Matematyka

Matematyka

Czytaj Dalej

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki"

Z badań, które przeprowadziła wynika, że dzieci mające specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, rozpoczynają naukę w szkole bez należytej dojrzałości do uczenia się matematyki.

MATEMATYKA

Dyskutowane podstawowe problemy fi­lozofii matematyki obracają się wokół sto­sunku matematyki do logiki (—> logicyzm, matematyzm) oraz wokół charakteru i spo­sobu istnienia przedmiotów badań mate­matycznych.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

Matematyka W dziedzinie matematyki działał za Ptolemeusza I w Aleksandrii słynny Euklides, autor dzieła pt. Był to jeden z najgenialniejszych matematyków i fizyków świata.

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Matematyka, Astronomia, Medycyna, Poezja, Architektura, Rzeźba, Malarstwo

Z grona Akademii wyszedł Theudios z Magnezji, autor podręcznika matematyki, który zastąpił podręcznik Leona, przede wszystkim zaś genialny matematyk, astronom i geograf Eudoksos z Knidos, który odbywszy studia u pitagorejczyka Archytasa, przybył do Aten i jako dojrzały już człowiek wstąpił do Akademii.

MATEMATYKA W STAROŻYTNYM EGIPCIE

Owe "sposoby do poznania wszelkich tajemnic", o których wspomina na wstępie pisarz Ahmes, zawierały bowiem wiele bardzo ciekawych informacji o matematyce egipskiej: Dla nas wszakże najbardziej interesująca jest ta część dokumentu, która zajmuje się ułamkami.

Trudności w uczeniu się matematyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Dodatkowo matematyka jest przecież nauką, która towarzyszy człowiekowi od urodzenia. ANALIZA LITERATURY PRZEDMIOTU Książki analizujące przyczyny powstawania trudności w nauce matematyki, do których udało mi się dotrzeć, były autorstwa Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej.

FILOZOFIA MATEMATYKI

Główne stanowiska w fi­lozofii matematyki: —> empiryzm (3) meto­dologiczny, —> konwencjonalizm (1), -> intuicjonizm (6) i —> konstrukcjonizm, -^ for­malizm (2), —> logicyzm.

Jak są możliwe sądy syntetyczne a priori, czyli stwierdzenia jednocześnie konieczne, powszechne i przedmiotowo ważne w matematyce?

Kant dzieli matematykę na arytmetykę i geometrię, chce pokazać że przedmiotem geometrii jest przestrzeń.

Kant zaczął od analizy zmysłowości, aby wytłumaczyć naukowość matematyki

zmysły otrzymują wrażenia (treści, informacje pochodzące z zewnątrz), które są ujmowane przez nie w formy czasu i przestrzeni.

według Kanta czas i przestrzeń nie mają charakteru empirycznego, lecz są apriorycznymi formami zmysłowości, tzn. z góry przed doświadczeniem ustalonym...

Słówka - Matematyka (Maths vocabulary)

MATHEMATICS

BASIC WORDS

algebra - algebra

arytmetyka - arithmetic

geometria - geometry

trygonometria - trygonometry

linia - line

linia prosta - straight line

linia prostopadła - perpendicular line

linie równoległe - parallel lines

odcinek - sector, segment

punkt - point

czworokąt -...

Sciaga z matematyki:macierze ,pochodne,calki,ekstremum

MACIERZ-tablica mxn liczb zapisanych w m wierszach i n kolumnach ograniczona nawiasami kwadratowymi.Jesli m(liczba wierszy) jest rozna od n(liczby kolumn) to nazywamy m.prostokatna.Podmacierz- to macierz która powstaje z danej macierzy przez wykreślenie pewnej liczby wierszy lub kolumn.M.transponowaną macierzy A o elementach Aij (i=1,2,…m;j=1,2,..n) nazywamy macierz B o elementach bij (i=1,2,…n;j=1,2,…m) gdzie bij=aij i oznaczamy ja przez A’lub A do potęgi T.Macierze ...