Linia Logos - Sarx - Trzy formy chrystologii Logos - Sarx

Ten ostatni uważał bowiem, że Logos nie jest Bogiem, i że słabości psychologiczne człowieka-Jezusa są słabościami samego Logosu, a to jest znakiem jego niższości względem Ojca i jego braku boskości.

Początki filozofii chrześcijańskiej - Nauka o Logosie

Jana Logos jest Bogiem, a nie wyłącznieplatońskim miejscem idei czy emanacją Prajedni7 . Logos jest więc Bogiem, jest Mu współwieczny i wszystko zostałow N im stworzone. Logos jest więc światłem prawdziwym (lux vera).

Linia Logos - Anthropos

Ten aspekt jest związany z tą pierwszą prawdą, że Słowo (Logos) stało się ciałem. Były takie błędne opinie, że Logos połączył się z człowiekiem, który jednak pozostał różny od niego (np.

Linia Logos - Sarx

Rozwój doktryny chrystologicznej możemy przedstawić w dwóch liniach: LOGOS-SARX (unia Logosu z ciałem ludzkim) i LOGOS-ANTHROPOS (unia Logosu z człowiekiem). Myśląc w podobny sposób, pojmowano połączenie Logosu z ciałem ludzkim w Chrystusie.

LOGOS

Chrześcijańskie pojęcie Logosu uważa­no zazwyczaj za specyficznie greckie, do­póki bibliści nie wykazali jego pochodze­nia orientalnego. Idea Logosu nawiązuje do dynamistycznej koncepcji sumeryjskiej z trzeciego tysiąclecia przed Chr.

Linia Logos - Sarx - Pojawienie się schematu Logos - Sarx

Dla Orygenesa Wcielenie polegało na tym, że przez miłość Logos zjednoczył swoją duszę z ciałem w dziewiczym łonie Maryi.

Logos

), łączył filozofię grecką z literaturą mądrościową Stare-go Testamentu, żeby ukazać Logos jako Boży wzorzec i cel aktywny w stworzeniu. Od starożytności wyrazu “Logos” oraz wyrażenia “Syn Boży” używano wymiennie na oznaczenie drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej.

Chrystologia “logos - sarks”

Jeżeli idzie o powiązania chrystologii opartej na przeciwstawieniu “Logos-Sarks” oraz chrystologii opartej na przeciwstawieniu “Logos-Antropos”, to Alojzy Grillmeier (1910-1998) zauważył, że nie można ich po prostu utożsamiać odpowiednio ze szkołą aleksandryjską lub antiocheńską, istnieją bowiem przykłady wskazujące na coś przeciwnego.

Chrystologia św. Jana - Wcielenie Logosu

Mówi się tam otwarcie o Logosie przed wcieleniem, a nawet przed stworzeniem świata.

TEOLOGOWIE O SYNU BOŻYM (LOGOSIE)

Jana z Logosem (Słowem), jest w Biblii nieraz nazwanySynem Bożym.

Chrystologia “logos - anthropos”

(gr. “Słowo - Człowiek”). Jest to chrystologia “oddolna”, znamienna dla Teodora z Mopsuestii (ok. 350-428) i dla szkoły antiocheńskiej, a zmierzająca do utrzymania pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa.

Po przyjęciu istnienia dwoistości natur (pełnej ludzkiej natury Chry-stusa i pełnej Jego natury...