SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - KALEDONIA

 

Najbardziej na północ wysuniętą prowincję Cesarstwa, jaką była Brytania, oddzielał od ziem będących w posiadaniu Piktów oraz Goidelów zwanych również Szkotami, Wał Hadriana. Były to plemiona preceltyckie i celtyckie, które w różnym czasie przybyły do Kaledonii, tj. dzisiejszej Szkocji.

Tak więc...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ERYN

 

Przez Celtów zamieszkana była również sąsiadująca'z Brytanią Irlandia, znana podówczas pod nazwą Erynu (Erin) lub Hibernii. Celtowie przybywali tam z kontynentu falami. Pierwszą z nich stanowili w III w. przed n.e. Goidelowie, którzy zmieszali się z zamieszkującą Eryn ludnością pochodzenia...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - GERMANOWIE

 

Na kontynencie europejskim zarówno nad Renem, jak i nad Dunajem, sąsiadami Cesarstwa byli Germanowie. Ich praojczyznę jednak stanowił Półwysep, Jutlandzki i Skandynawski.

Stamtąd około r. 1200 przed n.e. przesunęli się oni ku południowi, wypierając z Niziny Niemieckiej Celtów. ;; Ta ekspansja...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - USTRÓJ SPOŁECZNY I POLITYCZNY GERMANÓW

 

Wiadomości o życiu i ustroju społecznym ówczesnych Germanów historiografia dawniejsza czerpała wyłącznie z przekazów autorów antycznych. Źródłem specjalnie wykorzystywanym w tej mierze były pisma Cezara i Tacyta. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, że między powstaniem Komentarzy o wojnie...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - IBERIA

 

W Azji, w przeciwieństwie do Europy, Cesarstwo Rzymskie sąsiadowało na ogół z ludami o dawnej i wysokiej kulturze. Tak więc rzymska Łazika, czyli antyczna Kolchida, graniczyła na wschodzie z Kartlią.

Oba te kraje były w istocie rzeczy składowymi częściami Iberii (dzisiejszej Gruzji). Zamieszkiwali...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ARMENIA

 

Dalej ku południowi rzymska diecezja Pontu stykała się z Armenią. Sytuacja była tu podobna do stwierdzonej poprzednio w Iberii. Granica bowiem przecinała kraj zamieszkany po obu jej stronach przez Ormian, pozostawiając w obrębie Cesarstwa Rzymskiego jego piątą część, noszącą nazwę Armenia...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - PAŃSTWO SASANIDÓW

 

Sąsiadem Cesarstwa Rzymskiego nad Eufratem i Tygrysem była Persja Sasanidów, która w r. 226 przejęła dziedzictwo po obalonym przez siebie Królestwie Partów. Państwo Sasanidów obejmowało rozległe obszary od Kaukazu i Morza Kaspijskiego na północy do Zatoki Perskiej na południu oraz' od Eufratu na...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ARABIA

 

Na południowym odcinku swych posiadłości azjatyckich, między Eufratem a Morzem Czerwonym, Cesarstwo Rzymskie graniczyło z Półwyspem Arabskim. Swymi rozmiarami odpowiadał on jednej trzeciej powierzchni Europy, lecz składał się w znacznym stopniu ze stepu i jałowej pustyni. Jedynie południowo-zachodnie...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - NUBIA I SAHARA

 

W Afryce sąsiadami Cesarstwa Rzymskiego były ludy koczownicze, dające się często we znaki pogranicznym prowincjom rzymskim. Tak więc nad górnym Nilem koczowali nubijscy Blemmowie, zaś na kresach południowych — od granicy Egiptu aż po brzegi Atlantyku — plemiona Berberów, należące do hamito-semickiej...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - SCHIZMA PAPIESKA — ALEKSANDER III I WIKTOR IV

 

Wypadki rozgrywające się w Lombardii napawały kurię rzymską niepokojem. Widziała w nich zagrażające Papiestwu niebezpieczeństwo i szykowała się do podjęcia energicznej kontrakcji. W otoczeniu cesarza zdawano sobie sprawę z tych nastrojów. Toteż, kiedy l września 1159 r. zakończył życie Hadrian...

