Marszałek

Czytaj Dalej

MARSZAŁEK (1)

Pierw, koniuszy, stajenny, nadzorca stajni królewskich w państwie Longobardów, w Anglii VII-IX w. (horstegn), w państwie Franków, w Niemczech (st.-g.-nm. maranscalc 'koniuszy', stąd nazwa polska), w Polsce i in. krajach urzędnik zarządzający dworem książęcym a. królewskim, jeden z najwyższych dostojników...

Zamach majowy marszałka J. Piłsudskiego i jego skutki.

Okres poprzedzający wypadki majowe 1926 roku określany jest często w historiografii jako okres „sejmowładztwa”. Charakteryzował się on faktycznym przejęciem przez parlament kierownictwa sprawami państwa. Sejm skłócony walkami między poszczególnymi frakcjami nie potrafił jednak stworzyć ani stałej, zwartej większości, ani sprawnej administracji. W efekcie bardzo często dochodziło do przesileń uzależnionego od Sejmu rządu i nieustannych zmian na stanowiskach ...

Pozycja prawna Marszałka Seniora

Marszałkowie ci powoływani są przez Prezydenta RP; Sejmowy marszałek-Senior powoływany jest z pośród najstarszych wiekiem posłów, a do pełnienia funkcji Marszałka-Seniora w Senacie, Prezydent powołuje najstarszego wiekiem senatora.

>

>

Tryb wyłaniania i kompetencje Marszałka Sejmu i Senatu

Marszałek jest jednoosobowym kierowniczym organem izby. Marszałek Sejmu wybierany jest przez Sejm z grona posłów, a Senatu przez senat z grona senatorów. Obaj wybierani są bezwzględną większością głosów, ale Marszałek Senatu wybierany jest w głosowaniu tajnym a Sejmu imiennym.

Jeżeli w głosowaniu...

MARSZAŁEK (2)

W śrdw. Francji wysoki oficer wojskowy podporządkowany pierw, tylko naczelnemu dowódcy wojsk król., konetablowi. Z czasem liczba ich wzrosła, bywali też marszałkowie w prowincjach u książąt feudalnych; w 1788 było we Francji 20 marszałków. Godność zniesiona przez Rewolucję Fr. w 1793, przywrócona przez...

Marszałkowie napoleońscy-Jean Lannes

Jean Lannes,książe Montebello ,urodził się 10 kwietnia 1769 ,czyli w tym samym roku co Napoleon. Przed wstąpieniem do armi republikańskiej ,zajmował się czeladnictwem w farbiarni. W roku 1792 wstąpił do wojska.Tam wykazał się jako zdolny grenadier i dowódca.Jego kariera była bardzo błyskawiczna, w niemal cztery lata został mianowany na generała. Razem z Napoleonem brał udział w kampaniach włoskich ,gdzie wraz z "małym kapralem" dowodził m.in:na moście w Arcole( gdzie ...

Marszałek województwa

Marszałek województwa organizuje pracę zarządu jako jego przewodniczący i urzędu marszałkowskiego jako jego kierownik.

Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Marszałkowi przysługuje...

Marszałek a sejmik i wojewoda

A. Marszałek województwa

Pełni podwójną rolę – przewodniczący zarządu (organizacja pracy zarządu, przewodniczenie na posiedzeniach, podejmuje niezbędne czynności za zarząd w określonych wypadkach itd.), oraz posiada własne kompetencje.

Zadania marszałka województwa: prowadzenie wojewódzkie zasobu...

TIMOSZENKO SIEMION (1895-1970) - marszałek Związku Radzieckiego

Uczestnik I wojny światowej i woj­ny domowej, w 1920 r. podczas woj­ny polsko-bolszewickiej był dowód­cą 6 dywizji kawalerii 1 armii kon­nej, a we wrześniu 1939 r. dowodził Frontem Ukraińskim w agresji na Polskę. W drugim etapie wojny *radziecko-fińskiej w 1940 r. dowodził wojskami radzieckimi. Od maja...

