Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II KRYZYS MAROKAŃSKI

30 V 1912→ formalnie ogłoszenie protektoratu francuskiego nad Marokiem W wyniku II kryzysu marokańskiego stosunki angielsko – niemieckie uległy ponownemu pogorszeniu.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II WOJNA BAŁKAŃSKA

Sprzymierzeńcy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podziału Macedonii. Bułgarzy byli przekonani że ponieśli największe ofiary, a dostali najmniej.

29/30 VI 1913 → atak Bułgarów na Serbów i Greków

Bułgarzy przeliczyli się z siłami bo siły greckie i serbskie stawiły opór mocniejszy niż się...

Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

– powstało RFN; w życie weszła także konstytucja • władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższa władza państwowa należała do Wysokiej Komisji Alianckiej (zajmowała się zmianami konstytucji, sprawami zagranicznymi i wojskowymi) - 6 III 1951 r.

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

W latach 1945-1949 w Polsce właściwie trwała kontynuacja okresu przedwojennego. Ośrodkami filozofii były uniwersytety, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie i zrzeszające regionalne towarzystwa Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Wznowiono czasopisma: „Przegląd Filozoficzny", „Kwartalnik Filozoficzny"...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

Człowiek socjalizmu - Polska, po II WŚ - na zasadzie antynomii do tych trzech typów społeczeństwa międzywojennego - typ, który kształtowany jest na dwóch frontach jednocześnie 1.

Fale globalizacji - II fala globalizacji

-charakteryzowało ja dążenie kilku państw, dysponujących przewagą przemysłową i militarną, do tworzenia imperiów kolonialnych, -w okresie międzywojennym –pierwsze symptomy wygasania drugiej fali, -prawo imigracyjne było mniej restrykcyjne niż obecnie, ruchliwość siły roboczej była porównywalna do możliwości przemieszczania się kapitału-powodowało to koncentrację kapitału i siły roboczej w państwach najbardziej zaawansowanych gospodarczo, co ...

Pojęcie i geneza integracji – procesy integracyjne w Europie po II wojnie

Również w okresie po zakończeniu II wojny światowej i w czasach wielopłaszczyznowego rozbicia jedności Europy idea przywrócenia jej rangi zawartego i w pewnym sensie niezależnego obszaru stosunków międzynarodowych powróciła w koncepcjach gen.

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

Położenie geopolityczne Polski w środku Europy sprawia, że charakter rozwoju wewnętrznego państwa, jego sojusze zewnętrzne i cała polityka zagraniczna były i będą istotnym elementem układów ogólnoeuropejskich. Leżąc na linii ekspansywnych zmagań Rosji i Niemiec była poddawana wielorakim...

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

Można podzielić na trzy stadia:

1. wstępne – w postęp. wstępnym organ odwoławczy bada czy odwołanie jest dopuszczalne i czy został zachowany termin. Wyróżniamy niedopuszczalność przedmiotową i podmiotową. Do przyczyn niedopuszczalności przedm. -w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy...

Administracja centralna i terytorialna w Austrii, za rządów Marii Teresy i Józefa II

Dominia - utworzone w 1784 roku przez cesarza Józefa II – stanowiące zwierzchności gruntowe podlegające władzy pana.

Samorząd terytorialny w Prusach w II połowie XIX w.

W II połowie XIX w. W II połowie XIX w.

Administracja centralna w II RP

Rada ministrów – stanowiła organ kolegialny , tworzyli ją ministrowie z prezesem Rady Ministrów na czele. Stanowiła centralny organ administracji publicznej. Organem pomocniczym premiera i Rady Ministrów było Prezydium Rady Ministrów. Ministrowie, tworzyli wewnątrz Rady Ministrów Komitet Ekonomiczny...

Terytorialna rządowa administracja zespolona w II RP

Stojący na czele każdego województwa Wojewoda pochodził z mianowania prezydenta RP. Wojewoda był przedstawicielem rządu centralnego w województwie, był ponadto szefem administracji ogólnej zespolonej w województwie. Do zakresu jego działania należały: administracja spraw wewnętrznych, sprawy przemysłu i...

Administracja niezespolona w II RP

Administracja niezespolona objęła w II RP przede wszystkim wojsko, sądownictwo, skarbowość, szkolnictwo, kolejnictwo, pocztę i telegraf, górnictwo, wykonanie reformy rolnej, inspekcję ( ochronę ) pracy.

Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

1. 1933 w Polsce Południowej czyli w Galicji Samorządu Terytorialnego nie było. W większości miast byłej Galicji, a także na terytoriach wiejskich wprowadzono Zarząd Komisaryczny, tzn. zamiast organów samorządowych funkcjonowali Komisarze Rządowi.

2. Podstawowe założenia Konstytucji Marcowej tzw...

Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

W 1933  na mocy ustawy  scaleniowej wprowadzono jednolitą dla całego kraju  organizację terytorialna. Ustaw dzieliła organy samorządu na wykonawcze i zarządzające oraz stanowiące i kontrolujące. Przewidywała zespolenie organów administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu powiatu i...

Kontrola administracji w II RP i jej rodzaje

Administracja publiczna w II RP podlegała kontroli wewnętrznej, wynikającej z hierarchiczno – instancyjnej  struktury administracji , dokonywanej przez organ wyższego szczebla oraz zewnętrznej  - sprawowanej przez organy niezależne od aparatu administracji.

Sądownictwo administracyjne w II RP

Były to: I instancja – wydział powiatowy,  II instancja – wojewódzkie sądy administracyjne, III instancja – rewizyjna a Warszawie.

Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi   obóz polityczny podziemia, „ludowo – demokratyczny”. Odrzucał on Konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania narodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od...