Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Owernii

Poza tym Wilhelm napisał wiele mniejszychrozpraw, a wśród nich De immortalitate animae, które jest ściśle zależne odwcześniejszego dzieła Gundisalviego.

Pierwsi mistrzowie paryscy - Mistrzowie wydziału artium

Inne dzieła Piotra, w których objawił się jako zwolennik augustynizmu awicennizującego, to De anima - pierwszy systematyczny podręcznik psychologii;Komentarz do O zwierzętach - najwcześniejsze spożytkowanie przekładu MichałaSzkota, Komentarz do O życiu i śmierci.

Szkoła w Oksfordzie - Późniejsi mistrzowie oksfordzcy

źniejsze w czasie, ale wykazujące duże pokrewieństwo ze środowiskiemoksfordzkim są dwa pisma anonimowe: De intelligentUs seu memońale rerum difficilium - z początku sądzono, że autoremtego dzieła był Witelon. Tylko jestestwa cielesne są złożone z materii i formy.

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu

Bardzo wcześniezapuścili też korzenie w Paryżu, z tego środowiska wyszedł później św.

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Aleksander z Hales

Anzelma jestuzasadniony o tyle, że w wyższej części duszy mamy habitus, dzięki któremuistnienie Boga jest dla nas samo przez się oczywiste (resperse nota).

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Jan z La Rochelle

Oznacza to, że choć częściowo Bóg jest i n t e l e k t em czynnym. Aleksanderz Hales i Jan z La Rochelle rozpoczynają w łonie zakonu franciszkańskiegot e n kierunek, któremu przeciwstawią się p o t em spirituales.

Pierwsi mistrzowie dominikańscy w Paryżu

Fishacre nie jest jednak w swych poglądach wyjątkiem, raczej paryska grupa sympatyków arystotelizmu z Rolandem z Cremony stanowi wyraźnąmniejszość w zakonie, gdzie w początkowym okresie przeważa augustynizm.

Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu

Najciekawszym zagadnieniem jest stosunek do Tomasza w jego własnymzakonie. Na ogół współcześni mu dominikanie nie przyjmuje jego systemu,chociaż zwalczają go tylko nieliczni.

Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Pierwsi uczniowie

W poglądach swychtkwi jeszcze w epoce przedtomistycznej: występuje przeciw możliwościodwiecznego istnienia świata, jest zwolennikiem teorii rationes seminales, nie mazdecydowanego zdania w odniesieniu do hylemorfizmu jestestw duchowych.

Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Robert Kilwardby

Sądzę jednak, że j e d e n człowiek ma jedną formę, która nie jestjedna jako coś prostego, lecz składa się z wielu elementów, które pozostająw naturalnym układzie; bez jakiejkolwiek z nich człowiek nie możebyć doskonały, a ostatnią z nich - tą, która dopełnia i doskonali całybyt złożony - jest intelekt.

Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Tomasz Sutton

Czasem może nawet Sutton zbyt jest tomistyczny;na przykład w nauce o bierności władz poznawczych, twierdzi bowiem,że intelekt nie ma sam z siebie żadnej rzeczywistości, która wynosiłabygo ponad materię pierwszą (nullam actualitatem de se habeat plus quam materia prima). W każdym razie zerwanie z augustynizmem u Suttona jest bardzo wyraźne.

Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Tomiści włoscy

Odwrót od augustynizmu jestu niego wyraźny, a potwierdzają go takie sformułowania jak: „choć Augustynw księgach swoich przekazuje inne rozwiązanie" (quamvis Augustinus a/ium modumtradat in libris suis).

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze

Głosił, że wola w akcie wyboru(electio), jest niezależna od sądu (iudicium). Jest on też wyznawcąskrajnego i całkowitego woluntaryzmu, ponieważ twierdzi, że wola możechcieć na przekór radom rozumu.

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Jan Peckham

Napisał następującedzieła: Perspectwa communis, dzięki której jest obok Bacona i Witelonauznawany za jednego z twórców optyki; De animalibus; Summa de esse etessentia; Komentarz do Sentencji; Quaestiones disputatae i ąuodlibetales; Listy.

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Mateusz z Aquasparta

Jeżeli twierdzimy słusznie o Bogu, że jest On przyczyną stwórczą wszystkiego i jako taki wszystko sprawia, to dotyczy to w sposób szczególny nas,którzy mamy w sobie podobieństwo boże: imago, similitudo, zwłaszcza zaś naszegopoznania, co jest źródłem nauki o iluminacji: Ponieważ stworzenie rozumne jest obrazem Boga albo j e s t na Jego obraz,to samo pojęcie obrazu wymaga, by w ...

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Piotr Olivi

Omnis e n im forma, quae non est in alio a se recepta et participata vel saltem ita se habens, ą u a n t um est ex parte est absolutissima, simplicissima,universalissima et infinitissima, et breviter est summum ens et ipsemet D e u s.

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Roger Marston

Jest on w wielu punktach prekursorem Szkota, ponieważtwierdzi, że materia pierwsza jest czymś pozytywnym i nie może być zasadąjednostkowienia; w człowieku jest forma corporeitatis\ uznaje też pierwszeństwomiłości wobec poznania.

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Ryszard z Middleton

Możemy poznawać byty jednostkowe i za pomocą jednej jednostkowejformy poznawczej poznajemy powszechnik i jednostkę.

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Wilhelm z Ware

Głosi on też, że w duszy władze są jej istotą i różnią się od siebie tak jakatrybuty boskie oraz że wola ma pierwszeństwo przed intelektem. Habet [intellectus] speciem et tunc imperat voluntas, ut talem speciemapplicat ad rem intelligendam.

Świeccy mistrzowie paryscy

Obok tomizmu i bonawenturianizmu w Paryżu pojawia się szereg jednostekkroczących własnymi drogami; byli to właśnie mistrzowie świeccy: Gotfrydz Fontaines, Henryk z Gandawy, Piotr z Owernii i Henryk Bate.