Love Me Do

Czytaj Dalej

Gruczoły do krewne i hormony przez nie wytwarzane

HORMONY:Cechy hormonów:substancje chemiczne o różnorodnej budowie,większość z nich to białka;regulują i koordynują czynności różnych narządów;utrzymują stałość składu środowiska wewnętrznego organizmu;są czynne w bardzo małych stężeniach;jakakolwiek zmiana ich ilości we krwi zakłóca równowagę fizjologiczną organizmu,co prowadzi do choroby;ich działanie jest swoiste-poszczególne hormony wywierają wpływ tylko na ...

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

Taki bohater to także wzór dla całego narodu, który, zgodnie z ideą mesjanizmu, jako naród wybrany, ma do spełnienia misję odkupienia świata, musi się więc do niej przygotować przez własną przemianę, doskonalenie się.

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

W ramach analizy postawy umysłowej Stroopa autor nie ogranicza się do bezpośredniej obserwacji wyłącznie jego przypadku, lecz wyprowadza ze swoich więziennych obserwacji refleksje ogólne.

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Przykłady z twórczości Żeromskiego dowodzą, że wzorową postacią dla niego był człowiek nastawiony na dawanie z siebie wszystkiego, co najwartościowsze, który pozostawał wierny swoim przekonaniom.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

To dorośli, którzy sami decydują o swoim losie. Małżonkowie mają inne ideały, inaczej widzą przyszłość swoich dzieci.

Wstęp do motywu cierpienia

Autorka Medalionów bardzo przekonująco i realistycznie przedstawia sposób działania, myślenia i mentalność ludzi, którym przyszło żyć w czasach okupacji.

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

Tuwim w swoich znanych wier–szach, takich jak Mieszkańcy. ] A ludzie mych wierszy słuchając powstają I wilki wychodzą żerującą zgrają.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Krok po kroku, niezauważalnie rezygnował ze swoich moralnych zasad, gdyż ważniejsza była dla niego życiowa wygoda czy osiąganie korzyści materialnych. Zdaje sobie sprawę, że wielu chorych mieszkańców miasta potrzebuje jego pomocy i dlatego pracuje w miarę swoich możliwości jak najlepiej.

Cytat „Wpadam do Soplicowa jak w centru polszczyzny Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny” uczyń mottem do rozważań o roli polskości w epopei Mickiewicza.

Moim zdaniem polskość w tym utworze miała scalić całą emigrację i zażegnać kłótnie i spory. Ma przypomnieć Polakom o swoich korzeniach jak również to, że Polska nie zginęła.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Niektórzy pisarze współcześni starają się rozszyfrować i opisać metody i sposoby działania systemu sprawowania władzy. Mechanizm narodzin dyktatury ukazał Sławomir Mrożek w “Tangu”.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Doskonale scharakteryzował własną po­stawę, w wierszu "Wiatr": "Wołam cię obcy człowieku, co kości odkopiesz białe, kiedy wystygną już boje, szkielet mój będzie miał w ręku, sztandar ojczyzny mojej.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Doskonale scharakteryzował własną po­stawę, w wierszu "Wiatr": "Wołam cię obcy człowieku, co kości odkopiesz białe, kiedy wystygną już boje, szkielet mój będzie miał w ręku, sztandar ojczyzny mojej.

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

Moim zdaniem to niemożliwe, gdyż jedno wyklucza drugie. Moim zdaniem – nie! W moim odczuciu okoliczności nie są jednak usprawiedliwieniem dla braku odpowiedzialności.

Literackie powroty do Arkadii dzieciństwa, młodości. Omów temat, analizując wybrane utwory różnych epok.

Odwołania do wspo­mnień z dzieciństwa, powrót do „kraju lat dziecinnych” stają się me­todą pozwalającą Miłoszowi dotrzeć do wartości podstawowych, uni­wersalnych, stanowiących.

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.

Pokazuje tu życie pierwszych Plan, życie publiczne, domowe, religię, obyczaje, treci polityczne, ideowe - swoiste ostrzeżenie przed zagrożeniem.

REŻYSER ADAPTACJI FILMOWEJ – TWÓRCA CZY ODTWÓRCA? OCEŃ ZAKRES SWOBODY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCY, ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH PRZYKŁADÓW.

 REŻYSER ADAPTACJI FILMOWEJ – TWÓRCA CZY ODTWÓRCA? OCEŃ ZAKRES SWOBODY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCY, ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH PRZYKŁADÓW.

Reżyser adaptacji filmowej – autor nowego środka przekazu

Adaptacja filmowa jako interpretacja wizji literackiej pisarza, czyli zadania stojące przed...

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Chciałabym zacytować słowa Müllera, który, moim zdaniem, doskonale uchwycił mentalność Polaków – szaleńców i fantastów, porywających się „z motyką na słońce”:   Panie Boże, ileż musi wycierpieć Niemiec taki jak ja [.

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

Utwór ten to swoisty manifest patriotyzmu. W ich świadomości głęboko zakorzenione jest przekonanie, że pochodzą od królewskiego rodu Piastów i dlatego nie mogą zapomnieć polskiego języka, mowy swoich ojców.

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

Uważny czytelnik powinien zwrócić uwagę na prawidłowość polegającą na swego rodzaju hierarchii – od interpretacji dosłownej, konkretnej i logicznej, do coraz bardziej metaforycznych, symbolicznych i abstrakcyjnych.