Materiał

Czytaj Dalej

Właściwości materiałów budowlanych

1Właściwości materiałów budowlanych: Właściwości związane z masą i teksturą: Ciężar właściwy (gęstość)-ciężar właściwyw jest to ciężar jednostki objętości materiału Va bez uwzględnienia porów , wyrażony w G/cm3 lub kG/m3 , natomiast gęstość materiału Q określa się stosunkiem masy materiału do jego objętości bez porów . w = G/Va = Qgz (pomiary w piknometrze lub objętościomierzu Le Chateliera ) . Ciężar objętościowy(gęstość ...

Materiały konstrukcyjne

Materiałami konstrukcyjnymi nazywamy materiały inżynierskie, które są wykorzystywane do budowy maszyn i urządzeń. Do materiałów konstrukcyjnych zaliczamy metale i ich stopy, polimery, ceramikę i kompozyty. Metale są to materiały, które w stanie stałym charakteryzują się następującymi właściwościami: - dobre przewodnictwo ciepła i elektryczności, - połysk, - plastyczność, Właściwości te wynikają z wiązania metalicznego występującego pomiędzy atomami ...

Ogólny przegląd głównych grup materiałów inżynierskich

Materiałami w pojęciu technicznym nazywane są ciała stałe o własnościach umożliwiających ich stosowanie przez człowieka do wytwarzania produktów. Materiałami inżynierskimi natomiast, nazywamy materiały konstrukcyjne, które są wykorzystywane do budowy maszyn i urządzeń. Najogólniej wśród materiałów o znaczeniu technicznym można wyróżnić: Materiały naturalne, wymagające jedynie nadania kształtu, do technicznego zastosowania Materiały inżynierskie, nie ...

Materiały termoizolacyjne i ich dobór na poszczególne elementy budynku

RYSUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU!! OCIEPLANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU I DOBÓR ODPOWIEDNICH WYROBÓW Z WEŁNY www.domy.interia.pl Do izolowania ścian dachów fundamentów i stropów w domach jednorodzinnych używa się wyrobów z wełny mineralnej i szklanej . Wełny są zazwyczaj dodatkowo zaimpregnowane olejem mineralnym, dzięki czemu nie wsiąka w nie woda. Ocieplanie dachów skośnych MATERIAŁY: Ociepla się je płytami i matami z ...

Materiały ceramiczne stosowane w pojazdach samochodowych

Spis treści 1. Wstęp........................................................................................................................ str. 3 2. Materiały ceramiczne i ich zastosowanie................................................................. str. 4 3. Zakończenie.............................................................................................................. str.

Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych

a) ogólne zasady pobierania i przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych Materiał należy pobrać:

•    z miejsca zmienionego chorobowo,

•    przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (wyjątkowo - jeśli pacjent jest w trakcie antybiotykoterapii - przed kolejną dawką leku).

W zależności od rodzaju...

Analiza techniczna i ekonomiczna materiałów termoizolacyjnych

Wstęp Żeby ogrzewać budynki skutecznie i tanio, czyli efektywnie, należy przede wszystkim ograniczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, a następnie zadbać o efektywność systemu grzewczego. Można też pomyśleć o racjonalnym wykorzystaniu ciepła przez jego odzysk np. z wentylacji. Taka kolejność postępowania - tj. najpierw zatrzymać ciepło w budynku, a następnie jak najefektywniej dostarczyć niezbędną jego ilość - jest niezmiernie ważna, gdyż może ...

Materiałoznawstwo - Materiały przewodzące

Materiały przewodzące-MIEDZ: przewody nawojowe, kable energetyczne - ALUMINIUM: przewody instalacyjne, przewody linii napowietrznych, ścieżki w mikroukładach –ZŁOTO: powloki i cienkie druty w mikroelektronice. Dosc duza konduktywność bardzo mala wytrzymałość mechaniczna, odporne na utlenianie i korozje.Materialy stykowe-odporne na korozje i utlenianie wysoka temp. topnienia odporność na scieranie, zdolność do trwałego laczenia się z innymi materiałami Styki ...

Transport kołowy materiałów niebezpiecznych

Materiał niebezpieczny – materiał, który ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne bądź biologiczne może w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nim w związku z przewozem lub magazynowaniem spowodować śmierć, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała ludzkiego albo zniszczenie lub uszkodzenie dóbr materialnych. Materiałom odpowiadających powyższym kryteriom produkuje się, transportuje i magazynuje bardzo dużo. Szczególnie ich transport stwarza duże ...

BUDŻET ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

Określa zapotrzebowanie na materiały bezpośrednio zużywane do zaplanowanej produkcji. Znając przewidywaną wielkość produkcji, strukturę asortymentową oraz normatywy zużycia materiałów, ustala się zapotrzebowanie na surowce, uwzględniając zapas początkowy i końcowy materiałów. Zapotrzebowanie na...