Ocena roli Marszałka Piłsudskiego w dziejach Polski

Osoba Józefa Piłsudskiego zajmuje w historii Polski szczególne miejsce. Trudno nie docenić jego czynnej roli w czasie I wojny światowej jako inicjatora powstania Legionów, Komendanta Pierwszej Brygady i jako polityka mobilizującego siły narodu do walki o niepodległość.

Od wczesnej młodości przez z górą...

Hugo Kołłątaj - Listy Anonima (Do Stanisława Ma­łachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka)

Na czele pism politycznych Kołłątaja stoi dzieło: Do Stanisława Ma­łachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka (1788); część pierwsza obejmuje listy O podźwignieniu sil kra­jowych, druga i trzecia - O poprawie Rzeczypospolitej, wszystkich...

BAGRAMIAN IWAN (1897-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Ormianin, w 1934 r. ukończył Aka­demię Wojskową im. M. Frunzego. Cudem ocalały w czasie stalinow­skich czystek w wojsku w latach 1937-38, objął funkcję szefa wy­działu operacyjnego Kijowskiego Samodzielnego Okręgu Wojskowe­go. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej został mianowany za­stępcą, a potem...

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

CZUJKOW WASILIJ (1900-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Absolwent Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego, w latach1926-37 był doradcą wojskowymCzang Kai-szeka. Po powrocie doZSRR dowodził do 1939 r. brygadąi korpusem, a następnie 4 armią,która okupowała wschodnie terenyPolski . W wojnie radziecko-fińskiej(1939-40) dowodził 9 armią, któraponiosła ciężkie...

DILL JOHN (1881-1944) - marszałek polny

Brytyjski oficer, szef Imperialnego Sztabu Generalnego (Imperial Ge­neral Staff) od maja 1940 r. do gru­dnia 1941 r., do końca wojny był przedstawicielem Komitetu Bry­tyjskich Szefów Sztabów w Wa­szyngtonie. Dowódca I korpusu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (British Expeditionary Force) we Francji od...

GÓRING HERMANN (1893-1946) - marszałek Rzeszy

Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej (odniósł wówczas 22 zwycięstwa powietrzne), wyróżnio­ny najwyższym niemieckim odzna­czeniem Pour le Merite, zakończył wojnę jako dowódca słynnej eska­dry Richthofena. W 1922 r. wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i ob­jął stanowisko szefa ochrony Adolfa...

KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

Francuski oficer, absolwent akade­mii wojskowej Saint-Cyr (1924 r.), w chwili wybuchu II wojny świato­wej byl szefem sztabu francuskiej 4 dywizji piechoty stacjonującej w *Ardenach. W maju i czerwcu 1940 r. walczył w szeregach 2 gru­py pancernej w rejonie Warndt. Po zawieszeniu broni wyjechał do Londynu, gdzie...

MESSĘ GIOVANNI (1883-1968) - marszałek

Oficer włoski, w 1940 r. dowódca korpusu na froncie greckim, od lipca 1941 r. dowodził Włoskim Kor­pusem Ekspedycyjnym w Rosji (CSIR, od lata 1942 r. - XXXV kor­pus), choć był przeciwny udziałowi włoskich żołnierzy w walkach w Związku Radzieckim. Na po­czątku listopada 1941 r. powrócił do Rzymu. 5...

WASILEWSKI ALEKSANDER (1895-1977) - marszałek Związku Radzieckieg

Oficer radziecki, w 1938 r. w stop­niu pułkownika otrzymał przydział do Sztabu Generalnego. W maju 1942 r. objął stanowisko szefa szta­bu. We wrześniu 1942 r., wspólnie z gen. Gieorgijem *Żukowem, za­planował zimową ofensywę i w na­stępstwie udanego planu Armia Czerwona odniosła zwycięstwo pod *...