Marynarka Wojenna

Marynarka Wojenna

Czytaj Dalej

US NAVY - marynarka wojenna Stanów Zjed­noczonych

Trzonem amerykańskiej marynarki wojennej w 1939 r. Marynarka wojenna Stanów Zjedno­czonych zaczęła w połowie 1942 r.

JAPOŃSKA MARYNARKA WOJENNA

Marynarka wojenna dysponowała własnym silnym lotnictwem, mogła więc koordynować działania samo­lotów, które w wojnie na Pacyfiku okazały się najgroźniejszą bronią. Mimo całej swojej potęgi, w wyspiarskim państwie marynarka wojenna zawsze pozostawała na drugim planie, za wojskami lądowy­mi.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

Szybka rozbudowa marynarki wojennej, która 12 maja 1935 r. , wobec zdecydowanej przewagi lotnictwa i marynarki wojennej aliantów, zostały znacznie ograniczone.

REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

Do chwili kapitulacji marynarka włoska straciła 418 jednostek, w tym m.

MARINĘ NATIONALE - francuska marynarka wojenna

opracowano program znacznego wzmocnienia francu­skiej marynarki, kierując na ten cel 27% budżetu wojskowego; plan przewidywał budowę 4 pancerni­ków o wyporności po 45 tys. W Londynie została wówczas utworzona Marynarka Wojenna Wolnej Francji (FNFL).

ROYAL NAVY - brytyjska marynarka wojenna

Brytyjska marynarka wojenna w chwil i wybuchu 11 wojny świato­we j była najpotężniejszą siłą morską świata. ; bry­tyjska marynarka musiała przejąć ciężar walki na Morzu Śródziem­nym, co powodowało rozproszenie sił.

ALBANIA - działania wojenne 1939-45

Państwo w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego wyzwoliło się spod panowania tureckiego w 1912 r., lecz musiało w dalszym ciągu toczyć walkę przeciwko próbom zaboru przez Włochy,Jugosławię i Grecję. Ostatecznieniepodległość Albanii zatwierdziłakonferencja ambasadorów w Lon­dynie w listopadzie...

ALBANIA - działania wojenne 1939-45

Państwo w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego wyzwoliło się spod panowania tureckiego w 1912 r., lecz musiało w dalszym ciągu toczyć walkę przeciwko próbom zaboru przez Włochy, Jugosławię i Grecję.

Ostatecznie niepodległość Albanii zatwierdziła konferencja ambasadorów w Lon­dynie w...

BAŁKANY - działania wojenne 1941 r.

Działania wojenne na Bałkanach rozpoczęły Włochy, które 7 kwiet­nia 1939 r.

BAŁKANY - działania wojenne 1944 r.

W sierpniu 1944 r. armie 2 i 3 Fron­tu Ukraińskiego rozbiły wojska nie-miecko-rumuńskie na terenie Moł­dawii i Besarabii (operacja *jas-sokiszyniowska). W tej sytuacji 23 sierpnia król Rumunii Michał zdecydował się uwięzić dyktatora marsz , łona *Antonescu i powołał nowy rząd. Niemcy w odpowiedzi...

BELGIA - działania wojenne 1940 r.

Marynarka wojenna dysponowała niewielkimi jednostkami przezna­czonymi do służby patrolowej na wodach przybrzeżnych.

CZECHOSŁOWACJA - działania wojenne 1944-45

Była to ostatnia operacja wojenna w Europie.

DANIA - działania wojenne 1940 r.

W 1940 r. Dania stała się celem nie­mieckiego ataku, choć rząd prowa­dził politykę neutralności, a 31 maja 1939 r. podpisał z Niemcami układ o nieagresji. Mimo to 9 kwiet­nia 1940 r. o godz. 4.20 poseł nie­miecki w Kopenhadze C. Renthe--Fink wręczył duńskiemu ministro­wi spraw zagranicznych Peterowi...

FRANCJA - działania wojenne 1940 r

żołnierzy, ale początkowo powstrzy­mywał się przed frontalnym atakiem w Alpach Zachodnich, ograniczając działania wojenne do nalotów na Bizertę i Tulon; do ofensywy przy­stąpił dopiero 21 czerwca. Dzień później Petain utworzył nowy rząd, który wystąpił z propozycją przerwania działań wojennych.

HOLANDIA - działania wojenne 1940 r.

Holandia, państwo o powierzchni 33 540 km', zamieszkałe przez 8 640 rys. ludności (1938 r.) po wybuchu wojny zachowała ścisłą neutralność. 28 sierpnia 1939 r. przeprowadziła mobilizację powszechną, w wyniku której w maju 1940 r. dysponowała armią (dowódca gen. Henri Gerard Winkelman) liczącą 400...

POLSKA - działania wojenne 1939 r.

Marynarka wojenna (dowódca Obrony Wybrzeża kontradm. Lotnictwo morskie, wyposażone w stare samoloty, nie przedstawiało wartości bojowej i nie odegrało żadnej roli w działaniach wojennych.

POLSKA - działania wojenne 1944-45

W nocy z 3 na 4 stycznia 1944 r. od­działy radzieckiej 13 armii 1 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Niko­łaj Watutin) przekroczyły granicę Polski w rejonie miasta Sarny na Wołyniu i parły w stronę Łucka i Równego. W tym okresie między Kowlem i Włodzimierzem rozwinęta działalność bojową 27 Dywizja...

WŁOCHY - działania wojenne 1943-45

Po opanowaniu Sycylii w sierpniu 1943 r. wojska Sprzymierzonych przystąpiły do inwazji na Półwysep Apeniński. Plan opracowany w lip­cu 1943 r. pod bezpośrednim kie­rownictwem dowódcy 15 Grupy Ar­mii gen. Harolda *Alexandra prze­widywał lądowanie w listopadzie 1943 r. brytyjskiej 8 armii (dowód­ca gen...

Polska literatura lat wojennych i powojennych wobec totalitaryzmu XX wieku.

W ten sposób poznała realia wojenne , z którymi miliony ludzi musiało się pogodzić. Pisarze wojenni i współcześni w sposób bardzo trafny ukazali tragizm ludzkich losów w systemie totalitaryzmu.

Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej

Jak więc widać w realiach wojennych jednostką wybitną można pozostać niemalże jedynie poprzez poświęcenie swego życia dla wyższych idei. W literaturze o tematyce wojennej realizatorem twórczości, w której występuje heroizm jest Czesław Miłosz.