Instytucje i organy władzy na Litwie

Prawa i obowiązki Prezydenta Republiki Litwy: • rozstrzyga ważniejsze problemy polityki zagranicznej i wraz z Rządem ją prowadzi, • podpisuje umowy międzynarodowe i przedkłada Sejmowi do ratyfikacji, • na wniosek Rządu mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Republiki Litewskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, nadaje najwyższe stopnie dyplomatyczne i tytuły specjalne, • za zgodą Sejmu mianuje Prezesa Rady Ministrów i powierza ...

Litwa elegancja dawnych kesów

W chwili upadku rządów sowieckich w 1991 roku, Litwa była jedną z pierwszych republik, które oderwały się od Związku Sowieckiego, chociaż deklaracja niepodległości Litwy została proklamowana rok wcześniej, 11 marca 1990 roku, a na historyczną Wieżę Giedymina w Wilnie wciągnięto flagę narodową Litwy, co miało stać się symbolem ponownego ustanowienia niepodległości Litwy.

Dzieje unii Polski z Litwą

Chrzest Litwy i unia Polski i Litwy w Krewie w 1385 r. Szlachta polska od dawna domagała się ściślejszego powiązania Litwy z Polską.

Losy Polski i Litwy nie połączonych Unią Lubelską

Polska zaraz po 1569 roku nie musi obawiać się o swoje wschodnie granice - Litwa jest zajęta na wschodzie walką o Inflanty, a od Rosji oddziela ją olbrzymie, słabo zaludnione i bogate w żyzną glebę terytorium Litwy.

Unie Polski z Litwą - POSTANOWIENIA, ZNACZENIE I SKUTKI

Król natomiast obawiał się, że po jego bezpotomnej śmierci Litwa i Polska wybiorą sobie osobnych władców, do czego nie chciał dopuścić.

POLSKA I LITWA W DOBIE PIERWSZYCH JAGIELLONÓW

Na Litwie wprowadzono wtedy podział na :kasztelanie i województwa. Polska odzyskała niektóre ziemie przygraniczne, ale Krzyżacy zrezygnowali ze Żmudzi na rzecz Litwy po wsze czasy.

Korona i Litwa przed Unią Lubelską

W ciągu pierwszej połowy XVI wieku Litwa zachowała daleko posunięte odrębności ustrojowe i społeczne, częstokroć wielkie rody magnackie Litwy, jak Radziwiłłowie przewyższali majętnościami magnatów Korony, znacznie poważniejszy był też ich wpływ na politykę państwa.

Unia Polski z Litwą

Argumenty za połączeniem Polski i Litwy : a) wspólny wróg - Krzyżacy b) możliwość ekspansji na wschód c) możliwość przeprowadzenia chrystianizacji Litwy d) stworzenie europejskiej potęgi 5.

Sąd konstytucyjny na Litwie

Żaden akt normatywny obowiązujący na Litwie nie precyzuje, czy badaniu przez Sąd Konstytucyjny zgodności z konstytucją podlega tylko akty wydane po wejściu w życie ustawy zasadniczej, czyli po 6 listopada 1992 roku, czy także uchwalone wcześniej .

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

Wiosną 1461 roku w czasie pobytu w Wilnie postawili Kazimierzowi formalne ultimatum; albo zamieszka na stałe na Litwie, albo odda ją w zarząd Semenowi Olelkowiczowi księcciu kijowskiemu.

Królowa Jadwiga — nawrócenie Litwy

Chrzest Litwy i Żmudzi ukształtował nową, zróżnicowaną sytuację wyznaniową w monarchii Jagiellońskiej. Na Litwie język białoruski był językiem urzędowym przez długi czas,dominację jednak zdobył Kościół Katolicki.

Unie Polski z Litwą - W JAKI SPOSÓB MONARCHA USIŁOWAŁ ZREALIZOWAĆ POSTANOWIENIA UNII W KREWIE?

Wielki mistrz spytał posła polskiego, czy król polski udzieli pomocy Witoldowi, jeżeli Krzyżacy tłumiąc powstanie na Żmudzi będą zmuszeni do wypowiedzenia wojny Litwie, która popiera i wspomaga buntowników.

Unie Polski z Litwą - UNIA LUBELSKA

Polska i Litwa miały istnieć jako dwa państwa, posiadające odrębne administracje, urzędy, prawo, wojsko i skarb.

PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie.

- do zakończenia utworu wizją wyzwolenia Litwy; wyraziło się w niej również marzenie o przyszłym wyzwoleniu ojczyzny i powrocie do kraju. - w przewidywaniu bliskiej wojny z Rosją - przygotowuje na Litwie powstanie.

Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII W HORODLE

Rozwój gospodarczy Polski i Litwy był czynnikiem, który ekspansji tej nadawał rozmach i gwarantował przewagę nad przeżywającym załamanie struktury gospodarczej i społecznej państwem zakonnym.

Unie Polski z Litwą - LITWINI

Został jedynym w dziejach Litwy królem. Jednak największy rozkwit Litwa przeżyła za panowania księcia Giedymina (1316- 41).

Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII POLSKO - LITEWSKIEJ

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za unią Polski i Litwy to fakt, że Wielki Książe Litewski przez zdobycie korony zapewnił sobie wyjątkową pozycję wśród członków dynastii.

Unie Polski z Litwą - KONFLIKTY POLSKI Z PAŃSTWEM ZAKONNYM

W latach 30-tych (1430-1435) Krzyżacy włączyli się do rozgrywek wewnętrznych na Litwie popierając jednego z pretendentów do tronu wielkoksiążęcego( w 1431 r.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Litwa. Łotwa. Estonia

  Litwa stoi wciąż wobec problemu usunięcia wojsk rosyjskich (które jeszcze w styczniu 1991 roku usiłowały zdławić ruch wyzwoleńczy), odbudowy gospo­darki.

Korona i Litwa w unii lubelskiej

Litwa składała się z województwa wileńskiego, trockiego, nowogródzkiego, brzeskiego, mińskiego, połockiego, witebskiego, mścisławskiego oraz-Księstwa żmudzkiego.