Mateusz

Czytaj Dalej

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Mateusz z Aquasparta

Mateusz zdaje sobie sprawę, że częściowo sprzeciwia się w tych tezachTomaszowi, który uważał, że intelekt poznaje jednostkę przez jakieś odbicia{intellectus singulare cognoscit per ąuandam refłexionem).

Święty Mateusz

Mateusz jest patronem diecezji i miasta Salerno,alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych. Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca, później - zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej,jako siwowłosy, stary mężczyzna.

„Pasja wg św. Mateusza" i „ Wielka msza h-moll"

Mateusza stało sie poczatkiem pełnego renesansu muzyki mistrzalipskiego. Mateusza jednym z najznakomitszych arcydzieł i moe byc porównywana tylko z Missasolemnis Beethovena.

Mateusza Ewangelia

W każdym razie nit jest niemożliwe, że korzystała ona z jakiegoś dzieła aramejskiego zredagowanego przez Mateusza albo kogoś z jego otoczenia. Ewangelia Mateusza napisana została po grecku.

Święci: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn

Po przybyciu na dwór BolesławaChrobrego i założeniu pustelni na terenie, który im podarował (osiedlili się na terenie dzisiejszego Wojciechowapod Międzyrzeczem), dołączyli do nich Polacy możnego rodu: rodzeni bracia Mateusz i Izaak -nowicjusze, oraz Krystyn - klasztorny sługa.

KULIGOWSKI MATEUSZ IGNACY

KULIGOWSKI MATEUSZ IGNACY, żył w 2 poł.

OSMAŃSKI MATEUSZ

OSMAŃSKI MATEUSZ, ur.

Św. MATEUSZ EWANGELISTA

Mateusza oratorium (1729) J.

CYGAŃSKI Mateusz

XVI w., Myśliwy-ptasznik, szlachcic ze wsi Cygany (woj. płockie), nie umiejący pisać autor podyktowanej z pamięci książki Myślistwo ptaszę, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka (1584), dzieła zapomnianego, odkrytego w 1836.

Zawiera ono porady łowieckie, opisy życia ptaków i...

DOBRUCKI Mateusz

1520-1602, Jeden z najstarszych znanych z nazwiska lutników polskich, działający w Krakowie.

MATEUSZ

Imię męskie z hebr. mattanya 'dar Jahwe', tj. to samo, co Dorota, Teodor, Bogdan, Bożydar* b. popularne, używane wymiennie z imieniem Maciej (zob.).

MATEUSZ MALARZ

Nm. Mathis der Maler, opera (Zurych 1938) Paula Hindemitha, libretto kompozytora, osnute na życiu malarza nm. Matthiasa Griinewalda, właśc. Mathis Nithart, ur. między 1460 a 1480, zm. 1528.

Szczytowym punktem opery jest wizja .artysty, która miała natchnąć go do stworzenia jego największego dzieła:...

BARTHÜSEL MATEUSZ CM

ur. 21 XII 1734 w diec. wrocławskiej, zm. ok. 1812 w Ułukszcie (Łotewska SRR), Pedagog.

Do zgromadzenia wstąpił 1756 w Warszawie, gdzie 1758złożył śluby zak., a 1761 przyjął święcenia kapł.; po 1761 zostałprof, seminarium duch. w Lublinie;

1773-75 wykładał teologięw seminarium włocl., nast. do...

BEMBUS MATEUSZ SJ

ur. 1567 w Poznaniu, zm. 30 VII 1645 w Krakowie, Teolog, kaznodzieja.

W 1587 wstąpił do zakonu, 1591 przyjął święcenia kapł.;studiował w Akademii Wil., gdzie uzyskał doktorat teologiii wykładał początkowo filozofię, a nast. teologię; w Wilnie zyskałrównież uznanie jako kaznodzieja;

1612-17 był...

BŁESZYŃSKI MATEUSZ OSPĘ

ur. ok. 1626 w KamienicyPol. (k. Częstochowy), zm. 21 IV 1693 w Pińczowie, Teolog.

Do zakonu wstąpił 1648, śluby złożył 1649; po ukończeniustudiów filoz.-teol. u jezuitów w Ostrogu i Poznaniu przyjąłświęcenia kapł.; 1657-59 i 1662-63 wykładał teologię w studiumzak. na Skałce w Krakowie; 1675...

BORZEWSKI MATEUSZ SOCist

zm. 21 VIII 1614, Opat,wikariusz generalny prow, polskiej.

Opatem Lądu został 1575; 1579 byl sekretarzem poselstwakróla Stefana Batorego do Rzymu; 1580 przyjął benedykcjęopacką; popierał reformy wizytatora gen. Edmunda od Krzyża,który ustanowił 1584 wikariat gen. dla prowincji pol.; 1595 nakapitule w...

GŁADYSZEWICZ MATEUSZ ks.

ur. 1798 w Brzesku,zm. 28 V 1862 w Krakowie, historyk.

Po studiach filoz.-teol.i prawniczych na UJ otrzymał 1823 magisterium obojga prawna UW; formację duchową uzyskał w seminarium duch. wKielcach, gdzie 1825 przyjął święcenia kapł.; od 1827 byłs e k r e t a r z em bpa P. Woronicza, a od 1835 kanonikiem...

DEMBOWSKI Ludwik Mateusz (24 VIII 1768 - 18 VII 1812), ofic. poi., gen. franc.

Ur. w Dębowej Górze, od 1784 w wojsku, w 1791 mianowany dow. 6 regimentu piech. Uczestnik wojny 1792 pod rozkazami ks. Poniatowskiego i powstania kościuszkowskiego.

Od 1795 na służbie franc., wziął udział w pierwszej kampanii wł., ranny pod Mantuą. 1797 szef 3 bat. w Legionach Polskich. 1799 ranny...