Małżeństwo

Małżeństwo

Czytaj Dalej

Małżeństwo - „Małżeństwo przez kupno”

Zbytnie podkreślanie i hipostazowanie ekonomii jako  vera causa  i istoty małżeń-stwa jest tak samo błędne jak wyrywanie z kontekstu pewnej tylko cechy ekonomicz-nej i nadawanie jej specjalnej nazwy, a przez to tworzenie sztucznego bytu. Czyniono tak szczególnie w stosunku do darów  ślubnych, a specjalnie —...

Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt prawny

Małżeństwo nigdy nie sprowadza się tylko do wspólnego zamieszkania. W żadnym społeczeństwie osobom odmiennej płci nie zezwala się na dzielenie życia i płodzenie dzieci bez zgody społeczności. Otrzymuje się ją po przejściu prawnych i ry-tualnych formalności, które konstytuują akt małżeństwa, a...

Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt ekonomiczny

Ten ostatni punkt, wraz z poniższą anlizą gospodarstwa domowego i gospodarki rodzinnej, upoważnia nas do sformułowania konkluzji, że chociaż małżeństwo polega zarówno na współpracy ekonomicznej, jak i współżyciu seksualnym, to nie jest ono partnerstwem ekonomicznym bardziej niż seksualnym. Należy...

Ustanie i unieważnienie małżeństwa - prawo cywilne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która wywiera bezpośredni skutek dla reprezentowanego, czyli powoduje zawarcie związku małżeńskiego przez reprezentowanego. 1. W jakiej sytuacji możliwe jest unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika? Możliwość taka przewidziana została w stosunku do małżeństwa ...

Unieważnienie małżeństwa

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA Dopuszczalność unieważnienia małżeństwa oraz jej wyłączenie Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie z tych powodów, z którymi przepisy k.r.o. łączą sankcje unieważnialności. Sankcją taką zagrożone jest zawarcie związku małżeńskiego wbrew którejkolwiek spośród wyczerpująco wymienionych w przepisach k.r.o. przeszkód małżeńskich albo z naruszeniem postanowień art. 16 k.r.o. dotyczących pełnomocnictwa do zawarcia ...

Unieważnienie małżeństwa

 

W polskim prawie obowiązuje koncepcja unieważnialności małżeństwa, a nie nieważności małżeństwa od początku. Jej konsekwencją jest rozróżnienie między małżeństwem nieistniejącym, tj. zawieranym mimo braku przesłanki koniecznej, a małżeństwem skutecznie zawartym mimo istnienia przeszkody...

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

 

Małżeństwo to związek dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny...

Małżeństwa literackie od św. Aleksego do Ziembiewiczów

Małżeństwo to związek dwojga ludzi kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając Adama i Ewę pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny szacunek, zrozumienie..., nie tyle istotne jest zalegalizowanie związku...

Małżeństwo - Sposoby zawierania małżeństwa

[...] W rzeczywistości w każdym społeczeństwie ludzkim małżeństwo jest najważ-niejszym kontraktem prawnym, jedynym, który ma związek z przedłużeniem gatunku i którego wynikiem jest delikatny i trudny proces dostosowania namiętności i emocji do współpracy gospodarczej i domowej; który ustanawia...

Pozytywne i negatywne przesłanki zawarcia małżeństwa świeckiego

 

Przesłanki pozytywne:

Odmienność płci nupturientów – wątpliwość co do odmienności płci może pojawić się w razie tzw. obojnactwa a kierownik USC może odmówić przyjęcia oświadczeń. W takim wypadku określenie płci danej osoby należy do biegłego. Może się pojawić takie w razie...

Pedagogika rodziny - Małżeństwo tymczasowe i trajektorie małżeńskie

Małżeństwa tymczasowe

Zamiast pobierać się „do grobowej deski ludzie”, ludzie będą z góry wiedzieli, że ich związki będą raczej krótko trwałe. Będą też wiedzieli, że gdy drogi małżonków zaczną się rozchodzić i gdy rozbieżność rozwojowa między nimi stanie się zbyt duża, będą...

