Logistyka

Czytaj Dalej

Istota i rozwój logistyki cywilnej

Mówi się więc ogólnie o logistyce przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, logistyce marketingowej, szpitalnej, kopalnianej, transportu, magazynowania towarów, przebiegów towarowych, opakowań, usuwania odpadów, oprogramowań komputerowych, informatycznej, zintegrowanej, o eurologistyce.

Logistyka

mówi się o koncepcji zarządzania marketingowo-logistycznego i o logistyka-mix, łączy się logistykę z lean management oraz reengeneringiem, ale wydaje się, że najlepsze efekty można osiągnąć przez integrację zarządzania logistycznego z koncepcją zapewnienia jakości.

Logistyka

21) Podział funkcjonalny logistyki Najpopularniejszym podziałem logistyki jest podział ze względu na funkcje: logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji.

Czym jest logistyka?

W szóstym rozdziale pracy, zatytułowanym “O logistyce, czyli sztuce wprawiania w ruch oddziałów”, przypisuje on logistyce znaczenie, które później znalazło drogę do nauk cywilnych.

Podstawowe fazy i kierunki rozwoju logistyki

Fazy rozwoju logistyki Rok ( lata ) Kierunki rozwoju logistyki1 2 3Faza startu i budzenia się „logistyki” w USAFaza definiowania i konceptualizacji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Faza zmian priorytetów i kreowania podstawowych wymiarów zintegrowanej logistyki (rozszerzenie roli logistyki)Faza dynamicznego rozwoju logistyki jako zintegrowanej koncepcji zarządzania ...

Pojęcie logistyki

Znane w literaturze definicje i koncepcje logistyki można rozważać (zwłaszcza w miarę obejmowania ich treścią coraz bardziej kompleksowych i złożonych problemów logistycznych) w aspekcie: -    koncepcyjno-funkcjonalnym, logistykę można rozumieć jako pewną koncepcję zarządzania przepływami dóbr i informacji, w znaczeniu zbioru metod i funkcji planowania, sterowania, organizowania i kontroli, opartych na zintegrowanym i systemowym ...

Logistyka międzynarodowa

Specyfika logistyki międzynarodowej Specyfika logistyki międzynarodowej wynika z cech charakterystycz­nych międzynarodowych przebiegów towarowych, a szczególnie z: wielokrotnego przekraczania granic państwowych przez towary, co wiąże się z dodatkowymi opłatami (np.

Funkcja integracyjna logistyki

Wyróżnieni autorzy zwrócili również uwagę na dwukierunkową zależność pomiędzy logistyką, a marketingiem, którą można rozszerzyć na produkcję, logistykę i marketing. [3], a w zakresie powiązań logistyki, produkcji i marketingu także M.

Co to jest logistyka i czym się zajmuje?

Na system logistyczny składa się kilka podsystemów, wyodrębnionych według podziału funkcjonalnego; • Logistyka zaopatrzenia, • Logistyka produkcji, • Logistyka dystrybucji.

Zadania logistyki w dystrybucji

Zakres logistyki w dystrybucji Zakres logistyki w dystrybucji obejmuje: przyjmowanie,rejestrację i realizację zamówień, przechowywanie i sortowanie produktów, kontrolę zapasów, spedycję (pośrednictwo przewozowe), załadunek i rozładunek partii produktów, transport, rozliczanie transakcji, przepływ i dostarczanie danych do SIM.

Logistyka i jej rodzaje

Wg kryterium funkcjonalnego: logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa w dobra ekonomiczne; logistyka produkcji; logistyka dystrybucji.

Podsystem logistyki produkcji

Logistyka produkcji stanowi ogniwo łączące logistyki zaopatrzenia|logistykę zaopatrzenia z logistyki dystrybucji|logistyką dystrybucji w jednostkach, których działalność obejmuje wytwarzanie lub przynajmniej montaż oferowanych produktów.

Logistyka marketingowa

Dlatego też logistykę marketingową można podzielić na dwa podsystemy: logistykę zaopatrzenia i logistykę dystrybucji.

Podsystem logistyki dystrybucji

Problemy logistyki dystrybucji Decyzje podejmowane w zakresie logistyki dystrybucji uzależnione są w znacznej mierze od założeń dotyczących kształtowania instrumentów mix|marketingu - mix (produkt, cena, promocja i dystrybucja).

Logistyka w przedsiębiorstwie

Cele podsystemu logistyki dystrybucji Celem podsystemu logistyki dystrybucji jest przemieszczanie wyrobów wytworzonych w Zakładach Przetwórstwa Owocowego Smakuś na rynek.

Scharakteryzuj rozwój logistyki jako nauki i praktycznej działalności

Wysoka gotowość informacyjna Od lat 50 w USA a później w innych krajach pojawiły się koncepcje postulujące grupowanie działań związanych z przepływami produktów w celu lepszego zarządzania nimi, działania te zaczęto powszechnie nazywać logistyką.

Definicja logistyki

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki

„Promocja strategii efektywnej obsługi klienta według koncepcji ECR (Efficient Consumer Response)”, Zespół Technologii Informacyjnej, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu; 2. Informacje z serwera Instytutu Logistyki i Magazynowania.

LOGISTYKA MARKETINGOWA

Logistyka marketingowa może być więc traktowana, z jednej strony, jako subsystem logistyki przedsiębiorstwa, z drugiej zaś - jako subsystem marketingu. Wynika to z dwóch różnych wariantów usytuowania logistyki w hierarchicznej strukturze systemów.

LOGISTYKA W TURYSTYCE

Zastosowania logistyki w turystyce wynikają z istoty turystyki i znaczenia definicyjnego logistyki. W logistyce należy uwzględnić jej znaczenie ogólne, ale również współczesne i specyficzne odnoszące się bezpośrednio do logistyki.