Logika wshe

c) Kazimierz Ajdukiewicz – filozof, logik, matematyk d) Tadeusz Kotatliński – wielki umysł z wielkim szacunkiem, twórca teorii prestologii – jak działać aby nasze działania przeszły w czym nauka o dobrym działaniu e) Tadeusz Czeszowski – filozof, logik z Torunia Powyżsi panowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego stworzyli polską wybitną szkołę matematyczna: - młodzi logicy matematycy pof)wyższej szkoły złamali szyfr migmy - pierwszy dział ...

LOGIKA FORMALNA

Nieklasyczne rachunki logiczne otrzymujemy bądź rozszerzając teorię kwan-tyfikatorów (wymaga to wprowadzenia aksjomatów o istnieniu), bądź rezygnując z zasady dwuwartościowości (mamy wtedy logiki wielo- lub nieskończenie--wartościowe) lub z ekstensjonalności i wprowadzając nowe funktory (zwłaszcza implikacji) czy pewne stałe pozalogiczne (logika modalna, deontyczna, epistemiczna, erotetyczna, czyli pytań, temporalna itp.

OKREŚLENIE LOGIKI

NajwaŜniejsze etapy w dziejach logiki to kształtowanie metody aksjomatycznej (Platon, pitagorejczycy i matematycy greccy), zbudowanie systemu logiki nazw (sylogistyka Arystotelesa) i logiki zdań (stoicy), sformułowanie teorii definicji, argumentacji i nauki (głównie Arystoteles), analiza semiotycznych funkcji wyraŜeń i połączenie w teorii konsekwencji logiki nazw z logiką zdań (średniowiecze), początki logiki indukcji (przełom  ...

ELEMENTY LOGIKI FORMALNEJ

Logika formalna stanowi dziedzinę logiki ogólnej, która jest zespołem dyscy-plin o formalnej stronie języka i poznania.

LOGIKA FORMALNA

  LOGIKA FORMALNA he logikę [sc. Ze względu na fazy rozwojowe logiki w logice formalnej wyróżnia się: logikę tradycyjną, obejmującą okres od Arystotelesa aż do połowy XIX w.

LOGIKA KLASYCZNA

  LOGIKA KLASYCZNA he logikę [sc. klassische Logik Logika formalna (b), która jest zara­zem ekstensjonalna {—> ekstensjonalność) i dwuwartościowa (tj.

Dlaczego należy uczyć logiki?

Logika jest jedną z dyscyplin badawczych współczesnej nauki i punktem wyjścia każdego wykładu logiki winno być uświadomienie studentom tego faktu. Skoro logika jest dyscypliną badawczą, student zechce uzyskać odpowiedź na dwa pytania.

Czym zajmuje się logika?

Ponieważ logik może kompetentnie zajmować się jedynie "twardymi" rozumowaniami ważne jest uświadomienie studentom, że ten rodzaj rozumowań nie jest czymś egzotycznym.

Logika- opracowanie pytań na egzamin z zogiki na pierwszym roku ( Poznań )

Schematy pokazują nam położenie w zdaniach języka zwrotów szczególnie istotnych z punktu widzenia logiki , tak zwanych stałych logicznych: Zwroty te noszą w logice nazwy negacji, koniunkcji, alternatywy, implikacji oraz równoważności i będą w schematach zastępowane odpowiednimi symbolami: Wymienione zwroty są spójnikami łączącymi zdania, dlatego nazywamy je spójnikami logicznymi.

LOGIKA MODALNA

Do cytowanych od dawna twier­dzeń logiki formalnej należą np.   Początki logiki modalnej sięgają Arysto­telesa. Do cytowanych od dawna twier­dzeń logiki formalnej należą np.

LOGIKA DIALEKTYCZNA

(spekulativ-)dialektische Logik Terminy „logika" i „dialektyka" mają swą wielowiekową historię, w której bądź traktowano je jako synonimy, bądź prze­ciwstawiano sobie, bądź też traktowano -^ dialektykę (3) jako pewien dział —> logi­ki (2), nazwany logiką dialektyczną.

LOGIKA EPISTEMICZNA (logika prze­konań)

  LOGIKA EPISTEMICZNA (logika prze­konań) (gr. Yeatch), logika episte­miczna stara się uwzględnić również mo­menty pozaformalne myślenia dyskursywnego.

FILOZOFIA LOGIKI

philosophy of logie Należące do podstaw logiki—obok —> metalogiki (2), rozumianej jako teoria syste­mów sformalizowanych odrębna od logiki formalnej — badanie problemów filozofi­cznych, jakie się pojawiają w trakcie roz­ważań logicznych.

LOGIKA

Zespół dyscyplin obejmujący oprócz logiki formalnej -^ metodologię (2) nauk, logiczną teorię języka, teorię zbiorów i re­lacji i ewentualnie irme teorie, mające jako wspólną cechę to, że dostarczają —> dyre­ktyw (1) efektywnego badania rzeczywi­stości; jeśli ten zespół teorii uzupełnić o ta­kie, które dostarczają dyrektyw efektyw­nego działania, to w skład tak szeroko po­jętej ...

LOGIKA DEONTYCZNA

Logika deontyczna wykazuje analogie formalne z —> logiką modalną, którą uzyska się z lo­giki deontycznej, jeśli w tej ostatniej zastą­pi się „obowiązuje" przez „jest koniecz­ne", „dopuszczalne" przez „możliwe", „zakazane" przez „niemożliwe" itd.

LOGIKA PYTAŃ (logika erotetyczna)

  LOGIKA PYTAŃ (logika erotetyczna) ang. logieal theory of interrogatives Jeden z nowszych działów —> logiki (2) zajmujący się —> pytaniami jako odrębnym rodzajem zdań. Pionierem logiki pytań był K.

DIALOGIKA, NAU­KA DIALOGU, LOGIKA DIALO­GU

) głosi prymat logiki dialogicznej  (logiki spotkania) nad logiką podmiotowo-przedmiotową. przebudowie dialogicznej (postulujących przebu­dowanie logiki, etyki i teorii nauki).

Teoria decyzyjna - Logika rezultatu i logika kontekstu

W szczególności można dokonać dystynkcji pomiędzy dwoma wzorami logiki racjonalności decyzji: logiką rezultatu logiką kontekstu Obydwa wzory oparte są na zapoczątkowanym przez H.

ALGEBRA LOGIKI

Po­czątkowo algebra logiki nie odróżniała -^ rachunku zdań od —> rachunku zbiorów, potem odróżniała je nie dość wyraźnie, do obu stosując tę samą notację. Wybitni przed­stawiciele algebry logiki to: G.

LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE

W logikach wielowartośdowych nie obowiązują niektóre prawa —^ logiki klasycznej, np.