Opracowanie materiału statystycznego

Materiał statystyczny otrzymujemy w wyniku obserwacji statystycznej ma postać nieuporządkowanego zbioru danych o poszczególnych jednostkach statystycznych i jest on określany jako surowy (indywidualny) materiał statystyczny. Materiał ten nie może być przedmiotem analizy, porównań i wyciągania wniosków, gdyż zawiera informacje o poszczególnych jednostkach, a nie o całej zbiorowości statystycznej. Dlatego materiał ten w kolejnym etapie badania statystycznego podlega ...

POBIERANIE I PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO BADAŃ PARAZYTOLOGICZNYCH

Diagnostyka laboratoryjna pasożytów oparta jest na metodach ich bezpośredniego wykrywania w materiale badanym oraz na metodach serologicznych. Badanie metodami bezpośrednimi powinno być przeprowadzone niezwłocznie po pobraniu materiału. W związku z tym czas transportu próbek do badań parazytologicznych...

Zapasy: materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe

Definicja

W skład zapasów wchodzą wszelkie dobra nabyte i przeznaczone do sprzedaży, np. towary oraz inne aktywa trwałe jak grunty i nieruchomości, które są przeznaczone do odsprzedaży (inwestycje w nieruchomości nie stanowią składnika zapasów). Do zapasów zalicza sie także produkty gotowe już...

Ewidencja zapasów materiałów

Ewidencję zapasów materiałów prowadzi się na kontach zespołu „3”. Materiał to rzeczowy składnik majątku obrotowego, który zużywa się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym. Materiały można podzielić na: podstawowe, pomocnicze, paliwo, części zapasowe maszyn, urządzeń, opakowania, odpadki.. Z otrzymaną dostawą materiałów wiążą się dwa podstawowe dokumenty: a) dokument zakupu materiału f-ra i f-ra VAT b) dokument przychodu materiału PZ- przyjęcie materiału ...

Materiały narzędziowe

Wstęp Materiały narzędziowe są to materiały stosowane do wyrobu części roboczych lub całych narzędzi. Główne własności materiałów narzędziowych. Wymagania: H – twardość R – twardość mierzymy na twardościomierzu Rocvella C - skala a) twardość narzędzia – powinna przewyższać twardość materiału narzędziowego od 20 – 30 HRC, np. stal szybkotnąca hartowana to ok. 63 HRC. Narzędziem z tej stali można obrabiać materiały o twardości od 33-43 ...

Wybrane cechy mechaniczne materiałów budowlanych

1. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. Wytrzymałość na ściskanie określa się stosunkiem siły ściskającej, (powodującej zniszczenie materiału) do pierwotnego pola przekroju poprzecznego próbki, na którą ta siła działa. Wytrzymałość na ściskanie oblicza się za wzoru. Rc = , [ MPa, ], gdzie: Pc – siła zgniatająca próbkę [ N, kG], F – powierzchnia próbki [cm2 , m2]. P Przykłady: Cegła: F = 12,8 x 11,9 ...

Metody zbierania materiału zoologicznego

W zależności od przynależności systematycznej pozyskiwanych zwierząt oraz celów, jakim zbiory mają służyć, stosowane są różne metody zbierania materiału zoologicznego. Naczelną i obowiązującą zasadą etyczną w każdej z tych metod jest szybkie i bezbolesne uśmiercanie zwierząt oraz...

Osadzanie protez stałych na zębach filarowych - charakterystyka materiałów

Technika zabiegowa cementowania (osadzania) protez stałych jest podobna dla: wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych oraz wszelkiego rodzaju koron i mostów. Są to czynności polegające na:

-    doborze odpowiedniego materiału,

-    przygotowaniu elementu osadzanego,

-    przygotowaniu zęba...

Nauka o materiałach

Czynniki wpływające na właściwości materiału: · skład chemiczny · struktura · technologia wytwarzania · stan powierzchni Podział grup materiałów w danym okresie historycznym Materiał - ciało stałe o właściwościach użytkowych dla człowieka: · naturalne - występują w naturze (przyrodzie) i wymagają jedynie nadania kształtu (drzewo, skały) · inżynierskie - nie występują w przyrodzie tylko trzeba je wytworzyć, które wymagają skomplikowany sposób ...

Charakterystyka strukturalna materiałów. Metale, ceramika, polimery, kompozyty.

WSTĘP TEORETYCZNY. Materiał to wszystkie substancje, z których wykonano przedmioty materialne. Materiałami w pojęciu technicznym nazywa się ciała stałe, których właściwości czynią je użytecznymi dla człowieka, gdyż wykonuje się z nich złożone produkty pracy – przedmioty użytkowe, narzędzia, konstrukcje i budowle, maszyny i pojazdy, broń, dzieła sztuki itp. Materiały techniczne można podzielić na 3 grupy: 1. Metale a) Technicznie czyste b) Stopy ...