Masy powietrza

Podział mas powietrza ze względu na temperaturę: • ciepła masa powietrza (pc) - to powietrze, które przemieszczając się nad danym obszarem, oddaje ciepło podłożu - stopniowo się ochładzając.

Masa upadłościowa

Skład masy Skład masy upadłości ustala się poprzez sporządzenie spisu inwentarza oraz oszacowanie majatku wchodzącego w skład masy.

Pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki

Dokładny pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki jest kluczowy dla prawidłowego wyliczenia wskaźnika masy ciała (BMI = waga [kg]/wzrost2 [m2]). Masa ciała Pacjentka może niekiedy manipulować masą ciała (np.

Fizjologiczny spadek masy ciała

W warunkach prawidłowych utrata masy ciała nie przekracza 5-10% masy urodzeniowej ciała, np. Wielkość spadku masy ciała jest zależna od pierwotnej masy ciała noworodka, u dzieci o większej masie ciała jest on większy.

Noworodek z małą urodzeniową masą ciała

Zgodnie z ogólną definicją noworodek z małą masą ciała jest to dziecko urodzone z masą ciała poniżej 2500 g.

Związek energii z masą na podstawie badań A. Einsteina

Z tego wzoru wynika, że ciało będące w spoczynku ma energię spoczynkową E0 = m0c2, a także, że układ mający energię ma również masę równą m = E/c2, mimo iż może nie mieć masy spoczynkowej( np.

CZY NEUTRINO MA MASĘ?

Leptony naładowane mają niezerową masę spoczynkową, natomiast zwykle przyjmuje się, że wszystkie neutrina mają masę spoczynkową równą zeru, chociaż z eksperymentów otrzymuje się tylko górne granice ich masy.

Mała urodzeniowa masa ciała

Ze względu na fakt, że urodzeniowa masa ciała stanowi bardzo silny determinant chorobowości i umieralności noworodkowej, dużą grupę noworodków LBW można podzielić na następujące podgrupy: « z umiarkowanie małąmasąciała (moderately Iow birth weigh) -1500--2499 g; • z bardzo małą masą ciała (very Iow birth weight - VLBW) - 1000— -1499 g; « ze skrajnie małą masą ciała (extremely Iow birth weight - ELB W) ...

„Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

Masa reaguje tylko na przesadne bodźce, operuje na podstawie obrazów. W masie człowiek jest dziki. Od swoich bohaterów masa domaga się siły i gwałtowności.

Masa mięśni

Masa mięśni szkieletowych osoby średniego wzrostu i średniej masy ciała waha się przeciętnie od 25 do 35 kg. Tak wielkie rozwinięcie się masy mięśniowej powodować musi silne przesunięcie się przemiany materii na korzyść mięśniówki, co nie jest bez znaczenia dla czynności innych narządów.

MASA ATOMOWA

MASA ATOMOWA — względna masa atom uwyrażająca się stosunkiem masy atom u danegopierwiastka do 1/16 części masy atomu tlenulub 1/12 masy atomu węgla; inaczej — jestto liczba niemianowana, wskazująca, ile razymasa atomu danego pierwiastka jest większaod 1/16 masy atomu tlenu lub 1/12 masy atomuwęgla.

Zmiany masy ciała w ostatnim czasie

Podsumowując, można powiedzieć, że w przypadkach, gdy masa ciała pacjentki maleje szybko (0,5-1,0 kg lub więcej tygodniowo, zależnie od masy początkowej) lub spada nieprzerwanie przez okres dłuższy niż osiem tygodni, wówczas - ze względu na zagrożenie zdrowia fizycznego pacjentki - najważniejsze jest dokonanie medycznej oceny jej stanu zdrowia i zapewnienie odpowiedniej opieki.

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Rozprzestrzenianie się wierzeń w masach

Idee te pełnią rolę dobroczynną lub szkodliwą, ale dopiero po zejściu do duszy mas.

MASA CZĄSTECZKOWA

MASA CZĄSTECZKOWA, m a s o d r o b i nowa— względna masa cząsteczki chemicznejwyrażająca się stosunkiem masy cząsteczkidanego pierwiastka lub związku do 1/16 masyatomu tlenu lub 1/12 masy atomu węgla; inaczej —jest to liczba niemianowana, wskazująca ile razymasa cząsteczki danego pierwiastka lub związkujest większa od 1/16 masy atomu tlenu lub 1/12masy atomu ...

Kierowanie przyrostem masy ciała u pacjentek z niedowagą

Trzeba jednak pamiętać, że wolne tempo zmiany wagi może oznaczać, że pacjentka nie osiągnie pożądanej masy ciała do końca procesu leczenia.

Przecenianie znaczenia jedzenia, masy ciała i sylwetki

Biorąc pod uwagę wspomnianą przed chwilą rolę przeceniania jedzenia, sylwetki i masy ciała w takich sytuacjach, wzorzec zmiany behawioralnej bez towarzyszącej zmiany poznawczej może powodować ryzyko nawrotów.

Masa atomu

Masa atomowa pierwiastka to zwykle średnia masa jego naturalnego izotopu. Natomiast masa cząsteczkowa substancji to suma mas atomowych poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład jej cząsteczki.

ZIELONA MASA

ZIELONA MASA, w e g e ta tyw n a m a s a —nadziemne części roślin pastewnych polowychlub łąkowych przed skoszeniem lub bezpośredniopo skoszeniu, użytkowane na paszę w stanieświeżym (zaraz po skoszeniu), po wysuszeniu nasiano albo po zakiszeniu; zieloną masę przyorujesię również na zielony nawóz.

Jak kierować przyrostem masy ciała u pacjentek z niedowagą?

Pomocne może się dla niej okazać || przypominanie, że dieta, mająca prowadzić do zwiększenia wagi, jest rozwiązaniem przejściowym; kiedy uda się jej osiągnąć prawidłową masę ciała, liczba spożywanych 1§ pokarmów może zostać zmniejszona do poziomu normy.

Wprowadzenie twierdzenia dotyczącego genetycznej determinacji masy ciała

Oznacza to jedzenie zdrowych, pełnowartościowych posiłków, co może, lecz nie musi prowadzić do zwiększenia masy ciała. Jeszcze uwaga w kwestii „zdrowej masy ciała”.