Ludność

Czytaj Dalej

Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie

Spis treści: 1. Wstęp………………………………………………………………………………..3 2. Zjawiska warunkujące rozmieszczenie ludności na świecie……………………...4 2.1 Czynniki przyrodniczo- geograficzne………………………………………….4 2.2 Czynniki społeczno- ekonomiczne i demograficzne…………………………..7 2.2.1 Zróżnicowanie rodności i umieralności na różnych obszarach…….9 2.3 Prognozy ...

Wzrost liczby ludności

Szybki wzrost liczby ludności stał się ostatnio przedmiotem zatroskania demografów, społeczników, rządów, a także organizacji międzynarodowych. Aż do czasów nowożytnych wzrost liczby ludności był bardzo powolny, w dodatku przerywany okresami spadku. Dopiero w ostatnich 300 latach przybrał na sile...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AUSRALIA I OCEANIA

Ludność: ok. 28 mln (1994). Ok. 140 tys. to rdzenni mieszkańcy, pozostali pochodzenia europejskiego. Najmniej zaludniony kontynent świata. Największe miasta: Sydney (ok. 3,6 mln), Melbourne (ok. 3,0 mln), Brisbane (ok. 1,3 mln).

1.Gęstość zaludnienia

a)średnia dla obszarów lądowych (bez Antarktydy) -...

Jakie jest rozmieszczenie i gęstość zaludnienia ludności na świecie?

Od zarania dziejów ludzie prze­mieszczali się po świecie, skupiając się, zależnie od okresu, w różnych miejscach na Ziemi. Również dzi­siaj perspektywa lepszych warun­ków życia skłania ich często do zmiany miejsca zamieszkania. P o przeanalizowaniu danych z przeprowa­dzonego w 1990 roku w USA...

Struktura ludności w Europie w XVI w.

 

Podkreślaliśmy, że przyrost ludności w omawianym okresie był bardzo znaczny, jed­nakże liczbowo nie przedstawia się on zbyt imponująco, na skutek specyficznej dla daw­niejszych czasów struktury demograficznej ludności. Przeciętna długość życia w tym o-kresie nie przekraczała zapewne 25—30 lat. Są...

Ludność na kuli ziemskiej, urbanizacja, miasta

Rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej:

1.Klasyfikacja obszarów lądowych ze wzgl. na stałość zamieszk.

a) ekumena - obszary stale zamieszk. przez człow. (osiedla ludzkie występują miedzy 54 st. szer. pd a 78 st. szer geo. pn.)

b) anekumena - tereny nie zamieszk. przez człow.: Antarktyda, pustynie...

Rozmieszczenie ludności na świecie

W ciągu wielu tysięcy lat, przyrost ludności był dość powolny. Około roku zerowego, na świecie żyło 250-280mln, a w 1500r. 450mln. W wyniku rewolucji przemysłowej, w wieku XVIII liczba ludzi zaczęła znacznie się zwiększać. Z powodu zmniejszenia śmiertelności, przy zachowaniu stałego przyrostu, w...

Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności na świecie w latach 900 n.e. - 1995 n.e.

Z analizy tabeli i wykresu wynika, że w latach 900 - 1995 n.e. miał miejsce stały, niemal dwukrotny przyrost liczby mieszkańców planety. W tym okresie w państwach europejskich i części państw azjatyckich podstawą ustroju był system feudalny, niewolący chłopów i sprawiający, że żyli oni na krawędzi...

Migracje ludności

MIGRACJE- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. Przyczyny migracji. - poprawa warunków życia - znajdowanie pracy - schronienie przed prześladowaniami politycznymi - tolerancja dla własnych poglądów Podział migracji: czas trwania: - czasowe, w tym okresowe, -kiedy migrant planuje powrót - stałe - migrant ma zamiar pozostać w miejscu docelowym na stałe; ze względu na zasięg - migracja wewnętrzna (przemieszczanie się ludności w ...

