Wymień cechy różnicujące środowisko lokalne wsi i miasta

Miasto

Miasto jest wtórną formą przestrzennego bytowania człowieka . Stanowi specyficzne środowisko społeczne i wychowawcze .

Cechy charakterystyczne dla społeczności miejskiej (wg J. Ziółkowskiego) :

* uczestnictwo mieszkańców , a szczególnie młodzieży w wielkiej liczbie grup celowych ;

* dominacja...

Wieś i miasto jako terytorialne struktury społeczne

Wieś tradycyjna:

      • rodzina wielka np. wieś składa się z kilku dużych rodzin

model rodziny producenckiej – rodzina jest w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb

daleko posunięta osobowość kulturowa – zwyczaje obyczaje, przywiązanie do tradycji, specyficzne znaczenie przyrody ma...

GŁÓWNE POJĘCIA SOCJOLOGII MIASTA

PRZESTRZEŃ FIZYCZNA - to przestrzeń mierzona trzema wymiarami :długość, szerokość, wysokość.

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA - to przestrzeń fizyczna która została zmieniona przez ludzi i zagospodarowana zajęta, przekształcona. To przestrzeń interesuje socjologów.

- przyroda odgrywa rolę uspokajającą

-...

PRZEDMIOT SOCJOLOGII MIASTA. PROCESY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM SPOŁECZEŃSTWA NA PRZESTRZEŃ

Przedmiot socjologii miasta stanowią organizacje społeczno - przestrzenne zbiorowości ludzkich, znaczy to, że socjologia miasta ujmuje przedmiot socjologii a więc organizację społeczną z punktu widzenia czynnika przestrzennego czyli przestrzeni. Organizacja społeczna oznacza wszystkie rodzaje relatywnie...

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

ROZWÓJ MIASTA - pojmowany jest zazwyczaj jako wzrost ludnościowy, przestrzenno-urbanistyczny, miejsc pracy i liczby zatrudnionych. Miasta, które wykażą dynamikę ludnościową, mieszkaniową, wzrost liczby zakładów pracy i zatrudnionych w nich ludzi, uważa się za dynamiczne.

Rozwój to nie tylko wzrost...

TYPOLOGIA MIAST

MALIKOWSKI

a. wielkość - liczba ludności,

b. gęstość zaludnienia,

c. rodzaj i funkcje centrum,

d. położenie geograficzne i otoczenie miasta,

e. dominujące działy gospodarki (wpływające na skład społeczno-zawodowy ludności i główne funkcje miasta),

f. skład ludności według pochodzenia...

PRZEMIANY MIAST POLSKICH W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

W wyniku dwóch ważnych procesów

- urynkowienie gospodarki - demokratyzacji i upodmiotowienia społeczeństwa

- gospodarowanie przestrzenią jest bardziej oszczędne.

Wyzbyto się modernistycznego optymizmu - gigantomanii i woluntaryzmu.

Obecne plany urbanizacyjne są dopasowane bardziej do potrzeb, gustów...

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

POLITYKA MIEJSKA - stosunkowo nowy obszar badań socjologii i aktywności w miastach. Po '90 roku. Przełom przywrócił autonomię miastom - aktywność endogeniczna. (reforma samorządu, nadanie miastom i gminom szerokich uprawnień).

Rola i znaczenie polityki miejskiej w okresie przemian ustrojowych - strategie...

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

CASTELLS - zamiast urbanizacji używa pojęcia "społeczne wytwarzanie przestrzeni"

Cechy ośrodka miejskiego, które wskazują na jego społeczną strukturę:

1. prestiżowo-funkcjonalne zróżnicowanie architektury - może być ono silne, lub słabe, paro- lub wielostopniowe, oparte na licznych elementach...

SZATA INFORMACYJNA MIASTA. MIEJSCA PAMIĘCI. NAZEWNICTWO ULIC I PLACÓW

Dla obserwatora, który porusza się po ulicach i placach, miasto jawi się w postaci niewyczerpanej ilości krajobrazowych widoków i perspektyw, a jednocześnie w postaci wielu warstw informacyjnych. Pejzaż współczesnego centrum bardziej niż kiedykolwiek jest kształtowany przez intensywną szatę informacyjną...

