POCZĄTEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA W ANGLII. LOCKE I PODSTAWY EMPIRYZMU

Empiryzm był zasadniczym stanowiskiem filozoficznym Oświecenia. Zaczął się i roz­winął w Anglii. Podstawy jego stworzył jeszcze w końcu XVII w. Locke.

ŻYCIE. John Locke (1632-1704) urodził się w tym samym roku, co Spinoza, niemniej jednak należał już do innego okresu filozofii. Ale bo też dopiero w...

Filozofia Johna Locke'a. Ideały nowożytnej nauki.

John Locke (ur. 29 sierpnia 1632, zm. 28 października 1704) – angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu oraz podstaw teoretycznych rządów demokratycznych. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem. Najważniejsze dzieła: • An Essay Concerning Human Understanding (Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego) • Two Treatises of Civil Government (Dwa ...

Dwie koncepcje umów społecznych Locke i Rousseau

Istoty umów społecznych nie można właściwie zrozumieć bez poruszenia aspektu wolności, stanu natury czy problematyki społeczeństwa ustrojów państwowych jak również zrozumienia samego człowieka. Toteż nie będę pisał na temat teorii umów społecznych rozważając osobno każdego przedstawiciela ale...

Oświeceniowa myśl pedagogiczna wg Jana Locke'a

Oświeceniowa myśl pedagogiczna według Jana Locke'a Jan Locke był jednym z najśmielszych i największych myślicieli Europy nowożytnej.Twierdził,że człowiek przychodzi na świat z pustym umysłem,który dopiero wypełniają doświadczenia i wrażenia życiowe.Locke był sensualistą.Jego największym dziełem są:''Myśli o wychowaniu'',spostrzeżenia do tego dzieła gromadził przez całe życie.Był wychowankiem znakomitych szkół humanistycznych.Wykładał na Oxfordzie ...

Hobbes i Locke

Dwaj angielscy filozofowie, Hobbes i Locke, żyli i tworzyli w podobnych warunkach - Anglią wstrząsały wojny, panował ostry kryzys polityczny. Obserwując uważnie sytuację, myśliciele ci doszli jednak do odmiennych wniosków.

Thomas Hobbes (1588-1679) pochodził z religijnej rodziny. Jednak jego ojciec...

John Locke (1632 - 1704) - Państwo i prawo

W teorii państwa Locke opowiadał się za respektowaniem przez nie zasad wolności. Podstawę norm  życia społecznego miała stanowić konstytucja. Państwo zachowałoby podział władz i taką organizację, by większość miała głos decydujący.    

Uważał,  że ludzie w stanie natury są równi i wolni...

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

Za Lockiem i Berkeley’em przyjmował stanowisko fenomenalistyczno-sensualistyczne w epistemologii oraz berkeley’owską koncepcję idej jako danych, którymi operuje nasz umysł.

J. Locke i podstawy empiryzmu

Locke John (1632-1704)

filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego. Pionier liberalizmu. Zaproponował zastąpienie metafizycznego programu filozofii przez epistemologiczny. Za podstawowe zadanie filozofii uznał badanie poznania, jego pochodzenia, pewności i zakresu.

Przesuwając przedmiot...

Ewolucja teorii władzy Johna Locke`a

Zgodnie z nim władza to nadane przez powszechną zgodę uprawnienie do rządzenia, wynik racjonalnej umowy społecznej. Władzę polityczną definiuje Lock, jako uprawnienie do tworzenia i egzekwowania praw. Kontynuatorem myśli Locke`a jest Talcott Parsons, który definiuje władzę jako uogólnioną zdolność...

Locke John

 

Locke John (1632-1704), filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego. Pionier liberalizmu. Zaproponował zastąpienie metafizycznego programu filozofii przez epistemologiczny. Za podstawowe zadanie filozofii uznał badanie poznania, jego pochodzenia, pewności i zakresu. Przesuwając...

Racjonalizm empiryczny J. Locke`a. tabula rasa, wyjaśnij znaczenie tego terminu i podaj główne tezy tego myśliciela

Locke John (1632-1704):filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego. Pionier liberalizmu. Zaproponował zastąpienie metafizycznego programu filozofii przez epistemologiczny. Za podstawowe zadanie filozofii uznał badanie poznania, jego pochodzenia, pewności i zakresu.Przesuwając przedmiot...

John Locke (1632 - 1704) - Gnoseologia

  Filozofia ma umożliwić człowiekowi poznanie aktu stwórczego Boga, jego przyczyny i celu, ale tylko w zakresie związku z naszą działalnością. Umysł ludzki nie może rozwiązać zagadnień metafizyki, ale może poznać akt stwórczego działania Boga w danym sobie zakresie. W ten sposób filozofia - w...

John Locke (1632 - 1704) - Antropologia

Uważał,  że każdy człowiek ma prawo do swobodnego rozwoju i formułowania sądów. Twierdził,  że zasady moralne powinny być pragmatyczne, czyli nie tylko krępować, ale także wzbogacać ludzkie  życie, a więc moralność winna respektować tolerancję, umożliwiać rozumne ich stosowanie. Negował...

Umowa społeczna - Hobbes i Locke

Kwestia umowy społecznej stanowi jedną z najbardziej kontrowersyjnych koncepcji w myśli politycznej. Choć zagadnieniem tym zajmowało się kilku teoretyków, na uwagę zasługują nazwiska Thomasa Hobbes?a i Johna Locke?a. Choć obaj byli Anglikami żyjącymi w XVII w., więcej ich dzieli niż łączy. Thomas Hobbes, będący teoretykiem prawa i filozofem, autorem wielu dzieł, głosił pochwałę absolutyzmu. John Locke ? filozof, ekonomista, polityk i politolog uznawany jest za ...

John Locke (1632 - 1704)

Locke uznawany jest za pioniera liberalizmu. Studiował w Oksfordzie, pociągało go przyrodoznawstwo i medycyna. Był aktywnym współpracownikiem lorda Shaftesburego. Zajmował wysokie stanowiska państwowe, ale w 1675 r. musiał opuścić kraj. Do Anglii powrócił w 1688 r., gdy zostały obalone rządy...

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - LOCKE

Stworzył podstawy teoretyczne empiryzmu. Źródła wiedzy szukał w doświadczeniu zewnętrznym - zmysłowym i wewnętrznym - refleksji. Propagował tolerancję religijną. Uważał, że człowiek dąży do szczęścia, które każdemu obywatelowi powinno zapewnić państwo.

John Locke (1632 - 1704) - Ontologia

Bóg jest bytem. Stworzył  świat harmonijny i hierarchiczny. Wszystkie stworzenia mają w nim swoje określone miejsce: od najwyższych po Bogu, do najniższych. Człowiek znajduje się pomiędzy aniołami a zwierzętami. Bóg jako stwórca decyduje o każdym stworzeniu („Człowiek jest własnością Boga")...