Materia

Czytaj Dalej

MATERIA

W fizyce: materia korpuskulama (czą­stki) i materia polowa (promieniowanie); w astronomii i w fizyce termin „materia" bywa współcześnie rozumiany jako na­zwa wspólna dla materii w znaczeniu kla­sycznym (koinemateria) oraz dla -> anty­materii.

DUCH A MATERIA

Twierdzenie, Ŝe zmiany ilościowe materii wywołują skok jakościowy, wywołują zaistnienie niematerialnej własności lub czynności materii, jest wyraźnie sprzeczne z zasadą racji dostatecznej.

Czym jest Antymateria

A teraz ciekawe pytanie dotyczace antymaterii, ktore zaprzata uwage fizykow: Jesli materia i antymateria sa prawie identyczne, a roznia sie ladunkiem, to dlaczego we wszechswiecie jest wiecej materii niz antymaterii?

FORMA i MATERIA - W FILOZOFII

są korelatamipojawiającymi się na przemian w dialektycznym rozwoju,stanowiąc o tożsamości podłoża (materia to prosta, nierozróżnialnaidentyczność; forma, wewn. Das Problem der Materie in der griechischen Philosophie.

Podstawowa przemiana materii

Podstawowa przemiana materii u osoby niedożywionej czy głodującej jest z reguły obniżona; im poważniejsze jest niedożywienie, tym niższa przemiana materii. leki zawierające amfetaminę oraz />-blokery — stosowane przy leczeniu nadciśnienia tętniczego — obniżają podstawową przemianę materii.

ANTYMATERIA

anti przeciw oraz materia), „Rodzaj" materii zbudowanej z -> antycząstek. (antyświaty) musiałyby jednak znajdować się w tak dużej odległości od skupisk materii, aby był wykluczony kontakt materii z a.

PRZEMIANA MATERII

Używki,jak tytoń, alkohol oraz nadmierne zażywanie leków wydatnieutrudniają przemianę materii. Większość środków stosowanych w medycynieniekonwencjonalnej zmierza przede wszystkim do regulowania procesówprzemiany materii w taki sposób, aby nie zakłócać naturalnej równowagienergetycznej organizmu.

Na czym polega pluralistyczna koncepcja materii według Empedoklesa

Zaczął, bowiem szukać prostych składników materii i może być uważany za twórcę pojęcia pierwiastka.

FORMA i MATERIA - W TEOLOGII

Duns Szkot, który rozróżnił materię bliższąi czynność j a k o materię dalszą); jak w hilemorfizmie materiajest elementem nieokreślonym, możliwym, a forma elementem determinującym istotę rzeczy, czyli aktem, tak w sakramentachużyta rzecz (woda, chleb, wino, oliwa) zostajeokreślona jednoznacznie przez słowa, czyli formę (któraw sakramencie chrztu oznacza duchowe oczyszczenie i odrodzenie,w Eucharystii - przez słowa konsekracji - uobecnienieCiata i ...

ANTYMATERIA

materia) ang. Postać materii, którą przyjmowano do niedawna jedynie hipotetycznie, mia­nowicie na zasadzie podstawowego w te­orii cząstek prawa symetrii (P.

ATRYBUTY MATERII

, to: ruch, niestwarzalność, niezniszczalność, podleganie prawom, czasowość, prze­strzenność) i Lenina („ruch jako nie­odłączna własność materii").

Materia meteorytowa

Ciekawostka: gdy Ziemia przechodzi przez strugę materii meteorytowej świeżo pozostawioną przez jakąś kometę, mamy do czynienia z rojem meteorytów o dużej intensywności (deszcz meteorów).

Stany skupienia materii

Wyróżniamy trzy podsta­wowe stany materii - stały, ciekły i lotny (gazo­wy). Jest to spowodowane tym, że materia zbudowana jest z atomów, zwykle zorganizowanych w grupy zwane cząsteczkami.

KRĄŻENIE MATERII

Przekształcenia związków organicznych i nieorganicznych występujących w biosferze. Najprostszym przykładem jest krążenie wody, która paruje, skrapla się, jest pobierana przez żywe organizmy. Krążenie większości pierwiastków uzależnione jest od obecności w ekosystemach trzech grup organizmów:...

Czym jest Materia

Hipoteza o atomowej strukturze materii jest bardzo stara. Filozof grecki Demokryt, żyjący około 400 lat przed narodzeniem Chrystusa, twierdził, że cała materia jest zbudowana z maleńkich cząsteczek.

Jaka jest budowa materii?

materia ognista"). Teoria Daltona o atomowej budowie materii zawierała twierdzenie o różnych masach atomów poszczególnych pierwiastków.

FORMA i MATERIA

—> K a n t ) , zaśw teologii (—» forma i materia II) na oznaczenie składnikówstrukturalnych obrzędów sakramentalnych.

ABSTRACTIO FORMAE A MATERIA

ABSTRACTIO FORMAE A MATERIA (nłc. = oddzie­lanie formy od materii) metaf.

Materia i forma

materia i forma”) cieszyła się wielkim uznaniem wśród filozofów i teologów scholastycznych.

Budowa materii

a) Mol jest jednostką liczności materii.