Majątek

Czytaj Dalej

BADANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

Rewizja majątku trwałego, weryfikacja pozycji majątku trwałego, majątek trwały obejmuje wartości niematerialne i prawne, rzeczowe inwestycje trwałe, inwestycje długoterminowe. Program b.m.t. powinien uwzględniać istotność pozycji w odniesieniu do całości sprawozdania finansowego. W przypadku...

Skład majątku wspólnego i odrębnego

 

Skład majątku wspólnego:

Wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Najczęściej istniejące i doniosłe dla rodziny wartości majątkowe :

1)wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z...

majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie

Składniki majątku posiadane przez przedsiębiorstwo można podzielić na majątek trwały i obrotowy ( aktywa ). O zaliczeniu poszczególnych składników do którejś z tych grup decyduje rodzaj majątku, jego wartość lub okres użytkowania oraz rola jaką spełnia w działalności danego przedsiębiorstwa. MAJĄTEK TRWAŁY Charakteryzuje się przeważnie długim okresem użytkowania i znaczną wartością. W jego skład wchodzi: 1. Rzeczowy majątek trwały 2. Finansowy ...

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo posiada określony majątek umożliwiający prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej. Majątek ten składa się z wielu elementów ( budynki, maszyny, urządzenia, materiały, wyroby gotowe, środki pieniężne itp.), które w trakcie prowadzenia działalności są wykorzystywane i podlegają zmianom. Wszystkie zmiany majątku są ewidencjonowane w rachunkowości przedsiębiorstwa. Majątek przedsiębiorstwa można podzielić na dwie ...

Majątek trwały i obrotowy

 

MAJĄTEK TRWAŁY(aktyywa trwałe):do tego są zaliczane w przedsiębiorstwie składniki funkcjonujące w tej samej postaci przez długi czas,obsługujące wiele cykli gospodarczych, zużywające się stopniowo.Do tej grupy należą te skł. majątku, których przewidywany okres użytkowania wynosi ponad...

Majątek obrotowy

 

Majątek obrotowy przedsiębiorstwa stanowią zapasy: materiałowe, produkcji niezakończonej i wyrobów gotowych. Zapasy materiałowe i produkcji niezakończonej to zapasy produkcyjne (materiałowe).

W przedsiębiorstwie handlowym występują: zapasy towarów, zapasy materiałów o charakterze pomocniczym np...

Analiza wykorzystania majątku

Charakterystyka

Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

POJĘCIE MAJĄTKU PUBLICZNEGO

Majątkiem publicznym jest ten majątek, który niezależnie od charakteru podmiotu będącego właścicielem zostaje w sposób prawny przeznaczony do użytku publicznego, w zakresie pełnego lub ograniczonego korzystania (również odpłatnego), regulowanego także lub wyłącznie prawem administracyjnym.

Jeśli...

Majątek wspólny - skład i zarząd

 

Wspólność ustawowa obejmuje dorobek małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Najczęściej istniejące i doniosłe dla rodziny...

Piecza nad majątkiem dziecka jako element władzy rodzicielskiej

 

Podstawową postacią ochrony interesów majątkowych dziecka jest zarząd jego majątkiem. W ramach tego zarządu rodzice dokonują:

 - czynności faktycznych np. naprawy, remonty budynku

- czynności prawnych np. kupno-sprzedaż

- czynności w postępowaniu przed sądami lub innymi organami...

Podział majątku wspólnego

 

Podział majątku wspólnego można dokonać w dwojaki sposób:

W drodze umowy: małżonkowie mogą umownie dokonać podziału majątku (podziału spadku), podobnie jak spadkobiercy i pozostały przy życiu małżonek. Umowa może być zawarta w dowolnej formie , wymaga się jednak formy pisemnej dla...

MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA

Mienie Skarbu Państwa, to własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie państwowe, przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Majątek oznacza ogół praw majątkowych przysługujących danemu podmiotowi. Występuje on zawsze w powiązaniu z oznaczonym podmiotem. W znaczeniu...

Majątek przedsiębiorstwa

 

Majątek przedsiębiorstwa jest to ogół dóbr rzeczowych, finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w czasie swojej działalności.

 

Majątek przedsiębiorstwa dzielimy na

majątek trwały

majątek obrotowy

 

Do majątku trwałego zaliczamy te...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Wpływy z majątku lokalnego

Wpływy z majątku lokalnego obejmowały opłaty za korzystanie z infrastruktury komunalnej i społecznej będącej własnością samorządów, wpływy ze sprzedaży lub dzierżawy majątku komunalnego, udziały z uczestnictwa w spółkach z o.o., dywidendy z uczestnictwa w spółkach akcyjnych itp. Dochody z majątku...

Majątek firmy

MAJĄTEK TRWAŁY Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 1. Koszty prac rozwojowych2.Wartość firmy3.Pozostałe 1. Środki trwałe:- grunty i tereny- budynki i budowle- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu - pozostałe2. Inwestycje rozpoczęte 1. Udziały i akcje2. Papiery wartościowe3. Udzielone pożyczki długoterminowe4. Inne składniki finansowe majątku trwałego MAJĄTEK ...

Inwentaryzacja majątku jednostki gospodarczej

Inwentaryzacja stanowi najistotniejszy element weryfikacji majątku podmiotu gospodarczego. W prowadzeniu działalności gospodarczej często zdarza się, że obraz stanu posiadania majątku i źródeł jego finansowania ujawniony w księgach rachunkowych nie pokrywa się z rzeczywistością. POJĘCIE INWENTARYZACJI Inwentaryzacja jest elementem rachunkowości, dlatego przeprowadzając ją, jednostka powinna bezwzględnie stosować określone przepisy ustawy o rachunkowości. Sam obowiązek ...

Elementy majątku jednostek gospodarczych

Elementy majątku jednostek gospodarczych Klasyfikacja składników majątkowych W każdej jednostce gospodarującej występuje majątek będący jej własnością bądź też powierzony jej w zarząd i użytkowanie . Majątek ten stanowi zbiór różnorodnych elementów , tworzących materialną bazę funkcjonowania jednostki oraz dających możliwość wykonywania przez tą jednostkę gospodarczą zadań . Ze względu na różnorodność , związaną z wartością i trwałością czy ...

Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku

Pokrycie majątku kapitałami własnymi = kapitały własne + rezerwy majątek ogółem.

Wskaźnik ten stanowi odwrotność wskaźnika obciążenia majątku zobowiązaniami. Do rezerw uwzględnionych we wskaźnikach pokrycia majątku kapitałami własnymi, zalicza się wszelkiego rodzaju fundusze...

Rzeczowy majątek obrotowy

Charakterystyka

Rzeczowy majątek obrotowy jest częścią majątku obrotowego, czyli takiego, którego zasoby są zużywane w okresie do 1 roku lub w jednym cyklu gospodarczym. Rzeczowy majątek obrotowy można podzielić na dwie grupy:

zakupiony u zewnętrznego kontrahenta - materiały i towary, wytworzone...

Biskupi, kler i majątek kościelny

Stanowisko Cypriana ukazuje silne poczucie odpowiedzialności biskupa za swój Kościół lokalny i świadomośćwagi jego urzędu, który wprawdzie w tym okresie pozostaje wewnętrznie nie zmieniony, podobniejak urzędy kapłanów i diakonów, ale dokonuje się wyraźniejsze ich rozgraniczenie, rozszerzenie...