DZIADY – cz. II i IV

Okoliczności powstania Dziadów   Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III).

Problem winy, kary i odpowiedzialności człowieka ukazany w balladach, „Dziadach” cz. II i IV A. Mickiewicza i innych znanych Ci utworach.

Akcja II cz. „Dziadów” mamy do czynienia z zagadnieniem moralnym rozważanym wcześniej, w II cz.

Charakterystyka ludowośći romantycznej na podstawie ballad i II części "Dzadów" Mickiewicza

• związana ze światem ludzkim "Dziady II" - Podobnie jak w balladach odnajdujemy elementy ludowe (czyli romantyczne):  - ingerencja sił nadprzyrodzonych; postacie i zdarzenia "cudowne";   - ludowe widzenie świata; - wiara, że zło zostanie zawsze ukarane, a dobro wynagrodzone, motyw odprawiania obrządku dziadów.

W czym się wyraża ludowość ballad i II części Dziadów A. Mickiewicza

II część Dziadów zawiera obraz ludowych wierzeń i obrzędów.

Człowiek jako osoba (persona) - Jan Paweł II

Osoba to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób ze światem widzialnym, a przede wszystkim Bogiem.

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga II

Dzielność etyczna: skutkiem przyzwyczajenia. Dzielność diamoetyczna: doświadczenia, potrzebuje czasu na wykształcenie się. Zatem żadna z cnót nie jest nam wrodzona (rzecz wrodzona nie da się zmienić skutkiem przyzwyczajenia). Cnoty zdobywa się przez wykonywanie czynów etycznie dodatnich. Wszystkiego...

Apologeci Wschodu (II n.e.)

byli ludźmi o helleńskiej kulturze umysłowej, często naukowcami, członkami szkół; grecka filozofia była ich źródłem (Platońska, stoicka) w budowaniu filozofii chrześcijańskiej;

budowali systemy metafizyczne, oparte na spekulacjach, korzystając z filozofii helleńskiej; zajmowali się...

WPŁYW OTOCZENIA TYPU I i II NA SYSTEM PRODUKCYJNY (i odwrotnie)

 

Występuje szereg powiązań pomiędzy otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa, a jego systemem produkcyjnym. Na przebieg całego systemu produkcyjnego wpływ mają takie czynniki otoczenia wewnętrznego jak:

Wyposażenie techniczne – ma ono znaczący wpływ gdyż określa ono poziom jakości...

CZYNNIKI OTOCZENIA STOPNIA II (zewnętrznego)

 

Środowisko naturalne.

 

 

rozporządzenia MZiOS z dnia 30 czerwca 1975r. w sprawie organizacji i zadań opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 25 poz. 134 z 1975r.)

ustawy z dnia 31 stycznia 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 18 z 1991r.)

ustawy z dnia 30...

Ludowość i prawdy moralne w II części "Dziadów" A. Mickiewicza

Aby całość była bardziej zrozumiała, na wstępie II części Mickiewicz umieścił balladę "Upiór", z treści której wynika, iż młodzieniec - samobójca z miłości, w ramach pokuty musi co roku pojawiać się na ziemi w postaci upiora, aby przeżyć kolejno wszystkie swe cierpienia, które doprowadziły go do odebrania sobie życia.

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Z pewnością tak myśleli młodzi Polacy, którym wypadło żyć w czasie II wojny światowej.

Mieszczaństwo w oczach pisarzy polskich i obcych II poł XIX oraz XX wieku. Omów w sposób syntetyczny, odwołując się do wybranych utworów

Mieszczaństwo opisane przez Prusa w "Lalce" jest podzielone na zamożne i drobne. Zamożne jest skłócone, słabe, nieskłonne do ryzyka, bez ambicji, niewierzące w możliwości kraju, antysemickie. Drobne mieszczaństwo, czyli np: Rzecki, Stawska, Wirski są uczciwi, pracowici, mają własne ideały...

II wariant systemu prezydenckiego

Jeżeli Prezydent jest szefem władzy wykonawczej, ale równocześnie dominuje nad całym systemem to oznacza to, że ma on czegoś za dużo.

Są ściśle określone funkcje jakie spełniają organy tj. władza wykonawcza, władza ustawodawcza, władza sądowa.

Taki system, gdzie Prezydent góruje nad Parlamentem...

Problem granic w latach formowania się II RP

Pierwsza ordynacja wyborcza w wolnej Polsce miała zadecydować o podziale terytorialnym Polski. Za podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto zasadę Polski etnograficznej. Jej zwolennikami była duża cześć opinii publicznej z socjalistami i ludowcami na czele. Nie zrezygnowano jednakże z idei...

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego: Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok.

Koncepcje ustroju politycznego państwa w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Zwolennicy zachowania kapitalistycznego systemu kreślili wizję niedemokratycznej struktury państwa, a jego przeciwnicy opowiadali głównie się za demokratycznym ustrojem. Obóz rządzący po kilkunastu latach walki z demokracją parlamentarną doprowadził do zniesienia zasady suwerenności narodu i podziału...

Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Poszczególne ugrupowania i obozy polityczne w okresie II RP absorbowały silnie sprawy gospodarcze.

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Protokół dodatkowy II z 1977 r.

Protokół dodatkowy II do konwencji z 1949 dotyczy konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzyn.