Meksyk w XIX wieku

Czytaj Dalej

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

W ciągu wieków dokonała się ewolucja tego bohatera literackiego, innych cech był on nosicielem w wiekach średnich, zupełnie innych w XIX wieku.   Na przestrzeni wieków dostrzegamy istotne zmiany w postrzeganiu świata i człowieka.

Dzienniki i ich rodzaje - Alfabet (abecadło, w XIX wieku abecadlnik)

Pamiętnik utworzony z al­fabetycznie ułożonych haseł, poświęcony przyjaciołom, osobom znajomym i znanym, ale także wrogom. Szczególnie znani autorzy abecadeł to: A. Sło-nimski, S. Kisielewski, J. Urban, S. Stomma, Cz. Miłosz (dwukrotnie: „Abe­cadło Miłosza”, Kraków 1997, „Inne abecadło” Kraków...

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

W ciągu wieków dokonała się ewolucja tego bohatera literackiego, innych cech był on nosicielem w wiekach średnich, zupełnie innych w XIX wieku. Na przestrzeni wieków dostrzegamy istotne zmiany w postrzeganiu świata i człowieka.

CZWARTY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (NOWY OKRES SYSTEMÓW. POCZĄTEK XIX WIEKU)

XIX wiek zastał w różnych krajach różne kierunki filozoficzne: w Anglii filozofię zdrowego rozsądku Reida, we Francji sensualizm Condillaca, w Niemczech krytycyzm Kanta.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W POCZĄTKU XIX WIEKU

W tym samym roku nastąpiło oddzielenie Belgii, wolność Grecji, powstanie polskie, prawie już ostateczne ustabilizowanie tych stosunków politycznych, które miały trwać w Europie przez wiek XIX.

Wyjaśnij istotę dialektyki heglowskiej, jakie nazwiska możesz wymienić z heglistów XIX wieku niemieckich i polskich

W znaczeniu heglowskim dialektyka była swoistym mechanizmem walki sprzecznych idei, będącym podstawowym motorem rozwoju świata i postępu historycznego. Mechanizm ten polegać miał na ciągłym i samoistnym procesie ścierania się sprzecznych idei wg tzw. praw dialektyki. Prawa te można w skrócie ująć w...

Samorząd terytorialny we Francji w XIX wieku

Ustawy o administracji departamentalnej (z 1871 roku) i municypalnej ( z 1884 ) stworzyły system administracji terytorialnej, który przetrwał do lat osiemdziesiątych XX wieku.

Publiczna administracja terytorialna w Prusach w I połowie XIX wieku

Pierwszy etap reform zarządu centralnego i administracji lokalnej przeprowadzony został na początku XIX w. Reformy te objęły zagadnienia społeczne, skarbowość, sądownictwo, wojskowość i administrację. Zniesiono kamery wojny i domen. Na czele prowincji stanęli nadprezydenci prowincji – reprezentanci...

GENEZA I TYPOLOGIA PARTII POLITYCZNYCH W XIX WIEKU

XIX wiek to wiek wielkich przyrostów ludzi na świecie.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Państwo a Kościół u schyłku XIX wieku

W drugiej połowie stulecia Kościół katolicki zmuszony był do ustosunkowania się do pewnych kwestii politycznych i społecznych. W szczególności chodziło o określenie stanowiska Kościoła wobec własności, a także kapitalizmu i socjalizmu. Rosnący wpływ na robotników marksizmu, ideologii zmierzającej...

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo - technicznej XIX wieku

Wiek XIX jest również początkiem antyseptyki i troski podjętej w celu zapobiegania chorobom. Wiek XIX obfitował w wielkie osiągnięcia z dziedziny inżynierii i budownictwa.

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

Zasada ta w pierwszej połowie XIX wieku odbiła się ujemnie na sytuacji politycznej narodu polskiego.

Polacy w służbie nauki, kultury i techniki w drugiej połowie XIX wieku

Osiągnięcia w nauce, kulturze i technice Polaków drugiej połowy XIX wieku są z pewnością zasłużone i do dziś cenione jako dzieła światowe.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Ugruntowanie ustroju kapitalistycznego w drugiej połowie XIX wieku spowodowało wytworzenie się nowej klasy uprzywilejowanej - burżuazji, obejmującej właścicieli fabryk, majątków ziemskich czy kapitałów.

Rewolucja przemysłowa w XIX wieku

Wszystkie te zmiany techniczne przyniosły koncentrację produkcji w dużych zakładach i określonych regionach , okręgach przemysłowych; rewolucja przemysłowa rozpoczęła wiek żelaza i maszyn, węgla i pary.

ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU

Największy rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku, pod względem wydobycia węgla i produkcji surówki żelaza, przeżywały Anglia, Niemcy i Stany Zjednoczone.

ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

- Skauting - Bardzo upowszechniony przez twórcę Roberta Baden Powell'a w początkach XX wieku.

Twórcy polskich bibliotek w XIX wieku

Niezmiernie modne i rozpowszechnione w Europie XVIII-XIX w. kolekcjonerstwo, a w jego ramach bibliofilstwo, nie ominęło ziem polskich. Zjawisko to rozwijało się głównie wśród górnych warstw ówczesnego narodu. Takie zbieractwo bywało wyrazem nie tylko osobistych zamiłowań, lecz i chęci dodania splendoru...

W jaki sposób literatura społeczna XIX wieku wpływa na rozwój socjologii jako nauki

Wskazanie źródeł i początkowego etapu dziejów polskiej myśli socjologicznej nastręcza poważne trudności, nie bardzo bowiem wiadomo, od jakich wydarzeń w kulturze intelektualnej naszego narodu, czy też od których jej twórców należałoby zacząć. Są pewne przesłanki, aby korzeni socjologii poszukiwać w...

Jak rozwijała się chemia w XVIII i XIX wieku?

Ta czwórka wraz z grupą mniej sławnych badaczy roz­poczęła proces wielkich zmian, który miał miejsce w XIX wieku w chemii.