POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)

Państwo ludowe w swej polityce zagranicznej przyjęło zasadę sojuszu i współpracy ze Związkiem Radzieckim i bratnimi krajami demokracji ludowej, które - podobnie jak Polska - rozpoczęły po wojnie budowę fundamentów nowego ustroju społecznego i politycznego.

LUDOWA LITERATURA

LUDOWA LITERATURA: 1) Ustna twórczość ludowa, anonimowa twórczość lit. —» dramat ludowy), upowszechniające pewne wzorce osobowe, zasady postępowania i w związku z tym odznaczające się wyrazistą intencją dydakt.

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

akcje ludowe pracownikom zatrudnionych w Spółkach Akcyjnych. bibliografia: Wojciech Lamentowicz – „Kapitalizm ludowy Adolfa A.

Ludowy i romantyczny charakter ballad A. Mickiewicza

Motywy do swych utworów czerpał Mickiewicz z pieśni, legend i wierzeń ludowych. Jedną z wielu prawd ludowych, ukazanych w balladach, jest przekonanie o nieuniknionym charakterze kary za popełnione winy.

Ludowa „ontologia” i „technologia”

Generalnie biorąc ludowa „ontologia” zdaje się opierać  na przekonaniu,  iż wszystkie rzeczy w świecie mają charakter substancjalny oraz  że we wszystkich przedmiotach tkwi element psychiczny. Ludowe obrzędy były ubogie w poezję słowa, tym uboższe, im bardziej rozbudowana była swoista poezja obrzędu.

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Podjął on próbę sformułowania zasad ideowych ruchu ludowego, dowodził, że odbudowy państwa polskiego dokonają warstwy ludowe. W Królestwie Polskim pierwsze organizacje ludowe powstały na początku XX w.

Kultura ludowa

Miało to ogromne skutki społeczno-ekonomiczne, oraz wielki wpływ na tworzenie kultury ludowej. Więzi lokalne, które były podstawą tworzenia kultury ludowej zostały zerwane, zastąpione nowego rodzaju powiązaniami.

Ruch ludowy do 1914 roku - geneza i program

Dopiero w 1905 powstał w Królestwie Polski Związek Ludowy, który jednak szybko został rozbity. Na Mazurach istniała od 1886 Mazurska Partia Ludowa (bardziej narodowa niż ludowa), dążąca do emancypacji chłopów.

Krótka historia Polski Ludowej

powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, powstałe z połączenia Stronnictwa Ludowego z resztkami PSL oraz Centralna Rada Związków Zawodowych, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, w 1950 r.

Powstanie krajów demokracji ludowej po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej w Europie środkowej i południowo-wschodniej do szło do powstania całego bloku państw ściśle związanych z ZSRR, określanych najpierw jako demokracje ludowe - demokracja ludowa miała być formą państwu pośrednią między demokracją burżuazyjną a dyktaturą proletariatu [60] - a po 1948 r.

Narodziny ruchu ludowego

W roku 1895 powołano do życia Stronnictwo Ludowe, na którego czele stanął prezes - Karol Lewakowski. powstała pierwsza samodzielna organizacja chłopska w Królestwie - Polski Związek Ludowy.

Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945 - 1949

Mikołajczyk nie przyjął do wiadomości faktu istnienia, kontrolowanego przez komunistów (koncesjonowanego), pseudo - Stronnictwa Ludowego i doprowadził do konferencji najwybitniejszych, przedwojennych działaczy ludowych oraz kierownictwa ruchu ludowego z okresu okupacji, SL-„Roch”.

Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

Dla Czy-żewskiego materiałem szczególnie cennym były w pieśniach ludowych przyśpiewki, nic nieznaczące, melodyjne lub skoczne ciągi brzmień (w rodzaju „tiu li u li”).

Pytania o istotę człowieczeństwa w Dziadach cz. III. Motywy ludowe w Dziadach cz. III

b) sprawiedliwośc ludowa (wiara iż każde przewinienie będzie proporcjinalnie ukarane). c) ludowe zdrobnienia (Józio, Rózia, Zosia) d) nastrój grozy ( duchy, zjawy, kaplica, środek nocy).

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Rewolucja październikowa

15 XI Rada Komisarzy Ludowych ogłosiła Deklarację praw narodów Rosji. Konstytuanta została jednak rozpędzona przez bolszewików w czasie swego pierwszego posiedzenia, w nocy 18/19 I 1918, a Rada Komisarzy Ludowych potwierdziła to dekretem o jej rozwiązaniu.

Ustawodawstwo zgromadzeń ludowych

Ostatni lex, uchwalona na zgromadzeniu ludowym, to lex agraria. W ciągu 600 lat działalność zgromadzeń ludowych wydano około 800 ustaw.

DRAMAT LUDOWY

dramatopisarzy ludowych, 3) sztuk o tematyce ludowej, którychautorami byli pisarze interesujący się życiem i kulturąludu, ale z reguły nie związani z nim pochodzeniem i przynależnościąspoł.

Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało w 1940 Chłopską Straż (Chłostra), przekształconą później w Bataliony Chłopskie. Przedstawiciele ludowego ruchu konspiracyjnego brali udział w pracach Delegatury Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

ruchu ludowego. 28 VII 1895r na zjeździe w Rzeszowie powstało Stronnictwo Ludowe pod przewodnictwem Stapińskiego.

Pieśń ludowa

Przez setki lat muzyka ludowa pozostawała nietknieta istanowiła dla muzyków zródło inspiracji. Piesn ludowa była spiewana, nie zapisywanojej. W pewnych okresach posługiwano siepiesnia ludowa ostentacyjnie.