Manifest

Czytaj Dalej

XIX- wieczne manifesty ideowe i artystyczne („Oda do młodości”, „Do młodych”, „Confiteor”, „Evviva l’arte!”. Co je łączy, a co je dzieli? (temat przekrojowy).

W romantyzmie za manifest programowy uznana została „Oda do młodości” A. Przybyszewskiego jest „Confiteor” – manifest o charakterze wyznania.

„Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka - manifesty dwu pokoleń młodzieży polskiej

Manifestem literackim nazywa się utwór wyrażający założenia programowe i postulaty ideowo - artystyczne grupy literackiej. Z definicji tej wynika, że manifest określa, co jest dla danej grupy najistotniejsze i w jaki sposób będą realizowane cele, jakie ta grupa chce osiągnąć.

MANIFEST LITERACKI

MANIFEST LITERACKI, forma publicystyki pisarskiej, wypowiedź głosząca konieczność zmiany aktualnego systemu norm i ocen artyst. Przyboś Więcej o manifest 1962) - stawia znak równości między sztuką i teorią sztuki.

MANIFEST

; manifest okrętowy, dokument zawierający spis ładunków statku w danym rejsie; z łac. Manifest komunistyczny podstawowy dokument teoretyczny międzynar. " Manifest połaniecki zob.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

uważano już za manifest niepokojów filozoficznych i “choroby wieku”.

Manifest PKWN

ukazał się dekret o obowiązkowych dostawach żywności dla wojska i do miast; władze lubelskie przeprowadziły niekorzystną dla obywateli wymianę pieniędzy; pod okiem Armii Czerwonej trwał rabunek urządzeń przemy-słowych i wywóz do ZSRR; zgodnie z postanowieniami Manifestu PKWN 6 wrześ-nia 1944 r.

Manifest rządu i pierwsze walki (w powstaniu styczniowym)

Manifest zapowiadał również rozwiązanie najpilniejszych spraw społecznych.

Powstanie Styczniowe - Manifest Tymczas. Rządu Narodowego

Manifest zapowiadał także rozwiązanie spraw społecznych.

Malarstwo jako wyraz manifestu przeciw wojnie

To zadkinowska Guerenica Malarstwo polskie Jednym z twórców, którzy odwoływali się w swoich pracach do manifestu przeciw wonie był żyjący w XX wieku malarz ANDRZEJ WRÓBLEWSKI.

Manifest i katolicyzm społeczny

Z walki ruchów poprzedzających wybuch Wiosny Ludów zrodził się jego Manifest, wydany wspólnie z Engelsemdla Ligi sprawiedliwych (La Ligue des justes), później nazwanych komunistami.

"Fraszki" i "Pieśni" Jana Kochanowskiego jako manifest humanisty

Typowym, "sztandarowym" przykładem manifestu filozofii humanistycznej Jana Kochanowskiego jest pieśń "Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego

Skamander - nazwa od mitologicznego źródła Skamander; głosili postulat bezprogramowości - ideał młodości, siły twórczej i przyjaźni miał zastąpić manifesty programowe.

SŁOWO O BANDOSIE, manifest publicyst. S. Żeromskiego

SŁOWO O BANDOSIE, manifest publicyst.

Spina bifida manifestu

Spina bifida manifestu — jawny rozszczep kręgosłupa: oprócz zmian w kręgach występują uwypuklenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zazwyczaj niedorozwój elementów rdzenia kręgowego.

BRUNSZWICKIEGO KSIĘCIA MANIFEST

Manifest dotarł do Paryża 1 VIII i wywołał ogromne wzburzenie.