Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia — przeciwwskazania

próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia — przeciwwskazania; przeciwwskazania dotyczą stanów cho­robowych, w których wysiłek fi­zyczny może pogorszyć objawy pato­logiczne lub grozi wystąpieniem po­wikłań. Rozróżnia się przeciwwskaza­nia bezwzględne i względne. Przeciwwskazania bezwzględne:...

Saint - Michel - du - Touch

Naturalnie obronna osada kultury (Jhassey u ujścia rzeki Tbuch do Garon-ny (Haute-Garonne, Francja). Ponad 300 jam różnego przeznaczenia oraz liczne bruki z przepalonych otoczaków. Częściowo otoczona palisadą, a częściowo dolinami rzek. Znaleziska szczątków roślinnych potwierdzają dużą rolę...

CAFFARELLI DU FALGA Louis-Marie-Joseph-Maximilien (13 II 1756 - 27 IV 1799), gen. franc.

Ur. w zamku rodzinnym Falga, dep. Haute--Garonne. Ukończył Szkołę Wojsk Inżynieryjnych w Charleville-Mezieres, był por. wojsk królewskich. W armii rewolucyjnej walczył nad Renem.

8 XII 1795 pod Staudemheim utracił lewą nogę, zmiażdżoną przez pocisk artyleryjski. Nie wystąpił jednak z wojska...

CAFFARELLI DU FALGA Marie-Franęois-Auguste (7 X 1766 - 23 I 1849), gen. franc., brat Louisa-Marie

Ur. w zamku rodzinnym Falga, dep. Haute-Garonne. 1785-1792 służył jako por. w armii sard., potem w wojskach rewolucyjnych. Walczył w Armii Wschodnich Pirenejów i nad Renem. Bonaparte zwrócił na niego uwagę po powrocie z Egiptu i pamiętając zasługi jego brata, mianował w 1800 adiutantem generalnym w...

DUMOURIEZ Charles-Franęois du Perier (26 I 1739 - 14 III 1823), gen. franc.

Ur. w Cambrai, dep. Nord, służbę wojsk, rozpoczął w 1758, brał udział w wojnie siedmioletniej. 1770-1772 walczył w Polsce jako ofic.-instruktor przy konfederatach barskich. 1788 gen. bryg. W początkach Rewolucji dowodził gwardią narodową w Cherbourgu, związał się z jakobinami. 1792 gen. dyw...

FABER DU FAUR Christian Wilhelm von (1780 - 1857), rysownik niem.

Ur. w Stuttgarcie, mjr art. wirtemb. 1812 ofic. 25 dyw. 3 korpusu Neya. Wykonał serię znakomitych rysunków przedstawiających kolejne etapy kampanii 1812. 1831 wydał je w Stuttgarcie z komentarzem swego kolegi pułkowego von Kausslera.

GARDES DU CORPS

Osobista straż przyboczna monarchy, złożona z młodych ludzi szlacheckiego pochodzenia. Straż taka należała do królewskiej gwardii i uważana była za jednostkę elitarną. 4 komp. gwardii, które istniały we Francji, zostały rozwiązane 30 IX 1791. G. du C. przetrwały w niektórych państwach niem...

„MASZEROWAĆ NA ODGŁOS DZIAŁ” (Marcher au son du canon)

Zasada obowiązująca wszystkich franc. dow. epoki napoleońskiej.

Oznaczała, że dow., który usłyszał w oddali armatnią kanonadę, winien maszerować w tym kierunku, bo - co zawsze należało zakładać - być może inne oddziały armii franc. potrzebują natychmiastowej pomocy. I tak gen. Desaix...