Meksykańska odmiana języka hiszpańskiego

Meksykańska odmiana języka hiszpańskiego

Czytaj Dalej

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Przedstawiają obraz polszczyzny regionalnej, odmiany małopolskiej. "Kazania gnieźnieńskie" ukazują odmianę wielkopolską ówczesnej polszczyzny.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

 

Literatura przedmiotu:

T. Matejuk, Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa..., [w:] http://fost.pl/sport/pilkanozna/n/c/145/s/996

W. Kochański, B. Klebanowska, A. Markowski, O Dobrej i...

HISTORIA JĘZYKA

Później odmiana czasownika w trybie przypuszczającym uległa analogii do odmiany w czasie przeszłym złożonym, wskutek czego rozpowszechniły się formy, które występują obecnie, a mianowicie: robiłbym, robilibyśmy (dawniej robił bych, robili bychmy).

KULTURA JĘZYKA

KRYTERIA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ Kryterium zwyczaju społecznego Kryterium zwyczaju społecznego ma bardzo szeroki zakres zastosowania, dotyczy bowiem zarówno wymowy, jak też doboru, budowy i odmiany wyrazów, wreszcie składni.

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

GWARY MIEJSKIE Do terytorialnych odmian języka polskiego należą obok gwar wiejskich gwary miejskie. potocznego, a nawet elementy różnych odmian terytorialnych, środowiskowych i historycznych języka.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6. ...

DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

Twórcy pisali i żądali w swoich utworach czystości języka polskiego. Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Także bohaterowie bajek Krasickiego mówili językiem potocznym, ale czystym i poprawnym.

 „O...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „JĘZYK OJCZYSTY”

Główną myślą jest to co ważniejsze, myśli czy czyny. Zawarte są dwie opinie na ten temat:

1.   najpierw myśl, potem czyny

2.  walka

Poeci też mogą walczyć czynem. Twórczość ich ma być gromem, a nie tylko słowem. Norwid mówi, że trzeba działać. Pozornie sprzeczne opinie mogą stanowić...

Znaczenie średniowiecza dla języka i kultury polskiej

Mówiły one językiem lechickim, który również miał swoje odmiany plemienne, z których później powstały gwary i dialekty.

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - KOMPOZYCJA, NARRACJA, JĘZYK

Reymont zajął się tematem wsi i życiem chłopów. Dostrzegł on pewien moment dziejowy i chciał go ukazać w książce.  Przełom XIX i XX wieku to różne procesy zachodzące na wsi. Dawna struktura wsi przestaje się liczyć, odchodzi w przeszłość. Pojawiają się ludzie bardziej światli, rozwinięci...

"Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy - pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki, poza tym...

"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

 

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Przedstawiają obraz polszczyzny regionalnej, odmiany małopolskiej. "Kazania gnieźnieńskie" ukazują odmianę wielkopolską ówczesnej polszczyzny.

Funkcje języka

Wyróżniamy następujące funkcje języka:

komunikatywna

poznawcza

prezentacyjna

ekspresywna

impresywna

reprezentatywna

poetycka

Język daje przede wszystkim możliwość porozumiewania się. Możemy porozumieć się za pomocą innych środków (gesty, mimika, dym z ogniska...

Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz?

Może również rozwiązywać pewne niejasności w kwestii wymowy i odmiany, na które można się natknąc w potocznej mowie. Przy haśle podaje się trudniejsze formy odmiany, przykłady stosowania małej i wielkiej litery oraz zasady dzielenia wyrazów (potrzebne naprzykład przy przenoszeniu.

Stylizacja językowa i jej odmiany

Stylizacja polega na świadomym wprowadzeniu do stylu utworu literackiego środków językowych, właściwych językowi dawnych epok - jest to wprowadzenie do utworu elementów gwarowych, środowiskowych.

Rodzaje stylizacji:

archaizacja

stylizacja gwarowa - dialektyzacja

stylizacja na język...

Ćwiczenia języka

Ćwiczenia języka — ćwiczenia mają­ce na celu doskonalenie zmiany kształtu i położenia masy języka oraz precyzyjności i szybkości ruchów specyficznych dla arty­kulacji głosek. Ćwiczenia języka rozpoczyna się od du­żych ruchów na zewnątrz jamy ustnej.

 

Przy­kłady ćwiczeń (według stopnia...