Logopedia

Czytaj Dalej

Jakie jest miejsce logopedii wśród innych nauk?

Zdaniem tego autora „logopedia n ie jest prostym zlepkiem wiedzy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i językoznawczej, lecz zhierarchizowaną strukturą, do której starsze od logopedii dyscypliny wnoszą wyniki swoich badań w różnym stopniu.

Jaki jest zakres zainteresowań i przedmiot badań logopedii?

Można się zgodzie, że nieprawidłowości w przebiegu procesu komunikacyjnego są centralnym punktem zainteresowań logopedii, lecz nie można twierdzić, że tylko one, gdyż istnieją specjalności logopedyczne, które niewiele mają wspólnego z patologią (logopedia artystyczna, wychowawcza).

Jakie specjalności wyróżnia się w logopedii?

Przyjmujemy, że zakres logopedii teoretycznej jest zgodny z pojęciem teorii logopedii, wyróżnionej przez S. prezentując pogląd, iż logopedia powinna zaspokajać szerokie potrzeby społeczne, wyróżnia w logopedii ogólnej (normalnej) następując specjalności: 1.

Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia - Przedmiot logopedii

Logopedia nie jest jednak prostym zlepkiem wiedzy medycznej, psycho­logicznej, pedagogicznej i językoznawczej, lecz zhierarchizowaną strukturą, do której starsze od logopedii dyscypliny wnoszą wyniki swoich badań (S.

Jakie są zadania logopedii oraz realizujących je nauczycieli i logopedów?

Do zadań specjalności wyróżnionych w ramach logopedii stosowanej należą (Styczek 1980): •    w zakresie 1 o go ped i i ogólnej kształtowanie prawidłowej inowy i doskonalenie wymowy już ukształtowanej; •    w zakresie logopedii specjalnej - usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w przypadku jej braku Jub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w nauce czytania i pisania.

Czym jest logopedia artystyczna?

Wcześniej (1982) L, Kaczmarek wskazywał na potrzebę wyodrębnienia logopedii artystycznej jako osobnej subdyscypliny obok innych działów logopedii, takich jak logopedia wychowawcza, korekcyjna, czy surdologopedia.

Jaki jest związek logopedii z innymi dziedzinami wiedzy?

Logopedia integruje wyniki badań wymienionych dyscyplin i dlatego jej miejsce jako samodzielnej dziedziny wiedzy oraz rola, jaką pełni w wyjaśnianiu zagadnień związanych z problematyką komunikacji językowej są obecnie niekwestionowane.

Jakie podstawowe pojęcia towarzyszą logopedii artystycznej?

Dobór tych zagadnień jest uwarunkowany częstotliwością zastosowania w kontekście omawianego tu działu logopedii. Kultura żywego słowa -to dział logopedii zajmujący się ekspresją słowną: potoczną, publicystyczną, artystyczną.

Logopedia

1964 istnieje Polskie Towarzystwo Logopedyczne, popularyzujące problematykę opieki nad prawidłową mową, organizują­ce krajowe zjazdy naukowe i wy­dające czasopismo „Logopedia". We Francji w powszechnym użyciu stosowane jest zamiast określe­nia logopedia określenie ortofonia.

Czy przy tworzeniu obecnego systemu opieki logopedycznej skorzystano z doświadczeń prekursorów polskiej logopedii?

Idea logopedii szkolnej nie utrzymała się jednak w naszym systemie oświatowym.

Co jest przedmiotem zainteresowań logopedii artystycznej?

Konsekwencją takiego pojmowania logopedii artystycznej jest również konieczność odpowiedniego, specyficznego przygotowania logopedów specjalizujących się w tej dziedzinie.

Przedmiot i zadania logopedii

Logopedia to nauka o: - kształtowaniu prawidłowej mowy - usuwaniu wad wymowy i mowy /tempo, rytm, płynność, zasób słownictwa, błędy gramatyczne/ - nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Logopedia dotyczy mówienia i rozumienia.

Co to jest logopedia?

Logopedia - nauka o rozwijaniu prawidłowej mowy i usuwaniu jej wad - dzieli się na logopedię ogólną, zajmującą się kształtowaniem i dosko­naleniem mowy w okresie jej rozwoju, i specjal­ną, polegającą na przezwyciężaniu wad i zaburzeń mowy, jak również jej nauczaniem, w przypadku braku lub utraty tej zdolności.

Przedmiot, zakres zainteresowań i miejsce logopedii wśród innych nauk

Polska logopedia do końca lal osiemdziesiątych, ze względu na utrudnione kontakty zewnętrzne i ograniczony przepływ informacji, poza wykorzystywaniem własnego dorobku wzorowała się głównie na logopedii radzieckiej, czeskiej i wschodnioniemieckiej.

Zakres zainteresowań logopedii

medyczna koncepcja- paramedyczna, ograniczająca zakres jej zainteresowań do zaburzeń i korekcji mowy oraz profilaktyki zaburzeń

pedagogiczna-obejmuje zakres jak wyżej oraz problemy kształtowania się mowy u dzieci, w tym dzieci z zaburzeniem słuchu oraz porozumiewania się...

Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia - Zaburzenia mowy

Innym terminem spotykanym na gruncie logopedii jest wada wymowy.

Lingwistyczne podstawy logopedii - Skąd się bierze nasza wiedza o języku?

lingwistyka komputerowa, lingwodydaktyka, translatoryka, a także logopedia).

Jakie wyróżniamy typy wymowy? Z którym z nich wiąże się logopedia artystyczna?

Do uzyskania takiej właśnie sprawności artykulacyj-ncj i kompetencji komunikacyjnej w świadomie poprawnym, efektywnym i funkcjonalnym posługiwaniu się znakami fonicznymi (dźwiękami mowy wraz z suprasegmentalnymi elementami prozodycznymi) przygotowują ćwiczenia z zakresu logopedii artystycznej.

Przedmiot zainteresowań logopedii i zadania

a) Prawidłowy przebieg procesu nabywania sprawności językowej jest, kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej

b) profilaktyka powstawania odstępstw w kształtowaniu się rozwoju mowy:

-0-3-kształtowanie się mowy

-3-6-rozwój, czyli doskonalenie

c) etiologia i patomechanizm powstających...