Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4 000 mieszkańców, do 45 radnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 do 200 000 , a następnie po 5 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej...

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Mienie gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

Mienie...

Samorząd terytorialny (pojęcie: gmina, powiat, województwo)

Gmina- według art.1 ustawy o samorządzie gminnym gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium; mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa tworzy uniwersalny układ gmin oraz elastyczny system wewnętrzny tych podmiotów. W miastach zamiast wójta działa burmistrz...

Gmina (zakres działania i zadania)

Art.6 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Przy ustaleniu co jest sprawa publiczną pomocne jest orzecznictwo NSA i glosy do orzeczeń tego sądu. Do spraw publicznych...

Gmina (organy)

W gminie występują organy gminy oraz organy jednostek pomocniczych. Według art.11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są:

1) rada gminy,

Ustawa przyznaje określone kompetencje wójtowi lub burmistrzowi jako organowi jednoosobowemu, w szczególności do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z...

Gmina (Rada Gminy)

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4000 mieszkańców. Liczba radnych wzrasta w zależności od liczby mieszkańców gminy. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Eksponowane stanowisko rady gminy wyraża się tym że należą do niej kompetencje zastrzeżone na...

Gmina (Zarząd gminy i jego przewodniczący)

Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym zarząd gminy składa się z 3 do 5 osób, a w gminach do 20000 mieszkańców 3 osoby. Przewodniczący zarządu jest wójt lub burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia...

Gmina (urząd gminy)

Ustawa wyodrębnia jako formę organizacyjną urząd gminy. Urząd ten służy pomocą zarządowi gminy, ale trzeba przyjąć, że służy on pomocą również innym organom rady, a zwłaszcza samej radzie, gdyż ustawa nie przewiduje tworzenia „biura” czy „kancelarii rady”.

Urząd służy do wykonywania zadań i...

Gmina (związki, porozumienia i stowarzyszenia międzygminne)

Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wyróżnia związki międzygminne oraz porozumienia międzygminne. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

Rady zainteresowanych podejmują uchwały o utworzeniu związku. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w...

Pojęcie i treść budżetu gminy

Budżet gminy jest podstawowym planem finansowym, obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

- dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów gminy (rady gminy, burmistrza, prezydenta, wójta) i jednostek organizacyjnych im podległych (Urząd Gminy) a także

- przychodów i wydatków gminnych...

Dochody budżetu gminy

Dochody budżetu gminy podzielić można na dwie podstawowe grupy:

- dochody własne budżetu gminy,

- dochody regulujące budżetu gminy.

Podział ten wypływa z interpretacji art. 167 ust. 2 i 1 Konstytucji RP i ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny samodzielności finansowej gminy (powiatu...

Dochody własne budżetu gminy

Pojęcie dochodów własnych budżetu gminy, chociaż nie definiowane przez ustawodawcę oznacza dochody publiczne płynące w całości na rzecz budżetu gminy i zasilające tylko te budżety, ze źródeł przyznanych gminie na mocy ustaw w sposób bezterminowy. Alogicznie jest, jeśli chodzi o budżety powiatu i...

Kwota wyrównawcza części podstawowej subwencji ogólnej dla budżetu gminy

Kwotę wyrównawczą; stanowiącą element składowy części podstawowej subwencji ogólnej. Kwota wyrównawcza przysługuje gminom w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych, na jednego mieszkańca  zw. wskaźnikiem G, jest mniejszy aniżeli 85 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla...

Wydatki budżetu gminy

Usystematyzować je można z uwzględnieniem różnych kryteriów. Najlepszym wydaje się być kryterium przedmiotowe wskazujące na rodzaj zadań finansowanych z budżetu gminy. Z tego punku widzenia wydatki budżetu gminy można podzielić na kilka grup:

wydatki na administrację samorządową, obejmują one...

Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz:

-Skarbu państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa

-Gminy, powiatu, województwa — w zamian za zaległe podatki...

Omów procedurę uchwalania budżetu gminy

Uchwała budżetowa gminy winna określać planowane dochody i wydatki; rada gminy określa szczegółowość wkładu wykonawczego budżetu; zarząd gminy opracowuje układ wykonawczy budżetu gminy i przekazuje (poszczególnym jednostkom informacje o szczegółowości określonej przez rade gminy;

zarząd gminy...

Wymień dochody budżetu gminy

Do dochodów gminy zaliczamy:

Podatek: od nieruchomości, środków transportu, od psów, leśny, rolny,

Opłaty: skarbowe i administracyjne, targowe, miejscowe,

Subwencje ogólne

Dotacje celowe

Status przedstawiciela gminy na zgromadzeniu

Organom gminy ( wójtowi, burmistrzowi) w trakcie zgromadzenia przysługują prawa porządkowe:

Organy te mogą delegować na takie zgromadzenia swoich przedstawicieli.

Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu...

Ustrój i zadania gminy

Gmina jest adresatem norm prawnych, sytuujących ją jako wyodrębniony podmiot prawa w strukturze organizacyjnej państwa. Poprzez powołanie do życia samorządu terytorialnego ustawodawca dokonał poziomego podziału władzy wykonawczej tworząc w miejsce dotychczas jednolitej organizacyjnie administracji...

Co to jest gmina i jej cechy?

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina to wspólnota samorządowa tworzona przez wszystkich obywateli zamieszkujących pewne terytorium, którzy tworzą wspólnotę z mocy prawa. Cechy:

- owa wspólnota powstaje z mocy prawa jest, więc przymusowym związkiem obywateli

- gmina posiada...