Monarchia absolutna Henryka IV

 

Rok 1598 oznaczał wprawdzie dla Francji wyjście z chaosu wewnętrznego i ciężar położenia międzynarodowego i ciężkiego położenia międzynarodowego, jednak jeszcze przez kilka lat Henryk IV kończył ostatecznie dzieło pacyfikacji kraju.

Wciąż jeszcze silne były we Francji tendencje odśrodkowe...

Polityka wewnętrzna cara Iwana IV Groźnego

 

Proces centralizacji państwa zapoczątkował już Iwan III w końcu XV w. Rozwinął go, osłabiając władzę bojarów, w połowie XVI w. Iwan IV Groźny. Zlikwidowane zostały wówczas księstwa udzielne, z Dumy bojarskiej wyodrębniono podporządkowany carowi rząd, powstał organ przedstawicielski stanów...

Władysław IV

 

- urodził się: 1595, zmarł: 1648

- na tronie w latach 1632 - 1648

- drugi władca z dynastii Wazów

- poprzednik: Zygmunt III Waza

- następca: Jan Kazimierz

- syn Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki

- żony:

1. Cecylia Renata, córka Ferdynanda II, cesarza rzymskiego

2. Ludwika Maria, córka Karola I...

Władysław IV - Władca prywatnie

 

Władysław IV był drugim dzieckiem Zygmunta III Wazy i jego ukochanej żony, Anny. Urodził się w 1595 roku. Wydarzenie to wywołało wielkie poruszEnie w kraju. Był ulubieńcem szlachty i od początku widziano w nim dziedzica tronu.

Władysławem opiekowała się zaufana ochmistrzyni matki, Urszula...

Władysław IV - Działalność publiczna

 

Królewicz Władysław był od urodzenia traktowany, jak następca tronu. Jego sposób bycia, osobowość i zainteresowania pozwalały myśleć o nim, jako młodzieńcu "wielkich nadziei".

Dzięki sukcesom hetmana Żółkiewskiego, wybrano go jako 15-letniego młodzieńca wielkim księciem moskiewskim. Chociaż...

Władysław IV - Bilans panowania

 

Władysław IV nie zrealizował żadnego ze swych ambitnych planów politycznych. Zdolny i energiczny, nie wykazał się jednak realizmem politycznym. Był bardziej marzycielem, niż dobrym politykiem.

Niektórzy historycy krytykują jego fantazje polityczne, inni zaś cenią jego umiejętność tworzenia...

Henryk IV

 

(1553-1610), Król Nawarry (1572-89, jako Henryk III) i pierwszy z Burbonów król Francji (1589-1610). Wychowany w duchu kalwińskim, głównie za sprawą matki, królowej Jeanne d’Albret z Nawarry.

G. de Coligny uważał tego czołowego arystokratę-protestanta za nominalnego przywódcę hugenotów. W 1572...

Monarchia absolutna Henryka IV

 

Rok 1598 oznaczał wprawdzie dla Francji wyjście z chaosu wewnętrznego i ciężar położenia międzynarodowego i ciężkiego położenia międzynarodowego, jednak jeszcze przez kilka lat Henryk IV kończył ostatecznie dzieło pacyfikacji kraju.

Wciąż jeszcze silne były we Francji tendencje odśrodkowe...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Elekcja Władysława IV (1632)

 

Zygmunt III zmarł w kwietniu 1632 r. po 45 latach panowania. Bezkrólewie trwało bardzo krótko, gdyż krajowi zagrażała wojna z Rosją.

Już w listopadzie królem obwołano najstarszego syna zmarłego monarchy, WŁADYSŁAWA WAZĘ, w którym od dawna upatrywano następcę...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Polityka wyznaniowa Władysława IV

 

Do ważniejszych osiągnięć Władysława IV w polityce wewnętrznej należało uregulowanie stosunków między wyznaniami chrześcijańskimi. W 1633 r. król, mianując kijowskiego metropolitę Piotra Mohyłę, uznał hierarchię Cerkwi prawosławnej, a w ten sposób samą Cerkiew (od unii brzeskiej formalnie...