Małoletni

Czytaj Dalej

Prawa i obowiązki opiekuna małoletniego

 

Według art.155 § 1 KRO-opiekun , podobnie jak rodzice sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Ponadto ustawodawca nakazuje stosować do opieki odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej z zachowaniem przepisów normujących sprawowanie opieki.

Wobec braku stosunku rodzinnego opiekun nie jest...

Ustanowienie opieki nad małoletnim, ustanowienie opiekuna

 

Opieka nad małoletnim ustanowiona zostaje zawsze wówczas, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską. Mogą to być następujące przypadki: rodzice nie żyją, są nieznani, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (są nieletni, zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie lub częściowo)...

Ustanie opieki nad małoletnim

 

a) Przyczyny ustania opieki.

KRO wskazuje dwa przypadki ustania opieki z mocy ustawy:

- osiągnięcie przez małoletniego pełnoletniości;

- przywrócenie nad nim władzy rodzicielskiej.

W razie zgonu małoletniego opieka staje się bezprzedmiotowa i ustaje w chwili jego śmierci. W razie śmierci opiekuna...

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Małoletni

To osoba, która nie ukończyła lat 18 (stosownie do przepisów kodeksu cywilnego).  Przez zawarcie związku małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 10 § 1,2 kc).

Rachunek bankowy osoby małoletniej

Osoba małoletnia może posiadać rachunek oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat może dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy.

OMÓW ISTOTĘ KONTRATYPU KARCENIA MAŁOLETNIEGO

Karcenie nieletnich wypełniać może ustawowe znamiona takich przestępstw jak naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie, pozbawienie wolności i zmuszenie do znoszenia. Przesłanką legalizacji takich czynności są wychowawcze uprawnienia rodziców lub opiekunów. Jednak zachowane muszą być określone...

Zwolnienie opiekuna małoletniego

 

Konieczność zwolnienia opiekuna mimo dalszego trwania opieki pojawia się:

w razie żądania opiekuna uzasadnionego ważnymi powodami,

w razie zaistnienia przeszkód faktycznych lub prawnych powodujących niezdolność do sprawowania opieki,

gdy opiekun dopuścił się czynów lub zaniedbań...

Kuratela dla dziecka poczętego oraz dla małoletniego

 

Kuratora ustanawia się dla ochrony ściśle określonych praw lub dla załatwienia określonej sprawy.

Rodzaje kurateli stosowne do potrzeby po stronie samej osoby objętej kuratelą lub innych osób mających interes w danej sprawie:

kurator dla sprawowania zarządu majątkiem dziecka, pochodzącym z...