Wyjaśnij pojęcia mandat, mandat wolny, mandat imperatywny, immunitet, klub parlamentarny, hasło parlamentarne, dyscyplina klubowa

Mandat imperatywny – parlamentarzysta jest wyłącznie reprezentantem swojego okręgu, a nie całego narodu, jest zobowiązany do wykonywania zaleceń swoich wyborców i może zostać przez nich odwołany przed upływem kadencji.

Mandat przedstawicielski

Obowiązujące przepisy używają pojęcia „mandat” we wszystkich tych znaczeniach, nie różnicując przy tym w istotniejszy sposób mandatu posła i senatora.

Przyczyny wygaśnięcia mandatu senatora i posła

Natomiast skazanie na inne kary nie powoduje wygaśnięcia mandatu parlamentarzysty, zrzeczenia się mandatu, naruszenia przepisów o niepołączalności, a więc: 1) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji nie można łączyć z mandatem parlamentarnym (chyba, że w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku wyborów poseł lub senator złoży rezygnację z takiego stanowiska ...

Zasada reprezentacji – rodzaje mandatu

W konsekwencji ani poseł, ani senator nie mogą być odwołani w toku kadencji przez nikogo, także przez wyborców okręgu, w którym otrzymali mandat.

KONSTRUKCJA MANDATU PRZEDSTAWICIELSKIEGO

Dwa modele mandatu: 1) MANDAT WOLNY – wg zasady, że deputowany jest reprezentantem całego narodu, a nie swoich wyborców Zasady: - deputowany nic może być prawnie związana wolą swoich wyborców - nie może zdawać sprawy swoim wyborcom ze swojej działalności - nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed swoimi wyborcami, nic może być przez nich odwołany.

Pojęcie mandatu przedstawicielskiego i jego cechy

Początkiem trwania mandatu jest dzień ogłoszenia wyników wyborów, posłem, senatorem jest się przed złożeniem ślubowania.

PRZESŁANKI WYGAŚNIĘCIA MANDATU POSŁA I SENATORA

Mandat wygasa: - Sad Najwyższy stwierdza nieważność wyborów - odmowa złożenia ślubowania ( posła lub senatora ) - w momencie śmierci - utrata prawa wybieralności - zrzeczenie się mandatu - zajmowanie przez posła lub powołania go na stanowisko ( art.

MANDAT PREZYDENCKI

Mandat prezydencki może również wygasnąć przed upływem pięcioletniej kadencji, w wyniku opróżnienia urzędu z powodu: śmierci, zrzeczenia się urzędu, złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu, uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.

Mandat

W związku z tym wyraz “mandat” zastępuje używane również wyrażenie “misja kanoniczna”.