Starożytna Grecja - Muzyka i liryka chóralna

Prócz liryki jońskiej, jambografii i elegii i prócz meliki eolskiej istnieje w epoce archaicznej inny jeszcze typ liryki, tak zwana liryka chóralna.

WYZNACZNIKI GATUNKOWE LIRYKI HYMNICZNEJ

Gdyby z kolei przyszło nam dać definicję liryki hymnicznej na tyle ogólną i pojemną, by zmieściły się w niej wszelkie odmiany historyczne tego typu poezji, zarówno sakralne, jak laickie, to należałoby wymienić jako decydujące o przynależności gatunkowej określonego utworu poetyckiego, pretendującego do nazwy hymnu — następujące wyznaczniki tematycz-no-formalne: 1)    temat odczuwany powszechnie jako coś świętego lub jako ...

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego.

Liryka romantyczna

liryków rzymsko-drezdeńskich (wiersze patriot. ", pozostawił Norwid cykl liryków —» Vade-mecum.

Echa różnych filozofii w liryce Młodej Polski.

Echa filozofii w liryce: - Leopold Staff "Sonet szalony" - argumentem aprobaty życia jest poczucie nieograniczonej ludzkiej wolności, swobody.

Echa róznych filozofii w liryce Mlodej Polski

Echa filozofii w liryce: - Leopold Staff "Sonet szalony" - argumentem aprobaty zycia jest poczucie nieograniczonej ludzkiej wolnosci, swobody.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Ratunek w liryce roli

Ciążenie neoklasyków ku liryce roli potwierdziło się w czasach drugiejwojny światowej (cykl Głosy biednych ludzi Czesława Miłosza), a zwłaszcza po drugiej woj-nie światowej, gdy pojawiły się arcydzieła klasycyzmu: Tren Fortynbrasa, Powrót prokonsulaoraz monologi Pana Cogito Zbigniewa Herberta.

Poezja wobec religii - Liryka prawd niepodważalnych

Owszem, bez trudupotrafimy wskazać w jego dorobku śmiałe  e r o t y k i, sugestywne dzieła liryki  o n i r y c z ne j  (o b r a z y  s n ó w) czy  w i e r s z e  p r o g r a m o w e, zawierające refleksje nad trudempoety.

LOZAŃSKIE LIRYKI

Różewicz (Liryki lozańskie w tomie Twarz trzecia 1968). PROKOP Adam Mickiewicz Nad wodą wielką i czystą, W: Liryka polska.

Starożytna Grecja - Liryka

W przeciwieństwie do liryki jońskiej i eolskiej, ogniskującej się na wyspach greckich, inne oblicze ma poezja liryczna Grecji macierzystej, której najwybitniejszymi reprezentantami są Solon i Tyrtajos.

Różnorodność tematyczna liryki greckiej

Za jednego z najstarszych liryków greckich uchodzi żyjący w VII w.

Charakterystyczne cechy liryki wybranego poety współczesnego - Zbigniew Herbert

Cechy liryki: tworzywo literackie - poezja Herberta odwołuje się do szeroko pojętej tradycji kulturowej. liryka roli) wiersze z reguły posiadają tytuł.

Na wybranych przykładach omów cechy liryki młodopolskiej

Cała literatura dzieli się pod względem formalnym na trzy podstawowe rodzaje: lirykę, epikę i dramat. W okresie Młodej Polski dominowała liryka, nawet powieści i dramaty przesycone były liryzmem.

Liryka w okresie Młodej Polski

Wolskiej oraz większości drugorzędnych liryków epoki.

NIEPRÓŻNUJĄCE PRÓŻNOWANIE ojczystym rymem na Liryka i Epigramata polskie rozdzielone i wydane

Zbiór składa się z Liryków polskich w 5 księgach i osobno paginowanych Epigramatów polskich w 2 księgach.

Tematy i idee liryki młodopolskiej

W liryce młodopolskiej można dostrzec uwielbienie dla tężyzny i mocy silnych indywidualności. Stał się Janosik tematem liryków Tetmajera: "Jak Janosik tańczył z cesarzową", "Pieśń o Janosiku zbójniku".

Poezja awangardowa - Tylko liryka

Przyboś nie akceptował łączenia liryki z epiką. Liryk to twórca, który przemawia językiem spotęgowanych napięć między praw-dą autobiografii twórcy a prawdą ludzkości (jej kultury, historii, antropologii, metafizyki).

Poezja filozoficzna - Liryka i etyka

Inaczej w liryce osobistej.

Poezja wobec religii - Liryka zwątpienia

Zwątpienie wkrada się także do świadomości podmiotu jego liryków, które sytuująsię  n a  g r a n i c y  z w ą t p i e n i a  i  p r a g n i e n i a  B o g a.