Lokalna

Czytaj Dalej

Media lokalne- Wrocław

społeczności lokalnych, czytelników lub słuchaczy – odbiorców, właścicieli mediów – nadawców i wydawców, nadrzędnych środków decyzyjnych, zespołu redakcyjnego, Do opisu mediów lokalnych chciałabym zaliczyć poniższe przykłady: * Telewizja lokalna: TeDe telewizja dolnośląska oraz TV Odra; * Gazeta lokalna: Gazeta Wrocławska Wrocław Miasto, Gazeta Wyborcza * Radio lokalne : radio Rodzina 92 FM, radio Aplauz 95,1 FM Telewizja ...

Polityka Turystyczna na szczeblu lokalnym

Reasumując, przedstawiona prezentacja korzyści z rozwoju turystyki lokalnej wskazuje różne środki stosowane w tworzeniu społeczności, takie jak poznanie posiadanych zasobów, strategia lokalna, analiza polegająca na identyfikacji i ocenie mocnych oraz słabych stron, a także możliwości i zagrożeń, analiza potencjalnych skutków, znalezienie szczegółów czy tematów charakterystycznych dla społeczności lokalnej, wpływ zasobów zewnętrznych,

Turystyka lokalna

Reasumując, przedstawiona prezentacja korzyści z rozwoju turysty- i ki lokalnej wskazuje różne środki stosowane w tworzeniu społeczności, takie jak poznanie posiadanych zasobów, strategia lokalna, analiza po-; legająca na identyfikacji i ocenie mocnych oraz słabych stron, a także możliwości i zagrożeń, analiza potencjalnych skutków, znalezienie szczegółów czy tematów charakterystycznych dla społeczności lokalnej,

Kompetencje finansowe organów lokalnych

9 EKST jest poświecony zasobom finansowym społeczności lokalnych: Społeczności lokalne mają prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do posiadania własnych zasobów finansowych, niezbędnych do wykonywania uprawnień i decydują samodzielnie o przeznaczeniu tych zasobów Wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych przez Konstytucję lub przez ustawę Przynajmniej ...

MEDIA LOKALNE I REGIONALNE

Obok promocji „malej ojczyzny” do podstawowych funkcji i zadań mediów lokalnych należą: wszechstronna, bieżąca informacja lokalna kontrola władz lokalnych promowanie inicjatyw lokalnych integracja środowiska lokalnego pełnienie „trybuny społeczności lokalnej” funkcja opiniotwórcza wspieranie lokalnej ...

Media lokalne i środowiskowe

Kowalczyk) Podział prasy lokalnej: o Prasa lokalna władzy: a. Eksponuje rolę władz lokalnych w zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań poszczególnych społeczności lokalnych.

Projekt współpracy rodziny – szkoły lokalnego środowiska zgodnie z modelem J. L. Epstei.

Rysunek: Model zachodzących na siebie stref wpływów Na podstawie wieloletnich studiów zagadnienia oraz doświadczeń nauczycieli i edukatorów (rodzice, członkowie lokalnych wspólnot), Epstein opracowała sześciopunktowy zestaw typów współdziałania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej: rodzicielstwo, komunikacja, wolontariat, nauka domowa, współdecydowanie, współpraca ze społecznością lokalną (1995).

Pedagogika społeczna- Środowisko lokalne

,Przekształcanie i modernizacja środowiska lokalnego Funkcje Środowiska Lokalnego: 1)edukacyjno- intelektualna, 2)integracyjno regulującą, 3)pomocniczo opiekuńcza, 4)rekreacyjna 2.

ABC społeczności lokalnej

W ujęciu ekologicznym społeczność lokalna traktowana była jako system społeczny, zdeterminowany układem przestrzennym danego terytorium, przy czym bierze się pod uwagę wiele czynników determinujących funkcjonowanie społeczności lokalnej w ujęciu funkcjonalnym, natomiast przestrzeń społeczna ujmowana jest jako twór społeczny, w mniejszym stopniu zależny od warunków przyrodniczych czy typologicznych.

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Lokalnego)

Te dwa akty (EKST, EKSR) charakteryzują dwie typowe formy samorządu terytorialnego lokalnego i regionalnego, trzeci mówi o współpracy samorządów terytorialnych wszystkich poziomów lokalnych, pod lokalnych lub regionalnych.

Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego dr Churski Paweł WSHE Włocławek

(szeroki wachlarz obowiązków obowiązków brak środków) c)bardzo niska jakoś kultury politycznej Proces Planowania Rozwoju Lokalnego ( Co to jest i jakie są etapy) 1)Jest to cały proces przygotowania rozwoju lokalnego, wyznaczania konkretnych zadan, ich realizacji, koordynacji, oceny przebiegu i bieżącej korekty 2) Kto jest autorem ?

Środowisko lokalne - pedagogika społeczna

Koncepcja stopnia istnienia w spirali rozwoju i sieci zależności: a) stopień istnienia oznacza istnienie rosnącej lub malejącej więzi społecznej, rosnącej lub malejącej świadomości osobistych powiązań i zależności od otoczenia, rosnącym lub malejącym znaczeniu w formułowaniu wzorców zachowań i sprawowania kontroli nad jednostką w jej własnych odczuciach b) Pieter obok środowiska lokalnego i domowego tworzy 3 kręgi oddziaływania wychowawczego, o ...

Ład społeczny – ład lokalny, rozwój lokalny

Ład społeczny – ład lokalny, rozwój lokalny POJĘCIA Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. Wyróżniamy zbiorowości regionalne i lokalne w zależności od wielkości punktu odniesienia.

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Relacje ze społecznościami lokalnymi

: współuczestniczenie w akcjach i zadaniach władz lokalnych, udział pracowników we władzach lokalnych, unikanie działań niezgodnych z opiniami władz lokalnych, otwarte dni dla społeczności lokalnej, popularyzowanie tych elementów polityki firmy, które uwzględniają interesyspołeczności lokalnej, udostępnianie miejscowej ludności urządzeń firmy: sportowych,

Kościoły lokalne i biskupi

Kościół lokalny, którego siedzibą było miasto, obejmowałna ogół terytorium podstawowej jednostki administracyjnej.

Polityka lokalna – istota i podstawowe cechy

Polityka lokalna - jest to polityka administracyjna kształtowana przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej.

Socjologia społeczności lokalnej

Renesans środowisk lokalnych, lokalnej tożsamości wiąże się z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Te podziały rodzą konflikty, ale jednocześnie integrują poszczególne środowiska lokalne.

Podatki i opłaty lokalne

o podatkach i opłatach lokalnych, może być opłata pobrana w postępowaniu przed organami samorządu terytorialnego w sprawach indywidualnych z zakresu administracji. Uprawnienie rad gminy do stanowienia opłat lokalnych wynika ze szczególności delegacji określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

Tylko harmonijne działanie policji i społeczności lokalnych ma szanse powodzenia. Zaczęto od promocji programu wśród mieszkańców poprzez nagłośnienie celów programu w lokalnych mediach, organizowanie szeregu spotkań z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych z mieszkańcami osiedli, promocje audiowizualne oraz utworzenie własnej strony internetowej.

„Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa wobec własnych pracowników, lokalnego środowiska i świata”

Lokalne przedsiębiorstwa są niejednokrotnie głównym sponsorem zawodów sportowych czy wydarzeń kulturalnych w danym regionie. Małe i średnie firmy mają duży wpływ na lokalne środowisko, a tym samym na świat, który jest zbudowany z lokalnych środowisk.