Masa startowa

Czytaj Dalej

Masy powietrza

Podział mas powietrza ze względu na temperaturę: • ciepła masa powietrza (pc) - to powietrze, które przemieszczając się nad danym obszarem, oddaje ciepło podłożu - stopniowo się ochładzając.

Wymiary i masa kontenera 1A i 1C (ISO-kontenery)

Oznaczenie kontenera Długość L (mm) Szerokość S (mm) Wysokość H (mm) Pojemność V (m3) Masa brutto M (kg) 1 A 12190 2438 2438 61 - 64 30480 1 C 6058 2438 2438 30 - 32 20320

Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

Do znakowania towarów o zmiennej ilości stosuje się kody EAN – 13 zaczynające się od cyfry 2.

Numery 27 – dotyczą towarów ważonych lub o zmiennej ilości,

23 – dotyczy towarów z oznaczoną ceną.

Wymienione prefiksy oznaczają towary będące w obrocie ogólnokrajowym. Po symbolu prefiksu następuje numer...

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Rozprzestrzenianie się wierzeń w masach

Idee te pełnią rolę dobroczynną lub szkodliwą, ale dopiero po zejściu do duszy mas.

„Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

Masa reaguje tylko na przesadne bodźce, operuje na podstawie obrazów. W masie człowiek jest dziki. Od swoich bohaterów masa domaga się siły i gwałtowności.

CZY NEUTRINO MA MASĘ?

Leptony naładowane mają niezerową masę spoczynkową, natomiast zwykle przyjmuje się, że wszystkie neutrina mają masę spoczynkową równą zeru, chociaż z eksperymentów otrzymuje się tylko górne granice ich masy.

Związek energii z masą na podstawie badań A. Einsteina

Z tego wzoru wynika, że ciało będące w spoczynku ma energię spoczynkową E0 = m0c2, a także, że układ mający energię ma również masę równą m = E/c2, mimo iż może nie mieć masy spoczynkowej( np.

Masa mięśni

Masa mięśni szkieletowych osoby średniego wzrostu i średniej masy ciała waha się przeciętnie od 25 do 35 kg. Tak wielkie rozwinięcie się masy mięśniowej powodować musi silne przesunięcie się przemiany materii na korzyść mięśniówki, co nie jest bez znaczenia dla czynności innych narządów.

Masa atomowa

Mendelejew podsumował swe prace badawcze ogólnym stwierdzeniem: „Jeżeli ułożyć pier­wiastki według mas atomowych, to ich własności chemiczne zmieniają się okresowo".

Pulpa - masa celulozowa

Produkt o nazwie masa celulozowa (pulpa) jest podstawowym materiałem, z którego wytwarza się papier.

Masa atomu

Masa atomowa pierwiastka to zwykle średnia masa jego naturalnego izotopu. Natomiast masa cząsteczkowa substancji to suma mas atomowych poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład jej cząsteczki.

Masa upadłościowa

Skład masy Skład masy upadłości ustala się poprzez sporządzenie spisu inwentarza oraz oszacowanie majatku wchodzącego w skład masy.

Masa perłowa, macica perłowa

z ornamentemrytym i zapuszczonym czarną masą).

Grupy startowe inwalidów

inwa­lidów — niewidomi, klasy startowe A i B. inwalidów — porażenia, 8 klas startowych. inwalidów z 2 klasami startowymi.

Klasy startowe inwalidów

klasy  startowe inwalidów; bardziej szczegółowa klasyfikacja zawodników wewnątrz -> grupy startowej inwali­dów, mająca na celu ujęcie w klasy osób o identycznym lub o zbliżonym stopniu poszkodowania, co stwarza uczestnikom w miarę równe szanse we współzawodnictwie sportowym Nie­widomi (I grupa startowa inwali­dów) : dwie k.

Masy ziemne i skalne

Odspojony nadkład, → przerosty, niezbywalna część urobku, przemieszczane z wyrobiska górniczego na zwałowisko lub składowiska tymczasowe.

MASA ATOMOWA

MASA ATOMOWA — względna masa atom uwyrażająca się stosunkiem masy atom u danegopierwiastka do 1/16 części masy atomu tlenulub 1/12 masy atomu węgla; inaczej — jestto liczba niemianowana, wskazująca, ile razymasa atomu danego pierwiastka jest większaod 1/16 masy atomu tlenu lub 1/12 masy atomuwęgla.

MASA CZĄSTECZKOWA

MASA CZĄSTECZKOWA, m a s o d r o b i nowa— względna masa cząsteczki chemicznejwyrażająca się stosunkiem masy cząsteczkidanego pierwiastka lub związku do 1/16 masyatomu tlenu lub 1/12 masy atomu węgla; inaczej —jest to liczba niemianowana, wskazująca ile razymasa cząsteczki danego pierwiastka lub związkujest większa od 1/16 masy atomu tlenu lub 1/12masy atomu ...

SUCHA MASA PASZY

SUCHA MASA PASZY — pozostałość poodparowaniu wody z paszy; oznacza się jąsusząc próbkę rozdrobnionej paszy w temp.

ZIELONA MASA

ZIELONA MASA, w e g e ta tyw n a m a s a —nadziemne części roślin pastewnych polowychlub łąkowych przed skoszeniem lub bezpośredniopo skoszeniu, użytkowane na paszę w stanieświeżym (zaraz po skoszeniu), po wysuszeniu nasiano albo po zakiszeniu; zieloną masę przyorujesię również na zielony nawóz.