TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES HELLENISTYCZNY. III-l W. P. N. E.)

Zwłaszcza że podstawowe poglądy tego okresu powstały jeszcze w Atenach, na przełomie IV i III w. Ideologia szkół, a zwłaszcza ideologia etyczna, była gotowa od początku III wieku, już w następnej po Arystotelesie generacji.

Przyszłość demokracji wg R. Dahla – poliarchia III stopnia(demokracja deliberatywna) – system demokracji, gdzie jest równość!

R.Dahl, demokracje uważał za pewien typ idealny, dla systemów funkcjonujących w rzeczywistości ukuł termin poliarchie. Dla R. Dahla demokracja to niezrealizowana jeszcze nigdy wizja systemu politycznego „ którego członkowie skłonni są traktować się jako wzajemnie równi, kolektywnie suwerenni i wyposażeni...

Fale globalizacji - III fala globalizacji

-nie byłaby możliwa bez rewolucji informatycznej, telefonii komórkowej, programów kosmicznych, konkurujących ze sobą sieci transportowych,

-duża ruchliwość kapitału oraz relatywnie niska ruchliwość siły roboczej,

-szczególnego impetu nabrała po upadku Związku Sowieckiego i...

Zasady i priorytety polityki zagranicznej III RP

W III 1999 Polska wraz z Czechami i Węgrami uzyskała status pełnoprawnego członka NATO.

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - III FAZA – PONOWNE ODKRYCIE SIŁY MEDIÓW

- lata 60-70 XX w.

- przekonanie, że przekazy medialne mają wpływ na świadomość społeczną, a nie na jednostkę

- media wywołują długoterminowe skutki

- koncentracja na wpływie kontekstu, motywacji, ideologii, wzorów kulturowych

Teoria odpowiedzialności społecznej

Media mają zobowiązania...

Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości struktury społecznej w III Świecie

Peryferie świata (część Europy, Trzeci Świat) uczestniczą w procesie rozwoju, ale jest to rozwój zależny. Struktura tych społeczeństw wyraża relacje asymetryczności z inną strukturą, która jest panująca w stosunku do niej.

Uzależnienie struktur wyraża się wymianą nieekwiwalentową. W sferze...

Moje oczekiwania w stosunku do lasów i gospodarki leśnej na początku III tysiąclecia

Las to zbiorowisko drzew będące siedliskiem licznych gatunków roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla danego regionu. Las posiada ogromne znaczenie dla urozmaicenia krajobrazu, gospodarki przestrzennej i funkcji ekologicznych każdego obszaru. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku lasy były masowo...

Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

I tu następuje pewne rozdwojenie polityki Jana III Sobieskiego , albowiem Jan III był uważany za zwolennika partii francuskiej natomiast okoliczności zmuszały go do walki z Turcją. Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Lwowem, rezultatem czego i następnej bitwy pod Żórawnem(1676.

III Rzesza - Informacje Ogólne

30 stycznia 1933 r. Adolf Hitler zdobył stanowisko kanclerza Niemiec. Pierwszym jego posunięciem było rozwiązanie parlamentu. W Niemczech rozpoczął się okres budowania państwa totalitarnego i rządów terroru : Hitler uderzył w przeciwników politycznych, przede wszystkim w komunistów - fala aresztowań...

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wybór następcy Augusta III

Śmierć Augusta III wzmogła obawy o możliwości wybuchu kolejnej wojny o tron polski.

JAN III SOBIESKI - Informacje Ogólne

I tu następuje pewne rozdwojenie polityki Jana III Sobieskiego , albowiem Jan III był uważany za zwolennika partii francuskiej natomiast okoliczności zmuszały go do walki z Turcją.

Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

W czasie tych wszystkich wysiłków i starań o odzyskanie utraconego tronu senioralnego Mieszko III coraz częściej i dłużej przebywał w Kaliszu, który przez to nabierał charakteru miasta stołecznego.

III Powstanie Śląskie - Informacje Ogólne

Mimo, że obszary sporne znalazły się ponownie, jak przed powstaniem, pod władzą Komisji Międzysojuszniczej, jednakże sytuacja polityczna Górnego Śląska uległa po III powstaniu istotnej zmianie.

Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP

III Znaczenie religii i prawa z nią związane W Konstytucji PRL na temat swobody wyznaniowej jest tylko jeden niewielki artykuł.

Społeczeństwo rzymskie (III - I w. p.n.e.)

Władza w państwie należała do wąskiej, składającej się z kilkuset rodzin, grupy arystokracji urzędniczej. Arystokraci (patroni) zapewniali ludziom z nimi związanym (klientom) opiekę prawną i niekiedy także materialną, w zamian za co mogli liczyć na rozmaitego typu usługi np. głosowanie na...

Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Najazdy barbarzyńców w III w.

Od lat 30 wieku III zaczęła się era najazdów barbarzyńców na cesarstwo.

Ustrój republiki rzymskiej (III w.)

Zawarcie pokoju III w.

Wyprawy krzyżowe - III wyprawa krzyżowa (1189 - 1192)

Na pomoc wyruszyła III wyprawa krzyżowa dowodzona przez cesarza Fryderyka Barbarossę, króla Anglii, Ryszarda Lwie Serce oraz władcę francuskiego, Filipa Augusta.

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP

Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnienie specyficznej postaci działalności państwa, jaką jest sądzenie. Art. 175...