Małżeństwo

Ślub, małżeństwo, zwykle kojarzą się nam się z ogromnym szczęściem i radością. Jest ono drogą życiową, ważnym zadaniem na całe życie. Łączą się w nim ze sobą dwie osoby, które się wzajemnie kochają i tęsknią do siebie. Jednak po ślubie wiele się zmienia.. Każde z małżonków „wnosi dodatkowy balast wcześniejszych przeżyć i doznań: obraz pożycia własnych rodziców, klimat rodzinnego domu, rodzaj więzi emocjonalnych z najbliższymi, a także ...

Sakrament małżeństwa - historia

Sakrament małżeństwa ? Histori. Od pierwszych wiekó, do czasów po Trydencie. Kapłaństwo, wybór życia w klasztorze, tak samo jak i małżeństwo jest powołaniem, do którego należy wcześniej dojrzeć, aby się do niego dobrze przygotować. Małżeństwo jest darem i wyzwaniem. Szczególnie znaczenie na małżeństwo miała nauka Chrystusa kontynuowana przez Jego uczniów, którzy uczynili ją sakramentem. 1. Małżeństwa w I wiekach istnienia Kościoła . Większość z pogan ...

Antropologia społeczna Wykład: Małżeństwo i rodzina jako przedmiot badań antropologicznych,

I. C.Lvi-Strauss jest autorem koncepcji wymiany małżeńskiej, wedle której: 1. kobieta, jako najcenniejsze dobro stanowi przedmiot wymiany między dwoma grupami mężczyzn 2. w ten sposób małżeństwo zapoczątkowuje cykl wzajemności między mężczyzną i kobietą, który jest jedynie wtórnym wyrazem 3. szerszego cyklu wzajemności, gwarantującego związek mężczyzny i kobiety, jako że wejście w związek małżeński z kobietą jest jednocześnie wejściem w związek z jej ...

Małżeństwo - Symbolika rytuału ślubnego

Obrzęd ten jest z reguły aktem rytualnym posiadającym znaczenie symboliczne i uważa się, że ma on skuteczność magiczną, zawiera naukę moralną i wyraża zasady prawne. Symbolika biologiczna.

Tak więc na podstawowy cel małżeń-stwa — utrzymanie ciągłości rodzaju ludzkiego — wskazuje się w...

Unieważnienie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa z uchybieniami prawnymi mogą stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa.

Te uchybienia to:

1. wystąpienie tzw. przeszkód małżeńskich (pyt. 5),

2. wady składanych przez nupturientów oświadczeń woli (art. 15),

3. wady pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa (art...

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny jako międzynarodowo chronione prawo człowieka należy do katalogu praw obywatelskich i politycznych i konsekwentnie jest potwierdzane przez dokumenty międzynarodowe (por. art. 16 ust. 1 i 2 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; art. 23 ust 2-3 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; art. 12 Europejska Komisja Praw Człowieka; art. 17 ust. 2-3 Amerykańska Konwencja Praw Człowieka; art. 18 Afrykańska Karta Praw ...

MAŁŻEŃSTWO I WYMOGI JEGO ZAWIERANIA

Małżeństwo rzymskie zwane nuptiae lub matrimonium było związkiem monogamicznym a więc uznanym przez prawo wzajemnym pożyciem jednej kobiety i jednego mężczyzny. Skutki zawarcia małżeństwa dotyczą wzajemnych praw i obowiązków współmałżonków a dzieci uchodzą za prawa i należą do rodziny tylko...

Przyczyny orzekania nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym.

Małżeństwo według Kan. 1055 kodeksu prawa kanonicznego to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Główne przymioty małżeństwa to jego nierozerwalność (indissolubilitas) oraz jego jedność (unitas). To ostatnie oznacza związek jednego mężczyzny z jedna ...

Małżeństwo, kobieta i rodzina w starożytnym Rzymie

Temat: Małżeństwo, kobieta i rodzina w starożytnym Rzymie. W starożytnym Rzymie rodzina stanowiła ramę i narzędzie wychowania. Wszyscy historycy prawa podkreślają szczególnie aspekt rodziny rzymskiej, zwracając uwagę na władzę zwierzchnią, jaką posiada pater familia i na poszanowanie jakim otaczana jest matka. „Rodzina jest w pojęciu Rzymian przyrodzonym środowiskiem, środowiskiem którym dziecko ma rosnąć i kształcić się.” Z drugiej strony w literaturze ...