Marcin Luter

Marcin Luter był pierwszym i największym przedstawicielem ruchu reformacji w kościele chrześcijańskim (twórcą luteranizmu) oraz istotną postacią w historii politycznej i kulturalnej Niemiec.

Marcin Luter - Dysputy i zwolennicy

Luter, na wypadek papieskiej ekskomuniki, złożył w kościele Bożego Ciała w Wittenberdze apelację dosoboru. Polityczne względy skłoniły papieża, by przez rok zaniechaćdalszego postępowania przeciw Lutrowi, lecz nie uspokoiło to roznamiętnionych umysłów.

Marcin Luter - Zerwanie z Kościołem

Cesarz jednak przygotowywał surowe rozporządzenie przeciw reformatorowi, a na uniwersytecielowańskim spalono (8 X) pisma Lutra. Elektor saski obstawał przy swoim, co ośmieliło zwolenników reformacji w Wittenberdze do publicznegowystąpienia, Luter zorganizował (10.

Marcin Luter - Fundamentalne pisma

Po dyspucie lipskiej, którą Luter formalnie przegrał, pozyskując jednak dzięki niej młodego, utalentowanegoi już znakomitego znawcę języków starożytnych, Filipa Melanchtona (Schwarzerd) i stając siębohaterem narodowym, opublikował (1520) cztery głośne pisma, które dały teologiczny fundament nowemuKościołowi ewangelickiemu, choć zawierały krytykę Kościoła papieskiego, jak go Luter nazywał.

Marcin Luter - Tezy o odpustach

Gdy weźmie się pod uwagę, że tezy Lutra były ułożonedo dyskusji, dostrzega się w nich krytykę nadużyć w głoszeniu odpustów, a nie odejście od prawowitejnauki Kościoła. Luter, świadomy naukowego charakteru tez, wyłożył je przystępnie ludowi w kazaniu o odpustach iłasce.

Historia - Luter

Luter przeciwstawiał się narzuceniu przez papieża wszystkim chrześcijanom swej interpretacji Pisma Świętego i żądał prawa do swobodnej i indywidualnej interpretacji świętych ksiąg . Pomimo potępienia Lutra przez papieża , jego naukę poparło wielu uczonych książąt niemieckich .

Kościół i religia a państwo w poglądach protestanckich (Luter, Kalwin, Zwingle, Beza, Hotman, Bracia Polscy, anabaptyści, anglikanie, purytanie)

  Luter „Herr Omnes” wyszydzenie rządów ludów, stąd szlachta polska nie za bardzo się przekonywała do wiary niemieckiej, odrzucenie prawa do rewolty, Bóg woli złą władzę niż bunt, kwestionowanie świeckiej władzy papieskie, kler należy poddać władzy świeckiej, modlić się- nie rządzić, państwo powinno karać herezje, kontrolować kazania, nauczanie religii, luteranizm teologicznie uzasadniał absolutyzm, lubili go w ...

LUTER I ZWINGLI

U Lutra ta nowa nauka kształtowała się już przed 1517 rokiem przez studium Pisma Świętego i biegjego życia. Luter znalazł poparcie u wielu duchownych, rycerzy, mieszczan i chłopów, lecz wbrew jego zamierzeniompowstały w reformacji radykalne nurty religijne i społeczne.

Marcin Luter

Do szkół uczęszczał Luter w Mansfeld, dokąd przeniosła się rodzina, a potem w Magdeburgu i Eisenach,Ojciec poprawił materialną sytuację rodziny przez wytrwałą pracę i wysłał go do Erfurtu na studia uniwersyteckie. Luter zdobył po roku bakalaureat artium, a w 1505 roku magisterium.

GERET SAMUEL LUTER

ur. 18 VI 1 7 3 0 w Toruniu,zm. 2 8 IX 1 7 9 7 t a m ż e , działacz ewangelicki.

Studiował filozofię i teologię w Getyndze i Wittenberdze,gdzie uzyskał doktorat z filozofii; 1 7 5 4 wykładał w gimnazjumw Toruniu; 1 7 5 5 został kaznodzieją i współpracownikiemswego ojca Krzysztofa, seniora zboru p r o t...