod Simonem Bolivarem w szturmie na Cartagenę jako dowódca korpusu, a od 1815 dowodził oddziałami ochotników...

WAŃKOWICZ MELCHIOR

WAŃKOWICZ MELCHIOR, ur.

de SAN MARTIN Jose

1778-1850, Rewolucjonista płd.-amerykański; w 1779-1811 przebywał w Europie; po odbyciu kampanii przeciw Napoleonowi I w wojsku hiszp. powrócił, aby oddać swe siły rewolucji we własnym kraju.

W 1816 utworzył armię, z którą przekroczył Andy przez przełęcze Los Patos i Uspallata, aby zaatakować...

Martin Scorsese

Martin nie pasował do otoczenia, chorowity, osłabiony przez astmę, niewiele miał wspólnego z rówieśnikami, których życie toczyło się na ulicy i boisku sportowym. Inne filmy Martin Scorsese to prawdziwy człowiek kina.

Martin Luther King

Aresztowanie Rosy Parks pod zarzutem pogwałcenia praw segregacji skłoniło miejscowych aktywistów murzyńskich do założenia Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy w Montgomery (Montgomery Improvement Association - MI A), w którego skład weszło około 50 czarnych duchownych, w tym także Martin Luther King.

ADRIAN JOSEF ks.

ur. 16 III 1871 w Hovestadt (Westfalia), zm. 31 V 1950 w Erfurcie, Teoretyk nauczania religii, pedagog, teolog, pisarz. Po święceniach kapł. 1896 w Paderborn pracował jako duszpasterz młodzieży i nauczyciel w Warburgu, Foerde i Erfurcie; od 1902 wykładał w seminarium w Paderborn filozofię i teologię i...