Małżonka

Czytaj Dalej

Stosunki majątkowe między małżonkami, ustanie małżeństwa

Roland Dziopa kl.3hz Praca kontrolna z przedmiotu: Prawo. STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI. Wspólność ustawowa. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków. Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej ...

Prawa i obowiązki małżonków

Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy już na początku działu II, dotyczącego praw i obowiązków małżonków, mówi o ich równouprawnieniu. Postulat równouprawnienia odnosi się do jednakowych praw i obowiązków obojga małżonków nie tylko względem siebie, lecz również względem nowo założonej rodziny. Zasada równości znalazła swój wyraz między innymi w postanowieniu, iż małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny, a w przypadku braku porozumienia ...

Prawa i obowiązki majątkowe małżonków

1. OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO UTRZYMANIA RODZINY:

zapewnienie grupie rodzinnej warunków bytu,

zaspokojenie potrzeb drugiego małżonka

PRZESŁANKI:

Wykonanie obowiązku wspólnego utrzymania rodziny zależy od podobnych przesłanek, jakie KRO wyznacza w odniesieniu do obowiązku...

Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich

 

Zależy on od czasu powstania wierzytelności i jej związku z majątkiem wspólnym lub majątkiem osobistym dłużnika. Wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia zarówno z majątku osobistego jak również z majątku wspólnego obojga małżonków. Taki szeroki zakres odpowiedzialności odnosi...

Podstawowe prawa i obowiązki małżonków

1. wspólnego pożycia małżonków oraz wierności (art. 23): obowiązki te wyrażają intencję ustawodawcy kreowania związków małżeńskich jako instytucji trwałych, opartych na silnej więzi psychicznej i fizycznej, lojalności oraz odpowiedzialnym traktowaniu przez małżonków obowiązków względem siebie i...

Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej

"Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej" 1. Majątek wspólny ustawowy Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami , z mocy prawa, powstaje ustawowa wspólność majątkowa, chyba że zawrą oni umowę majątkową modyfikującą tę wspólność, bądź wyłączającą ją w ogóle (tzw. umowa o rozdzielności majątkowej).

Prawa i obowiązki niemajątkowe małżonków

WSPÓLNE POŻYCIE, MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

- Obowiązek wspólnego pożycia, – czyli faktyczna wspólność fizyczna, więź duchowa (psychiczna) i wspólność gospodarcza.

1. wspólność fizyczna- realizacja funkcji seksualnej i prokreacyjnej rodziny. Pożycie fizyczne nie jest, w każdym przypadku niezbędnym...

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami

Wzajemne stosunki między małżonkami, zwłaszcza majątkowe, zależały od tego, czy żona znajdowała się pod władzą męża, czy też nie.

Między małżonkami istniał zawsze obowiązek wzajemnego szacunku. Żona winna zamieszkać razem z mężem i wychowywać dzieci zgodnie z jego wskazówkami. Powinna też...

Jak powinna być realizowana w małżeństwie zasada równouprawnienia małżonków?

Zgodnie z art. 23 kro małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Przejawami zasady wyrażonymi w innych przepisach są również:

- równy...

Odpowiedzialność majątkowa małżonków po ustaniu wspólności

 

Za zobowiązania powstałe po ustaniu wspólności każdy małżonek odpowiada osobiście całym swym majątkiem . Odpowiedzialność drugiego małżonka który nie zaciągnął zobowiązania, może jednak wynikać z odpowiedzialności rzeczowej (hipoteka) albo z tytułu odpowiedzialności...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ROZWIEDZIONEGO MAŁŻONKA PODATNIKA

Art. 110 Odpowiada on całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Odpowiedzialność rozwiedzionego...

Dziedzicznie beztestamentowe małżonków w prawie rzymskim

W U XII T dzieci i żona in manu dziedziczyli wedle głów (in capita). Prawo pretorskie - dziedziczenie unde vir et uxor - w razie braku pretensji do spadku przez spadkobierców z klas pretorskiego dziedziczenia beztestamentowego – pretor udzielał bonorum possessio małżonkowi. Zasada ta prawdopodobnie zachowała...

Czy jeden z małżonków może być zastąpiony w urzędzie stanu cywilnego? Jeśli tak, to z jakich powodów i jakie są wymogi prawne?

Tak, małżeństwo może zostać zawarte przez pełnomocnika.

Sad może zezwolić, aby z ważnych powodów oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny i wiąże osoby odbierające oświadczenia o zawarciu związku...

Prawa i obowiazki małżonków w świetle prawa rodzinnego

Zawarcie malzenstwa powoduje powstanie po stronie obojga malzonkow szeregu praw i obowiazkow.Najwazniejsze prawa i obowiazki malzonkow to: - obowiazek wspolnego pozycia według określenia Sądu Najwyższego - polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej lącznosci małżonkow, ktora stanowi naturalny cel malzenstwa i warunkuje urzeczywistnienie jego tresci. Przejawami wspolnego pozycia jest wspolne zamieszkanie, wzajemna lijalnosc malzonkow, uwzglednienie slusznych interesow i uczuc ...

Asceci i małżonkowie

Asceci, ludzie bezżenni, pozostawali na ogół w swoich rodzinach, czasem jednak wędrując, oddawali siędziałalności misyjnej. Dziewice cieszyły się we wspólnotach chrześcijańskich wielkim poważaniem. WIII wieku propagują ascetyzm liczne pisma, próbuje się też ująć ten ruch w formy organizacyjne, ale...