Materiał skalny

Czytaj Dalej

Norma zużycia materiałów

 

Normy zużycia materiałów określają ilości materiału niezbędnego do wykonania jednostki wyrobu w istniejących warunkach technicznych.

Normy zużycia materiałów obejmują:

Straty technologiczne

Przy zużywaniu materiałów pojawiają się często uzasadnione bądź nieuzasadnione straty...

Układy warstw skalnych

Uskok to przesunięcie warstw skalnych wzdłuż pęknięcia, spowodowane bocznym naciskiem lub rozciąganiem.

Wymień płaszczyzny integracji przepływu materiałów w centrach logistycznych

• Techniczno – technologiczna,

• Organizacyjna,

• Dokumentacyjna,

• Cenowa,

• Prawna.

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Zapamiętywanie czyli uczenie się jest również, funkcją miejsca w szeregu. Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. W pierwszej kolejności zapamiętywane są dosyć dobrze te początkowe elementy, gorzej...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Związki pomiędzy dwoma materiałami determinują wielkość interferencji.

- W szczególności interferencja jest silna pomiędzy asocjacjami, które krzyżują zawarte elementy.

- Zjawisko to badane jest za pomocą par skojarzeń.

- Paradygmaty badania interferencji dla par skojarzeń:

* Paradygmat...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU O ZABARWIENIU EMOCJONALNYM

HIPOTEZA REPRESJI FREUDA

- Ludzie aktywnie wypierają nieprzyjemne wspomnienia.

- Represja jest bardziej powszechna i nie wymaga ekstremalnie negatywnych sytuacji.

- Represja jest głównym czynnikiem wywołującym zapominanie.

- Badanie Lotus i Burns

* badali, jak urzędnicy bankowi pamiętają film o napadzie...

Przekazywanie materiału genetycznego

Podstawy naukowe koncepcji przekazywania substancji dziedzicznych powstały już w pał. XIX w każda komórka organizmu ma bardzo złożoną budowę i wymaga bardzo dokładnych informacji o swoim rozwoju aż do osiągnięcia postaci końcowej. Ponieważ organizm człowieka składa się z ogromnej liczby komórek...

Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Opracowanie materiałów metodycznych i edukacyjnych

Przygotowanie podręczników do pracy terapeutycznej, materiałów edukacyjnych dla szkół, materiałów informacyjno-instruktażowych o różnorodnej problematyce (np. logopedycznej) dla rodziców, nauczycieli oraz w ramach promocji folderów dotyczących działalności poradni, a także innych...

Energia w przyrodzie - Materiały rozszczepialne

Jedynie kilka izotopów można wykorzystać jako paliwo jądrowe. Jądro musi być duże i ciężkie oraz rozpadać się pod wpływem powolnego neutronu, emitując przy tym inne neutrony. Materiały spełniające te kryteria to materiały rozszczepialne. Zdecydowanie najczęściej używanym materiałem...

Procesy endogeniczne - Lawy i materiały piroklastyczne

W czasie gwałtownych wybuchów wulkan wyrzuca bloki skalne o masie kilkudziesięciu, a nierzadko kilkuset kilogramów. Najbliżej miejsca wybuchu opadają duże bloki skalne.

Układ Słoneczny - Planety lodowo - skalne

Dzięki zdjęciom sond Voyager uzyskano wiele informacji o powierzchni planet lodowo-skalnych.

Przesłanki material­noprawne i ich proce­sowe znaczenie

Przesłanki o charakte­rze materialnym są przede wszystkim ustanowionymi przez prawo karne mate­rialne warunkami od­powiedzialności kar­nej. Równocześnie prawo karne proce­sowe czyni je warun­kami dopuszczalności postępowania karnego. Przesłanki te stanowią przykład tak zwanego podwójnego warto­ściowania...

Przedstaw pojęcia i klasyfikację materiałów

Materiały i towary są rzeczowymi składnikami majątku obrotowego. Do materiałów zalicza się surowce i inne materiały podstawowe, półfabrykaty, paliwa, materiały pomocnicze, opakowania, zapasowe części maszyn i urządzeń nabyte od dostawców, ewentualnie wytworzone we własnym zakresie. Są one...

Przedstaw sposób ewidencji materiałów i towarów

Ewidencja materiałów i towarów powinna być zorganizowana na podstawie indeksu, stanowiącego szczegółowy wykaz zapasów, występujących w danym przedsiębiorstwie. Ogólne zasady klasyfikacji przyjęte w indeksie należy dostosować do potrzeb branży. Indeks powinien określać co najmniej:

a)symbol cyfrowy...

Omów sposób rozliczania materiałów

Rozliczenie kosztów zużycia materiałów polega na określeniu dla każdego dokumentu rozchodu materiałów (Rw), ilość pobranego materiału i pomnożeniu przez cenę. Otrzymuje się w ten sposób koszt pobranego materiału, który następnie jest agregowany zgodnie z obowiązującym układem...

Uzasadnij potrzebę wyceny zużycia materiałów, podaj przykład

Trudności powstające przy ustalaniu kosztów zużycia materiałów są spowodowane występowaniem kosztów związanych z każdym zużyciem. Taki sam rodzaj materiałów może być zakupiony po kilku cenach. Różni producenci mogą bowiem ten sam materiał sprzedawać według różnych cen, a także ten sam producent w...

Ewidencja zakupu i zużycia materiałów i towarów

Metody wyceny materiałów:

Przyjęcie:

Według rzeczywistej ceny nabycia (zakupu)

Według stałej ceny ewidencyjnej (na poziomie cen nabycia – zakupu)

Rozchód:

Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło – FIFO

Ostatnie przyszło, pierwsze wyszło – LIFO

Według ceny...

O czym należy pamiętać w fazie przygotowania materiałów do prezentacji

Przed przystąpieniem do prezentacji należy ściśle określić jej cel. Nie niej ważne jest ustalenie odbiorcy tej prezentacji (np. jego wieku, zdolności percepcyjnych, zainteresowań) oraz możliwości jej przeprowadzenia (np. wyposażenia pracowni). Te trzy elementy pozwalają na stworzenia planu prezentacji...

Jak postępować w fazie prezentowania przygotowanych materiałów?

W fazie wykorzystania materiału należy:

- nie czytać dosłownie tekstu wizualnego materiału, tylko go komentować;

- nie czytać liczb bez ich jednoczesnej prezentacji graficznej;

- upewniać się, że pokazywany obraz odpowiada treści wypowiedzi

- uwypuklać szczególnie temat i jego strukturę.

Dla...