Literatura

Czytaj Dalej

HISTORIA LITERATURY

HISTORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—» nauka o literaturze) badająca i porządkująca zjawiska lit.

PODHALE a literatura polska

literatury podhalańskiej należą powieści Nędzy Kubińca Sabałowe czasy i Posiadyna Gromku, ukazujące w szerokiej panoramie społ. w literaturze, „Literatura Lud.

TEORIA LITERATURY

TEORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—> nauka o literaturze) badająca ogólne prawidłowości występujące w sferze zjawisk literackich.

CZECHY - LITERATURA RELIGIJNA

Novák, Geschichte der tschechischen Literatur, L 1907, 19132; J. Novák, Die tschechische Literatur, Potsdam 1931; tenże, Dějiny české literatury, Pr 1933; B.

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

(Kulczycka-Saloni Pozytywizm w: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu.

METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury

METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury, nauka o nauczaniu literatury w szkole (gł. Wyróżnia się zwykłe cele: poznawcze (rozumiane jako poznawanie literatury oraz - poprzez literaturę - życia), kształcące (rozwijanie określonych umiejętności) i wychowawcze.

ORIENT A LITERATURA POLSKA. Arabskie kraje

można też mówić o dotarciu do Polski dzieł czy też motywów literatur wsch. literatur Bliskiego Wschodu największe zainteresowanie budzi literatura Egiptu.

Chiny a literatura polska

Ukazały się też kompilacyjne historie literatury Święcickiego (Historia literatury chińskiej i japońskiej 1901) i B. Pierwszymi przekładami literatury pol.

Gruzja a literatura polska

literatura wywierać na literaturę gruz. literatury, szczególnie zaś silny wpływ wywarła nań twórczość Mickiewicza; przełożył też niektóre jego wiersze na język gruziński.

Indie a literatura polska

-alamkara (1977) i stylistyce - riti (1979), atakże związkom teorii literatury sanskryckiej z europejską: On Some Correspondences between the Sanskrit and European Theory of Literature (1979).

Literatura 20-lecia międzywojennego 1918-39

CZACHOWSKI Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933, t. Rzut oka na współczesną literaturę polską, prwdr. Dwadzieścia lat literatury polskiej, wyd.

BELGIA - LITERATURA

i podziału Niderlandów,nastąpił upadek literatury w języku franc, a literatura wjęzyku flamandzkim wegetowała w zależności od holenderskiej. niepodległości rozwijała sięrównież literatura flamandzka, w pewnym sensie jako reakcjana dominację języka franc, w literaturze belgijskiej.

Literatura polska od roku 1543 do końca XVI wieku - Wiek złoty, mądrość i piękno literatury staropolskiej

  Rok 1543 stanowi epokę w dziejach literatury naszej nie dlatego, że jest datą śmierci Janickiego i datą wydania wiekopomnego dzieła Kopernika, ale dlatego, że się w tym roku ukazała Krótka rozprawa Reja, pierwszy po polsku napisany utwór na wskroś oryginalny, na wskróś narodowy, bo mający treść wziętą z życia narodu, a nie jak bajki Biernata z Lublina, powieści, apokryfy i książki dla użytku praktycznego - z literatury obcej.

Czasy Stanisława Augusta - Charakterystyka Oświecenia i jego wpływ na literaturę, Klasycyzm i preromantyzm

Ta literatura, jedno z najwspanialszych zjawisk w literaturze całego świata, powstała i rozwijała się pod wpływem literatury starożytnej (zarówno rzym­skiej, jak greckiej), w której pisarze francuscy, poczytując ją za szczyt doskonałości, szukali natchnienia i której piękną formę naśladowali, nie zatracając jednak sa­modzielności; dlatego to jest klasyczna literatura francuska literaturą narodową w całym ...

HOLANDIA, Nederland - LITERATURA

Literaturę rei. literatur eur. Meijer, Literature of the LowCountries, As 1971; Szkice z literatury niderlandzkiej, Wr 1983; D.

METODY BADAWCZE W NAUCE O LITERATURZE

KOMPARATYSTYKA to taki sposób badania literatury, który polega na porównywaniu literatur, epok i poszczególnych dzieł w różnych literaturach różnych krajów.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Człowiek w konfrontacji z losem- główny problem literatury XXw.   WSTĘP: Człowiek w konfrontacji z losem to główny problem literatury wszechczasów.

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Widząc szeroki udział szeroko pojętej sztuki literackiej w oddziaływaniu na społeczeństwo i na kształtowanie patriotycznej postawy obywatelskiej, wynikającej z zatroskania o losy ojczyzny, chciałbym przedstawić ogólne nurty w literaturze narodowej i cele jej stawiane przez poszczególnych twórców, co pozwoli wyciągnąć ostateczny wniosek, czy i na jak wielką skalę literatura okresu renesansu była odzwierciedleniem zawartej w temacie pracy ...

Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej

Literatura nigdy nie opuściła narodu, zawsze sprawowała nad nim duchowe przywództwo, bowiem miarą polskiej literatury jest patriotyzm i troska o losy ojczyzny.

Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w życiu społeczeństwa w tych epokach.

WNIOSKI OGÓLNE Obie epoki nałożyły na literaturę zadania utylitarne, gdyż literatura zarówno romantyczna jak i pozytywistyczna miały za zadanie wykształcenie społeczeństwa według pewnych zasad.