Mechanizm

Czytaj Dalej

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Psychologia ego z perspektywy psychologii klinicznej: Mechanizmy obronne ego

Wyodrębnił on kilka mechanizmów obronnych, głównie zajmował się jednak mechanizmem wyparcia, który w ślad za nim został uznany za mechanizm centralny obrony ego i kluczowy dla powstawania patologii, gdyż blokuje aktywność popędową i w związku z tym pociąga za sobą stosowanie innych mechanizmów obronnych.

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Pojęcie przemocy, konsekwencje, mechanizmy i rodzaje

Uznaje się, iż są dowody na to, że przemoc jest uwarunkowana biologicznie i jest dziedziczona, działa na zasadzie mechanizmów odkrytych w psychobiologii i etologii. Ten mechanizm zależności kaci-ofiary najbardziej komplikuje działania pomocowe.

Mechanizm rynkowy

Charakterystyka Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną. </div> Mechanizm_rynkowy_rownowaga.

Czy są mechanizmy obronne; podstawowe mechanizmy obronne odpowiadające za rozwój bądź patologię osobowości (ujęcie freudowskie i post freudowskie)

Zestawienie mechanizmów obronnych: Narcystyczne mechanizmy obronne (zaprzeczenie, zniekształcenie, projekcja).

Kultura jest wytworem aktywności człowieka i sposobem rozwiązywania problemów egzystencjalnych. Jak można przedstawić jej strukturę (składniki), jakie są warunki aktywności ludzkiej i według jakich mechanizmów

Jeszcze jedną rzeczą, którą uważamy, że można uznać za mechanizm kultury jest tradycja, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenia.

Modele i mechanizmy integracji gospodarczej

Kryterium mechanizmu funkcjonowania integracji – chodzi o to, czy powinien to być mechanizm wolnej konkurencji i wolnego handlu, czy też efekt danej polityki integrujących się państw. W tym rozumieniu mechanizm integracji jest elementem składowym modelu integracji.

Mechanizmy zewnętrzne wspomagające wydolność i bezpieczeństwo czynności kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Ogromnie ważną rolę spełnia wreszcie kolejny mechanizm wspomagający, istniejący zazwyczaj już poza naszą świadomością.

Mechanizm cyklu koniunkturalnego – synteza problemu

Spadek popytu zagranicznego może być istotnym czynnikiem osłabiającym koniunkturę wewnętrzną, ale jest to zjawisko wyjaśniające proces przenoszenia się trudności koniunkturalnych za granicą na rynek wewnętrzny danego kraju, ale nie tłumaczące wewnętrznych mechanizmów wahań koniunktury.

Mechanizm cenowy przywracania równowagi bilansu płatniczego w różnych systemach walutowych

W obu przypadkach mechanizm uruchamiany jest wraz z transportem kruszców szlachetnych między krajami Mechanizm funkcjonował podobnie w systemach waluty sztabowo – złotej i dewizowo – złotej, bo od systemu waluty złotej różniły się tylko tym, że w systemach tych określono minimalną sumę wymiany waluty krajowej na złoto, ( a konkretnie na sztabkę złota – stąd nazwa).

Mechanizm obrony - sposoby rozwiązywania konfliktów

To takie osoby, które wokół siebie widzą złych ludzi i na to mają dowody, - mechanizm racjonalizacji czyli samousprawiedliwiania się – pojawia się gdy człowiek zrobi coś złego, zachowa się niezgodnie z własną postawą i mogłoby go męczyć poczucie winy – to tendencja do tworzenia samowytłumaczenia, przypisywania winy innym, -mechanizm represji albo stłumienia - polega na szybkim zapomnieniu przez człowieka o własnym złym zachowaniu,

Mechanizmy zabijania drobnoustrojów przez komórki żerne

Mechanizmy tlenowe Mechanizmy tlenowe występują głównie w neutrofilach; zachodzące w nich przemiany biochemiczne prowadzą do wytworzenia wy- W pierwszym etapie fagocytozy obca cząsteczka, w tym przypadku bakteria, przylega do błony komórkowej makrofaga.

Mechanizm rynkowy

W zależności od panujących w danej gospodarce warunków możemy mówić o konkurencyjnym mechanizmie rynkowym (wolny rynek) lub też o ograniczonym mechanizmie rynkowym ( rynek regulowany ).

Praktyki monopolistyczne i mechanizmy powstawania tego zjawiska

W ich wyniku zagrożony staje się także interes publiczny, polegający na utrzymywaniu sprawności gospodarki rynkowej i jego mechanizmów.

PSYCHOPATOLOGIA MECHANIZMÓW PRZYSTOSOWAWCZYCH, MECHANIZMÓW REGULACYJNYCH

jako wyuczony nawyk, mechanizm obronny, jako zaburzenia w procesie nadawa­nia sensu lub jako komunikat świadczący o zaburzeniu funkcjonowania systemu rodzinnego.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Społeczne i psychologiczne konsekwencje kataklizmów i katastrof

Aby jednak zrozumieć całokształt mechanizmów trzeba także wziąć pod uwagę, że wydarzenia mają miejsce w konkretnym czasie i dotyczą różnych społeczności oraz osób, wobec których działają obiektywne prawa socjolo­giczne przynależności, pozycji społecznej oraz partycypacji w dobrach spo­łecznych lub podstawowego upośledzenia (pozycje grup mniejszościowych, słabszych, poza wiekiem produkcyjnym, niepełnosprawnych, niższych warstw i ...

KONTROLA SPOŁ. I JEJ MECHANIZMY

Mechanizmy psychospołeczne zawierają postawy, oczekiwania, potrzeby i wszystkie inne właściwości psychiczne człowieka . Mechanizmy materialno - społ. Na pograniczu między mechanizmami psychospołecznymi, a mechanizmami materialno -społ.

Przestrzenne mechanizmy przetwarzanie informacji

Treści wyobrażane są przetwarzane poprzez bloki mechanizmów związane z modalnością wyobrażeń. Oprócz mechanizmów przetwarzania, działających na poszczególnych właściwościach obiektów, zachodzą również procesy o naturze całościowej, analogowej.

Mechanizmy reakcji układu oddechowego na wysiłek

Nieznany jest jednak mechanizm, za pośrednictwem którego wylaywane są zmiany w ilości wytwarzanego C02. Mechanizm powstawania progu wentylacyjnego również nie jest w pełni wyjaśniony.

MECHANIZMY OBRONNE

Uruchomienie mechanizmów obronnych zawsze wskazuje (z wyjątkiem —> sublimacji) na obecność wewnętrznego konfliktu i napięcia; b) złożone formy zachowania, wyuczo­ne dla ochrony przed lękiem.

Stres-mechanizmy stresu, przyczyny,zapobieganie

Mechanizm stresu: Stres biologiczny: Biologiczny mechanizm stresu można opisać jako reakcję organizmu na działanie bodźca, który pobudza podwzgórze, w wyniku czego produkowana jest substancja sygnalizująca, iż przysadka mózgowa powinna wydzielać do krwi większe ilości hormonu adrenokortykotropowego (ACTH).