Materializm

Czytaj Dalej

LA METTRIE I MATERIALIZM

wytworzyło się negatywne pojęcie materializmu: materializm to doktryna, która za­przecza istnieniu Boga i duszy. Opozycja przeciw materializmowi w XVIII wieku miała równie praktyczny charakter, jak i sam materializm: zwalczano go nie jako doktrynę fałszywą, lecz jako doktrynę zgubną.

MATERIALIZM

: materializm atomistyczny (Demokryt) {-^ atomistyka /1 /); materia­lizm mechanicystyczny starożytny (Epi­kur); materializm dynamistyczny staroży­tny (stoicy) (dynamizm /1 /); materializm mechanicystyczny nowożytny (Th.

SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

prawami mechaniki; jego XIX-wieczną kontynuacją był materializm o charakterze biologicznym (zw. W znaczeniu potocznym materializm oznacza postawę życiową polegającą na traktowaniu rzeczy, bogactw materialnych, przyjemności cielesnych jako gł.

MATERIALIZM MECHANISTYCZNY La Matteriego

Odmiany materializmu: materializm mechanistyczny - zakładający, że wszystko da się wyjaśnić i sprowadzić do prostych oddziaływań materii, czyli że wszystko da się sprowadzić do zjawisk fizycznych i chemicznych; Naturalizm; Materializm dialektyczny; Materializm fenomenologiczny.

CHARAKTERYSTYKA I ROZWÓJ MATERIALIZMU DIALEKTYCZNEGO

Dodajmy, że materializm historyczny (skrótowo: hismat) to dział filozofii marksistowskiej, mianowicie materializm dialektyczny zastosowany do rozwoju społeczeństwa ludzkiego186.

KONCEPCJA TEORII RZECZYWISTOŚCI W MATERIALIZMIE DIALEKTYCZNYM

Zależnie od odpowiedzi na nie otrzymujemy dwa zasadnicze stanowiska filozoficzne: materializm i idealizm.

Webera krytyka materializmu historycznego

„Jeśli materializm historyczny traktuje się jako metodę służącą ujęciu materiału z „ekonomicznego” punktu widzenia, jeśli stosuje się ją z rozwagą i nieustannie uzgadnia z faktami.

Materializm

Materializm dialektyczny przyznaje zjawiskom psychicznym swoistą odrębność – ciało a nie różna od ciała substancja duchowa jest podłożem tych zjawisk. Materializm jako kierunek jest przede wszystkim zorientowany anty irracjonalistycznie.

Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Materializm a idealizm

    W historii filozofii wykształciły się następujące formy materializmu:   1) żywiołowy, naiwny - głoszący,  że  świat ma taką postać, w jakiej jawi się nam w poznaniu zmysłowym; materię utożsamia z ogółem dostrzegalnych ciał (materia = ciało); 2) mechanistyczny - usiłujący tłumaczyć wszystkie zjawiska przyrody za pomocą praw mechaniki oraz sprowadzający jakościowo różnorodne procesy przyrody do zjawisk ...

Omów materializm dydaktyczny

Materializm dydaktyczny- zwolennicy materializmu dyd uważali, że zasadniczym celem szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki.

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - MATERIALIZM DIALEKTYCZNY

MoŜna by tu jeszcze wspomnieć o metodologach nauk szczegółowych, usytu-owanych między marksizmem a róŜnymi odmianami pozytywizmu, o psycholo-gach, stojących na pograniczu materializmu dialektycznego i pewnych postaci behawioryzmu, o historykach filozofii.

Materializm

Klasyczną postać materializmu ukształtował filozof grecki Epikur (341-270 przed Chr.