Likwidacja

Czytaj Dalej

Prawo spółdzielcze: "Likwidacja, a upadłość spółdzielni"

Czynności należące do podstawowych obowiązków likwidatora: • zgłoszenie do rejestru wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji spółdzielni, jeżeli nie zostało to jeszcze dokonane i zawiadomienie o tym związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, • powiadomienie banków finansujących spółdzielnię oraz organów finansowych o otwarciu likwidacji spółdzielni, • ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym ...

Likwidacja banku

Z dniem przejęcia zarządu majątkiem likwidowanego banku przez likwidatora : rada nadzorcza, zarząd i inne organy banku ulegają rozwiązaniu członkowie rady nadzorczej banku oraz członkowie zarządu zostaję odwołani z mocy prawa Likwidacja banku jest prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy likwidacji spółek handlowych, spółdzielni z tym, że : w okresie likwidacji nie wypłaca się dywidendy ani oprocentowania ...

Likwidacja spółki z o.o. i akcyjnej

Obowiązki likwidatora: Zgłoszenie do sądu rejestrowego danych jak: data otwarcia likwidacji, dane likwidatora, sposób reprezentowania spółki przez likwidatora ( wszelkie z tym związane zmiany) Wzór podpisu likwidatora złożonego wobec sądu lub uwierzytelnionego notarialnie Zgłoszenie sądowi uchylenia likwidacji, jeśli taka ma miejsce Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji przedstawionego zgromadzeniu ...

LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ BANKU

W okresie likwidacji nie wypłaca się dywidendy ani oprocentowania udziałów, a bilans otwarcia likwidacji, program likwidacji oraz rachunek z przeprowadzonej likwidacji podlegają zatwierdzeniu przez KNB.

Spółdzielnia - pojęcie, zakładanie i likwidacja

Tryb likwidacji spoldzielni spoldzielnia moze zakonczyc swe istnienie w drodze poladczenia z inną spoldzielnią, w drodze likwidacji oraz na skutek upadłości.

Likwidacja, przejęcie banku

    Po zakończeniu likwidacji likwidator sporządza sprawozdanie likwidacyjne i składa je Komisji Nadzoru Bankowego oraz sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wykreślenie banku z rejestru.

Upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa

Likwidacja jest rozpoczynana na wniosek rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy organu założycielskiego. Projekt likwidacji – związki zawodowe i samorząd pracowników.

Rola ONZ w likwidacji kolonializmu

Można tutaj wyróżnić 3 etapy likwidacji kolonializmu. celem ONZ stała się całkowita likwidacja systemu kolonialnego jako sprzecznego z zasadami Karty NZ.

Łączenie, podział, likwidacja przedsiębiorstwa państwowego

Z chwila likwidacji pp: organ założycielski odwołuje dyrektora i wyznacza likwidatora, ulęgają też rozwiązaniu z mocy prawa organy samorządu załogi organ założycielski kontroluje roczne sprawozdania finansowe i samego likwidatora po dokonaniu likwidacji org założ wydaje decyzje o uznaniu pp za zlikwidowane i zgłasza do sądu prowadzącego rejestr przedsiębiorców w celu skreślenia danego pp

Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki

Wojna spowodowała rozwój ekonomiczny krajów kolonialnych, a to było spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce strategiczne i żywność, koniecznością budowy zakładów przemysłowych i linii komunikacyjnej poza Europą 2 powojenna rywalizacja między mocarstwami zachodnimi 3 współzawodnictwo między Wschodem a Zachodem 4 działalność ONZ Pierwszy etap likwidacji systemu kolonialnego objął dekadę 1945- 1955.

Likwidacja spółki jawnej - wymień czynności likwidacyjne

Likwidacja sp. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku, powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

Rozwiązanie umowy o prace w razie upadłośći bądź likwidacji zakładu pracy

Ogłoszenie upadłości bądź likwidacja zakładu pracy są przyczynami szczególnymi, w których nie stosuje się : -obowiązku konsultacji związkowej w sprawach zwalniania pracowników -ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego -powszechnej ochrony pracownika przed wypowiedzeniem podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika -przepisów ...

Fundusz likwidacji zakładu górniczego

Środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym mogące być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, również w razie upadłości przedsiębiorcy.

Likwidacja zakładu górniczego

Roboty prowadzone w zakładzie górniczym po zakończeniu eksploatacji złoża polegające na: zabezpieczeniu lub likwidacji wyrobiska górniczego oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego, zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża kopaliny, zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin, przedsięwzięciu niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych, przedsięwzięciu niezbędnych ...

Likwidacja zużytych opakowań

Składowanie odpadów na wysypisku jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą likwidacji śmieci, w tym również zużytych opakowań.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Dążenie burżuazji angielskiej i nowej szlachty do likwidacji pozostałości ustroju feudalnego

Rozwój stosunków kapitalistycznych w przemyśle i rolnictwie angielskim powstrzymywany był po przez różnorodne czynniki:

w miastach - bardzo mocny ustrój cechowy

na wsi - feudalna własność ziemi,

ponadto nie wytworzył się jeszcze ogólnonarodowy rynek oraz istniały całe połacia kraju, na których...

Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego pracy. Sposoby likwidacji sporów. Strajk

Definicję sporu zbiorowego pracy zawiera ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (dalej jako ustawa). Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami to spór, który może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym...

Likwidacja spółek kapitałowych - wymień czynności likwidacyjne

Likwidatorzy dokonują czynności likwidacyjnych to jest - kończą bieżącą działalność spółki, - ściągają należności - spieniężają majątek spółki, - zaspakajają wierzycieli.

Zasady zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku

Kolejność zaspokajania wierzycieli:

1) wszelkie koszty postępowania egzekucyjnego, składki na bezp.

Społeczne, należności ze stosunku pracy, zobowiązania upadłego o charakterze alimentacyjnym, renty z tytułu niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

2) Podatki i inne należności publiczne oraz...

Osuszanie, odsalanie murów - likwidacja zapachu stęchlizny.

SYSTEM – HERMON ® 7 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SYSTEM - HERMON 1. Zapach stęchlizny znika po 2 max. - 10 dniach. 2. Na skutek działania Hermona giną grzyby, pleśnie i inne żywe organizmy również w głębszych warstwach muru. 3. Mur oddaje nadmiar wilgoci a wraz z nią sole – - następuje odsolenie - rekrystalizacja soli. 4. Skutecznie likwiduje roszenie muru (likwiduje punkt rosy). 5. Dzięki uzyskaniu hydrofobowości mur nie przyjmuje ...