Lotniczy karabin maszynowy

Czytaj Dalej

BREN WZ.37 - karabin maszynowy

Brytyjczycy postawili wa­runek - karabin powinien być przy­stosowany do nabojów kal. Okazał się niezawodną bro­nią, z której można było strzelać z dwójnogu (ręczny karabin ma­szynowy) lub trójnogu (ciężki kara­bin maszynowy).

BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

Nowy, lżejszy karabin na­tychmiast wprowadziła do swojego uzbrojenia kawaleria amerykańska, która wystawiła tej broni bardzo po­zytywną ocenę. Karabiny ma­szynowe Browninga trafiały maso­wo do różnych jednostek wojska.

BROWNING 1918A2 - ręczny karabin maszynowy

swój nowy karabin maszynowy, który był lekki (ważył niewiele ponad 7 kg) i mógł być używany przez żołnierzy idących do ataku. W okresie międzywojennym karabin był modyfikowany.

BROWNING WZ. 1930 - ciężki karabin maszynowy

Na podstawie za­łożeń tego karabinu Państwowa Wytwórnia Uzbrojenia opracowała lotniczy karabin maszynowy I Browning wz.

CHATELLERAULT MODELE 1924-29 - karabin maszynowy

/min prędkość początkowa pocisku 790 m/s donośność 2000 m magazynek 25 nabojów (opracowano również magazynki o pojem­ności 150 nabojów, 500 nabojów, a część karabinów produkowanych w latach trzy­dziestych przystosowano do ładowania z taśmy)

CHATELLERAULT MODELE 1924-29 - karabin maszynowy

/min prędkość początkowa pocisku 790 m/s donośność 2000 m magazynek 25 nabojów (opracowano również magazynki o pojem­ności 150 nabojów,500 nabojów,a część karabinów produkowanych w latach trzy­dziestych przystosowano do ładowania z taśmy)

DIEGTARIEW - karabin maszynowy

Fiedorowa, zbudował ręczny karabin maszynowy oznaczony DP (Diegtariewa Piechotnyj). karabin DT, ze względu na ko­nieczność zamontowania w cia­snym wnętrzu czołgu, miał telesko­pową kolbę oraz głębszy magazy­ne k o mniejszej średnicy.

DSZK WZ. 1938 - wielokalibrowy karabin maszynowy

Karabin opracowali Diegtariew i Szpagin, co zostało uwidocznione w nazwie tej broni (Diegtarie-wa-Szpagina Krupnokalibiernyj), a dwukołową podstawę skonstruo­wał Kolesnikow. Diegtariew wyko­rzystał doświadczenia z konstrukcji ręcznego karabinu maszynowego DP (Diegtariew).

GORIUNOW - ciężki karabin maszynowy

, zastąpił przestarzały i kosztowny w pro­dukcji ciężki karabin maszynowy Maxim z 1910 r. Wytwarzany znacz­nie łatwiej i taniej ciężki karabin maszynowy Goriunowa SG-43 oka­zał się trwały i niezawodny na polu walki.

MASCHINENGEWEHR MG 15 - karabin maszynowy

Karabin wyposa­żony w dwójnóg, prostą kolbę i uch­wyt do przenoszenia wprowadzono do uzbrojenia wojsk w 1944 r.

MASCHINENGEWEHR MG 34 - karabin maszynowy

opracowano uni­wersalny karabin maszynowy, który na dwójnożnej podstawie był lekkim karabinem maszynowym, a zamon­towany na podstawie trójnożnej speł­niał wymagania stawiane ciężkiemu karabinowi maszynowemu.

MASCHINENGEWEHR MG 42 - karabin maszynowy

Nie jest pewne, kto był autorem jednego z najlep­szych karabinów maszynowych II wojny światowej. Nowy uniwersalny karabin (monto­wany na dwójnogu lub trójnogu) okazał się doskonałą bronią: celną, o dużej szybkostrzelności i nieza­wodną w działaniu.

VICKERS - ciężki karabin maszynowy

Standardowy karabin maszynowy wojsk brytyjskich, zbudowany w 1912 r.

Karabiny maszynowe i broń odtylcowa

Karabiny i artyleria Uzbrojony w taki karabin, odpowiednio wyszkolony żołnierz mógł oddać pięć strzałów w ciągu minuty; ogień był skuteczny na odległość do 720 metrów.

BIG WING - formacja lotnicza

Opracowana w okresie międzywo­jennym przez włoskiego oficera Italo *Balbo taktyka polegająca na przeczesywaniu przestrzeni powie­trznej przez duże formacje myśliw­ski e (zwykle 3-5 eskadr) w poszu­kiwaniu samolotów nieprzyjaciel­skich. W październiku 1940 r. uzyskała akceptacją Rady Lotni­cze j (Air...

BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

Pociski zaopatrzone w brzechwy stabilizujące lot, zrzucane z samo­lotu w celu niszczenia obiektów na­ziemnych lub nawodnych, dzielono na: odłamkowe, burzące, przeciw­pancerne, przeciwbetonowe, zapalające, oświetlające, dymne, che­miczne, bakteriologiczne, agitacyj­ne (z ulotkami) i inne. Ich ciężar wynosił...

BOYS - karabin przeciwpancerny

Brytyjski karabin przeciwpancerny kal.

FG 42 (FJG42) - karabin

Wyposażony w dwójnóg, mógł być używany jako lekki karabin maszynowy, a po zamontowaniu celownika optyczne­go można go było wykorzystywać jako karabin snajperski.

KG 200 - pułk lotniczy

Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r.

KRUMMLAUF - nakładka na lufę karabinu

Począt­kowo planowano instalowanie „za­krzywionych luf w karabinach Gewehr 98 i karabinach maszyno­wych MG 34, jednakże zarzuco­no ten pomysł, gdyż Krummlauf uniemożliwiał prowadzenie ognia ciągłego.