Lokalizacja

Czytaj Dalej

Polityka lokalizacji banku

Sytuacja konkurencyjna na rynku: liczba instytucji finansowych, miejsce ich lokalizacji i czas ich pracy; struktura tych instytucji wg wielkości obrotów, zatrudnienia, liczby klientów i rachunków ich oddziałów; okres działania konkurencyjnych firm w badanym rejonie; opinie mieszkańców rejonu o funkcjonujących w nim bankach; wielkość oferty banków konkurencyjnych i jakości obsługi ...

Lokalizacja magazynów

O lokalizacji magazynu decyduje również lokalizacja produkcji. Warunki transportu materiałów i towarów dostarczanych do magazynu decydują również o jego lokalizacji.

Teoria lokalizacji

Krytyka teorii lokalizacji Chociaż teoria w wyczerpujący sposób tłumaczy, jakie czynniki decydują o atrakcyjności danego regionu dla inwestycji, to zarzuca się jej, że podejmuje problem tylko od strony lokalizacji geograficznej, bez rozpatrywania innych aspektów.

Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

W zakładach tych transport surowca i gotowego produktu odgrywa mniejszą rolę; nie są to artykuły łatwo psujące się, a udział kosztów transportu w ogólnych kosztach jest stosunkowo niski, wobec czego istnieje większa swoboda w wyborze lokalizacji.

Czynniki LOKALIZACJI ZAKŁADÓW przemysłowych - przykłady lokalizacji prawidłowej i nieprawidłowej

- Lokalizacja huty „Katowice” – podyktowana była przyszłą współpracą z innymi zakładami.

Jak wygląda lokalizacja poszczególnych funkcji w korze mózgowej?

Na temat lokalizacji funkcji wj korze mózgu przez pewien czas ścierały się dwa przeciwstawne poglądy. ale zajmują one stosunkowo mały procent całej jej powierzchni i lokalizacja funkcji nie jest w nich tak wąska jak poprzednio sądzono.

Kryteria lokalizacji hurtowni

Lokalizacja hurtowni Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, odległość (nie znaną) nowo tworzonej placówki handlowej od obsługiwanego przez nią obszaru możemy wyznaczyć za pomocą następującego wzoru: <math>d_i = \sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}</math> Gdzie: x, y - współrzędne szukanego punktu lokalizacji nowej hurtowni xi, yi - współrzędne obszaru i, który będzie obsługiwany przez tę nową placówkę Wzór ten bywa rozszerzany o liczbę mieszkańców ...

Lokalizacja działalności handlowej

SPIS TREŚCI: WSTĘP DANE O INWESTORZE SIEDZIBA INWESTORA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FORMA PRAWNA POZYCJA FINANSOWA INWESTORA SPRAWY SĄDOWE KOSZTY POCZĄTKOWE CEL I ZAKRES INWESTYCJI CEL LOKALIZACJA FIRMY UZASADNIENIE DLA INWESTYCJI WSPÓŁPRACOWNICY „AVANTI\" ANALIZA MARKETINGOWA ANALIZA RYNKU ANALIZA KONKURENCJI ODBIORCY USŁUG CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI GASTRONOMICZNE ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA SRTATEGIA ...

Lokalizacja funkcji psychicznych

Według tego poglądu jednolity mózg warunkuje przebieg funkcji psychicznych, -a- jego uszkodzenie (bez względu na lokalizację miejsca uszkodzenia) powoduje, ogólne obniżenie sprawnoścL-umysłu; 3) nurt dynamicznej lokalizacji jest próbą przekroczenia skrajności i ograniczeń nurtu psycho-morfołogicznego i antylokalizacyjnego.

Lokalizacja

Oddziaływanie poszczególnych czynników lokalizacyjnych podlega zmianom zarówno pod względem charakteru, jak i relatywnej ważności. Znaczenie lokalizacyjne zagłębi węglowych i rudonośnych zmalało.

Poznawcze regulatory zachowań społecznych - koncepcja lokalizacji kontroli wyuczonej bezradności

Zasadniczo jednak można powiedzieć, że optymalna przewaga poczucia wewnętrznej lokalizacji kontroli i poczucia sprawstwa sprzyja zdrowiu i roz­wojowi.

Lokalizacja abonentów sieci

Lokalizacja abonentów sieci - identyfikacja i lokalizacja abonentów oraz taryfikacja prowadzonych przez nich rozmów, prowadzona przez rozbudowane procedury sygnalizacji i utrzymania, sterowane z centrum radiokomunikacji ruchowej MSC.

Funkcje i czynniki lokalizacji przemysłu

Funkcje przemysłu należy rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach; ekonomicznym ( wydobywanie i przetwarzanie surowców, wytwarzanie dóbr materialnych ) społecznych ( stwarzanie miejsc pracy, podnoszenie kultury technicznej, zmiana warunków bytu ) przestrzennym ( przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przekształcenie środowiska) Czynniki lokalizacji przemysłu; 1.

Opisz lokalizację i wyjaśnij, do czego służy pomiar fałdów skórno - tłuszczowych

Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych – umożliwiają określenie zawartości tkanki tłuszczowej, jej rozkładu na ciele oraz ocenę stanu odżywienia. Zasadą pomiaru jest uchwycenie w opisanym miejscu fałdu skórno-tłuszczowego palcami-kciukiem i wskazującym – lewej ręki i odciągnięcie go od powierzchni...

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

ROZWÓJ MIASTA - pojmowany jest zazwyczaj jako wzrost ludnościowy, przestrzenno-urbanistyczny, miejsc pracy i liczby zatrudnionych. Miasta, które wykażą dynamikę ludnościową, mieszkaniową, wzrost liczby zakładów pracy i zatrudnionych w nich ludzi, uważa się za dynamiczne.

Rozwój to nie tylko wzrost...

DECYZJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI

Hurtownicy wynajmują zwykle pomieszczenia o niskich czynszach i kosztach eksploatacji. Jednocześnie systemy obiegu towarów i opracowywania zamówień pozostają na ogół w tyle za istniejącymi możliwościami technologicznymi. Nowocześnie zorganizowani hurtownicy prowadzą badania procedur dostarczania...

Receptory angiotensyny II - podział, lokalizacja, efekty pobudzenia

 

Występowanie receptorów dla AT-II:

dorośli – tylko AT1, ich pobudzenie wywołuje skurcz naczyń krwionośnych (wazopresja)

płód – AT1 (skurcz), oraz AT2 (rozkurcz).

uszkodzone naczynia krwionośne - AT1 oraz AT2 – proces odróżnicowania płodowego – komórki miocytów zaczynają upodabniać...

Lokalizacja bólu

Miejsce występowania bólu jest często miejscem choroby, tzn. działania bodźca szkodliwego (nocyceptywnego). Taki ból nazywany jest bólem miejscowym i ma charakter bólu receptorowego obwodowego. Występuje najczęściej na powierzchni ciała w następstwie urazu. Nie zawsze jednak ból odczuwany jest w miejscu...