Melchicki patriarcha Antiochii

Czytaj Dalej

PATRIARCHA (1)

W kościołach prawosławnych patriarchami są biskupi Konstantynopola (Patriarcha Ekumeniczny), Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy, Moskwy, Bukaresztu, Tbilisi i Sofii.

PATRIARCHA (2)

Patriarchowie biblijni. nazywa się patriarchami także św. Patriarcha (a.

Próby realizacji programu równorzędności władzy cesarza i patriarchy (Focjusz, Kerularios)

patriarcha Konstantynopola, „Epanagoga”, wstęp do praw, relacje państwo - † cesarz i patriarcha są równorzędni (pozostało teorią) Od chwili nominacji Focjusz wdał się w spór o podłożu teologicznym i politycznym z papieżem Mikołajem I, negując inną niż symboliczną wyższość biskupa Rzymu nad patriarchami Wschodu oraz nie uznając papieskich decyzji o nieważności swojego wyboru na tron patriarszy.

AECJUSZ, Aetios z ANTIOCHII

350 został wyświęcony na diakona przez ariańskiego bpa Antiochii Leoncjusza; złożony z urzędu na skutek nieprzejednanej postawy skrajnego arianina przeniósł się do Aleksandrii, gdzie dla swej nauki pozyskał ariańskiego bpa Grzegorza z Kapadocji i bpa Eunomiusza z Ky-zikos; 358 wrócił do Antiochii; 360 potępiony na synodzie w Konstantynopolu; przywrócony do urzędu na ariańskim synodzie 361, za Juliana Apostaty, został 362 wyświęcony na bpa ...

ALEKSANDER Św. patriarcha Aleksandrii

obliczanie terminu Wielkanocy i zawiadamianie o tym papieża oraz potwierdzono władzę patriarchy aleks.

ANTIOCHIA (obecnie Antakya w Turcji)

Zapoczątkował ją patriarcha Cyryl VI (1724-59), który przeniósł siedzibę patriarchatu do klasztoru Najśw. Okres największej świetności patriarchatu przypada na czas rządów patriarchy Mikołaja I (zm. Ludność melchicka patriarchatu A.

ANTIOCHIA in PISIDIA (ruiny k. Yalvaç w Turcji)

pod nazwą Colonia Caesarea Antiochia; była tu gmina żyd.

DOROTEUSZ z ANTIOCHII

Kapłan z czasów bpa Cyryla (280303), znany jedynie z relacji Euzebiusza z Cezarei (EuzebHist VII 32,24), podziwiającego jego doskonałą znajomość kultury gr., języka hebr. i Biblii oraz świetne wykłady Pisma św. w kościele, których osobiście słuchał. J. Quasten wiąże go z -> antiocheńską szkołą...

EUSTACHY z ANTIOCHII św. bp.

), pozwalają odtworzyć tytuły licznych dzieł, wśród których ważną pozycję zajmowały traktaty O duszy, Przeciw arianom (w 8 księgach), O tytułach psalmów, Komentarz do Ps 92 oraz Komentarz do Prz 8,22; z obszernej korespondencji zachował się fragment listu do Aleksandra (patriarchy Aleksandrii), w którym E.

EWAGRIUSZ z ANTIOCHII, Euagrios bp.

W drodze powrotnej na Wschód przywiózł Bazylemu Wielkiemu list Damazego I w sprawie schizmy melecjańskiej ; w Antiochii wspomagał bpa Paulina i po nim 388 objął stolicę biskupią. di Antiochia), SC 3(1932) 341-358; F.

GRZEGORZ z ANTIOCHII

593, patriarcha antioch.

HADRIAN z ANTIOCHII, Adrian

Jest autorem pierwszej introdukcji o charakterze hermeneutycznymEisagoge eis tas theias grapfas (PG 98,1273-1312; B1888), opartej na tekście LXX w recenzji Lucjana z Antiochii; introdukcja miała na celu wyjaśnienie i skomentowaniepochodzenia, znaczenia ST, szczególnie pojęć, niektórychidiomów, sposobu myślenia i wyrażania treści; zawiera wskazówkico do interpretacji Pisma Św.

Patriarcha

Sobór Konstantynopolitański IV (869-870), zazwyczaj uważany przez katolików za ósmy sobór powszechny, uznał prymat Rzymu i wyliczał patriarchaty w tej kolejności (według godności): Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima (uznana jako patriarchat na Soborze Chalcedońskim; zob.

ANTIOCHIA

Kulturę helleńską znał dobrze Paweł Apostoł, który po nawróceniudziałał w Antiochii i pomógł w rozwiązaniu trudnych problemów chrześcijan z dwóch kręgówkulturalnych, żydowskiego i helleńskiego.

Pojednanie z Antiochią

Obopólna ekskomunika wprowadziła schizmę biskupa antiocheńskiego Jana i około 50 biskupów syryjskich.Chcąc uzasadnić wobec cesarza swoje stanowisko, podkreślali, że uznają jednego Chrystusa, jednegoSyna, jednego Pana i obie natury, zjednoczone w nim bez zmieszania, oraz wyznają, że na podstawietego...

Patriarcha i studyci

Pod zarzutem, że współdziałał w spisku Teodory, dążącej do powtórnegoobjęcia władzy, patriarcha został (858) deportowany na wyspę Terebinthos.

Patriarcha Focjusz

Ignacjanie, powołując się na nieprawidłowość w usunięciu ich patriarchy i uznając go nadal zajedynie prawowitego, odbyli synod w lutym 859 roku i złożyli Focjusza z urzędu.

Patriarcha moskiewski Nikon

Metropolita kijowski, po włączeniu Ukrainy zadnieprzańskiej do państwa carów, uznał (1685) swą zależnośćod patriarchy moskiewskiego, na co z ociąganiem się wyraził zgodę patriarcha ze Stambułu.

Patriarcha Atenagoras

To samo uczyniono w Stambule, gdzie pocałunek pokoju wymienili patriarcha i kardynał Shehan,legat papieski.

Patriarcha Aleksy

Na soborze, niezależnie od patriarchy, znajdowało się czterech przedstawicieli Cerkwi rosyjskiej naemigracji: biskup Cassien, rektor prawosławnego Instytutu św. Patriarchat moskiewski powołał wkrótce Komisję do sprawJedności Chrześcijaństwa.