KONCEPCJA MIASTA IDEALNEGO W RÓŻNYCH EPOKACH (STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE)

Miasto idealne Platona - jego wizja miasta to miasto otoczone murami, na środku miasta - forum, rynek gdzie odbywały się głosowania. W mieście mieli zamieszkiwać wolni obywatele greccy, właściciele niewolników, kupcy. Spośród wolnych obywateli powoływano armię. Oprócz rynku w centralnym miejscu...

A. SORIA, MILUTIN I MIASTO LINIOWE

Koncepcja miasta liniowego (Milutin) ;kolej była dominującym środkiem komunikacji, w ZSRR próbował to ulepszyć Milutin. Jego propozycja - pas zieleni-transport-drogi-osiedle mieszkaniowe. (W latach '50 była taka koncepcja dla Rzeszowa - od Boguchwały do Głogowa wzdłuż linii kolejowej). Była to...

GARNIER I MIASTO PRZEMYSŁOWE

Potrzebom ery industrialnej bardziej odpowiadała francuska koncepcja miasta - Tony'ego Garniera 1904 r, w której powiązał on funkcje ; pracy, mieszkania, wypoczynku i transportu, przyznając każdej z nich odpowiednie miejsce i izolując szkodliwy przemysł pasem zieleni.

Szczególną rolę odgrywały tu...

HOWARDA "MIASTA OGRODY"

Koncepcja miasta ogrodu (Howard) ; duże miasto traci więzi społeczne kontakt z przyrodą , powstają patologie. Koncepcja Howarda była realizowana w Kaliforni - zakładano że nie trzeba budować olbrzymich metropolii ale centra a budownictwo mieszkaniowe powinno rozlewać się i składać z domków rodzinnych z...

GŁÓWNE TEORIE SOCJOLOGICZNE MIASTA I FORM OSADNICZYCH

Typowe, specyficzne dla socjologii miasta ;

- ekologiczna, szkoła Chicagowska, Park - typologiczno - konwencjonalna, socjokulturowa, Wirth - neomarksistowska, makrospołeczna, makropolityczna, Castells.

Trzy następne stanowiły ich "nadbudówkę" rozwinięcie lub też treść wzbogacono informacjami z innych...

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

1. Miasto jest teraz najwyższą forma rozwoju społeczeństwa globalnego,czyli urbanizacji przestrzenno-demogr.

2. Urbanizacja ta pociąga za sobą upowszechnianie nowego miejskiego stylu życia.

3. Miasto to pewna forma osadnicza .Cechuje ją duża liczba,gęstość zamieszkałej tam ludności.

4. Cechy te...

SYSTEMOWE UJĘCIE MIASTA. TRUDNOŚCI SYSTEMOWEJ ANALIZY MIASTA

Pojawiło się już na przełomie XVIII i XIX w. (Kant, Scheling, Hegel). W socjologii miasta pojawiło się w nurcie neoekologicznym , a zwłaszcza u O. D. Duncana w jego koncepcji ekosystemu. Ujęcie systemowe stosowali również: Mc Louhgin, Milsum, Sharpe i inni. Z polskich badaczy: B. Jałowiecki i W.Misiak...

Funkcje miast

Funkcje miast ulegały zmianom wraz ze zmianami stosunków spoleczno-gospodarczych. Niejednokrotnie miasto pełni współcześnie zupełnie inne funkcje niż pełniło pierwotnie. Ze względu na funkcje miasta możemy wymienić:

- miasta przemysłowe - są to miasta, które swe powstanie lub rozwój zawdzięczają...

Węgry - MIASTA

Buda i Peszt, powstałe na przeciwległych brzegach Dunaju jako oddzielne miasta, są dziś połączone mostami. Stolica, odbudowana po zniszczeniach wojennych (Hitler ogłosił Budapeszt twierdzą, a dwie dywizje SS usiłowały bronić miasta przed Armią Czerwoną), stała się ważnym ośrodkiem turystycznym o...

KRETA - MIASTO

Gdy przybywasz od strony portu, miasto pojawia się wprost przed tobą.

Można łatwo wyróżnić schody wiodące bezpośrednio do Platia Eleftherias (Plac Wolności), biura turystycznego i Muzeum Archeologicznego. Najprościej jednak dotrzeć do centrum kierując się na zachód, drogą wiodącą wzdłuż...