Ruch naturalny ludności a rozwój gospodarczy

Na wzrost liczby ludności na świecie wpływa przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. W ujęciu regionalnym o wzroście liczby ludności decyduje, oprócz przyrostu naturalnego, także przyrost migracyjny. W zależności od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególne kraje różnią się stopą przyrostu naturalnego (tj. różnicą między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w ciągu roku w odniesieniu do 1000 lub, rzadziej,

Migracje ludności

Jednej z niepełnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie migrują, dostarcza teoria ekonomii. Migracje rozpatruje ona jako przejaw mobilności czynników produkcji, w tym przypadku czynnika pracy. Klasyczny model migracji przyjmuje szereg upraszczających założeń. Jednym z nich jest założenie, że migrujący...

Dynamika ludności

Rozmieszczenie przestrzenne i wzrost liczby ludności mają decydujące znaczenie dla zrozumienia problemów, którymi zajmuje się geografia społeczno-ekono-miczna. Człowiek bowiem jest wytwórcą dóbr i usług, a jednocześnie ich konsumentem. Rozwija powiązania wymienne i transportowe. Opracowuje i przyswaja...

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - RELIGIE ŚWIATA

Omawiając ludność świata należy pamiętać o jej zróżnicowaniu pod względem RELIGIJNYM. Generalnie ludność świata można podzielić na wierzących i niewierzących. Liczbowe określenie proporcji nie jest możliwe. Nie jest także możliwe ścisłe ustalenie liczby wyznawców określonych wyznań. Do...

Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności w Polsce w latach 1946 - 1995

Począwszy od roku 1946 w Polsce nastąpił wzrost liczby ludności związany z kompensacją strat wojennych po I i II Wojnie Światowej. W okresie toczących się walk Polska odniosła znaczne straty: wywołane działaniami wojennymi na frantach, migracjami, represjami wobec ludności cywilnej.

Wzrost od 1946...

Starzenie się ludności

Do niedawna starzenie się było zmartwieniem osobistym i rodzinnym. leraz stało się zjawiskiem politycznym, z następstwami społecznymi, ekonomicznymi i demograficznymi (Andrews 2000). Statystyki są alarmujące. Obecnie 600 min ludzi osiągnęło lub przekroczyło 60. rok życia. Do 2050 roku liczba ludności...

Rozwój liczby ludności świata

W ciągu wielu tysiącleci przyrost liczby ludności odbywał się powoli. Nie wynikało to z niskiej rozrodczości, lecz z dużej śmiertelności . Gwałtowny przyrost ludności rozpoczął się w XX wieku. W wyniku poprawy warunków życia, postępu medycyny oraz podniesienia poziomu higieny nastąpiło...

MIGRACJE ludności, ich rodzaje, przyczyny i skutki społeczno - ekonomiczne

Migracja ma duży wpływ na sposób rozmieszczenia ludności i jego zmiany. Migrację dzielimy na:

- EMIGRACJA – tj. opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania (odpływ ludności);

- IMIGRACJA – tj. przybycie na nowe miejsce zamieszkania (przypływ ludności)

- stałe – decyzję z zamieszkaniem na...

Ludność Polski

Pojęcia:

Przyrost naturalny-to różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w ciągu roku.

Wskażnik przyr. natural.-służy do określania tempa przyrostu lub spadku liczby ludności.

Migracje wewnętrzne-przemieszczanie się ludności wewnątrz kraju,przeważnie migracje ludności ze wsi do miast...

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ludność

Około 87% ludności stanowią Arabowie (w tym miejscowi około 31%), 13% to pracownicy cudzoziemscy, zatrudnieni tylko tymczasowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najwięcej pochodzi z Pakistanu, Indii, Iranu oraz innych krajów europejskich, a także USA.

Używany jest głównie język arabski, angielski, a w...

Zróżnicowanie Ludności w Afryce

Czarni i biali mieszkańcy Afryki - zróżnicowanie ludności.

Afrykę można podzielić pod względem koloru skóry ludności na:

- białych mieszkających

na północy (Wyb. M. Śródziemnego i Sahara Arabowie = Islam)

na północnym wschodzie (Wyż. Abisyńska: lud Amhara = chrześcijanie, Półwysep...